Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida / Bidrag / Våra bidrag / Projektbidrag

Kulturbryggans projektbidrag

Kulturbryggans projektbidrag syftar till att stödja förverkligandet av idéer som har potential att förändra konst- och kulturområdet på ett fundamentalt sätt.

Vad går det att söka bidrag för?

För projekt som strävar efter att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll.

Det betyder att vi gärna ser projekt med nya eller annorlunda format som vågar utveckla ny tematik och utforska nya perspektiv. Som tar konstnärliga risker för att påverka ett konst- och kulturområde i nya och oanade riktningar. Projekt som i förlängningen kan ge upphov till nya konstnärliga eller kulturella praktiker.

Vem kan söka bidrag?

Följande organisationsformer kan söka projektbidrag:

 • Aktiebolag
 • Ekonomisk förening
 • Enkelt bolag
 • Enskild person F-skatt
 • Fysisk person med A-skatt
 • Handelsbolag
 • Ideell förening
 • Kommanditbolag
 • Stiftelse (privat)

Funderar du på att söka bidrag i egenskap av fysisk person med A-skatt bör du förbereda dig på, i händelse av att ditt projekt beviljas bidrag, att säkerställa att projektet rekvirerar medel och drivs genom en annan organisationsform.

Vi betraktar inte fysisk person med A-skatt som en lämplig plattform för de projekt vi beviljar medel till. Projektet kan komma att schablonbeskattas vilket kan påverka din personliga ekonomi negativt och även minska dina möjligheter att genomföra det. Dessutom är arbetsgivarförhållandena oklara i de fall du ska arvodera andra personer inom ramen för projektet.  

Villkor

Gemensamma villkor för alla vår bidrag finns här.

Utöver dessa villkor ska projekt som söker projektbidrag ha Kulturbryggan som enda offentliga bidragsgivare. Det innebär att om du har sökt, beviljats eller ens har för avsikt att söka medel hos andra offentliga bidragsgivare, så kommer ditt projekt att avvisas och inte gå vidare för bedömning.

Bidraget avser projektet som helhet. Det går således inte att dela upp projektet i olika delar och hävda att de inte har med varandra att göra. Istället bör du överväga att söka hela beloppet hos Kulturbryggan om du anser att projektet passar väl in på vad det går att söka bidrag för.

Med offentliga bidragsgivare avses, oavsett geografisk hemhörighet, kommunala, regionala (inkluderar landsting), statliga och mellanstatliga bidragsgivare med uttalat uppdrag (styrkt i förordning, riktlinjer, villkor eller budget) att fördela medel till olika ändamål. 

Exempel på denna typ av finansiär: andra stipendier och bidrag inom Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Filminstitutet, Musikplattformen, Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Vetenskapsrådet, EU-fonder eller kommunala/regionala förvaltningar med uppdrag att fördela medel.

Prioriteringar

Gemensamma prioriteringar för alla våra bidrag finns här.

Utöver dessa kommer vi inom projektbidraget att prioritera projekt som har säkrat extern finansiering från aktörer som aldrig eller sällan stödjer konst eller kultur och som samtidigt inte har någon koppling till sökande, när de jämförs med i övrigt likvärdiga projekt.

Med likvärdiga projekt avses de projekt som är aktuella för bidrag, dvs. den tredjedel av projekten som fått högst sammanvägda omdömen från bedömarna.

Utgångspunkter för bedömning

Gemensamma utgångspunkter för alla våra bidrag finns här. Specifika frågeställningar för projektbidraget finns här.

Uppdaterad: 2018-08-15 Tipsa om sidan

Relaterad information

Så här fyller du i en ansökan om projektbidrag

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se