Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Digitaliseringens konsekvenser

Digitaliseringen av kultur har sedan länge varit en viktig fråga för regeringen. Satsningarna ska leda till att konstnärer och andra verksamma inom fältet bättre ska kunna ta tillvara dess möjligheter. Ett faktum är dock att konstnärers möjlighet att få betalt för sina prestationer försämrats i den digitala utvecklingen. 

Därför fick Konstnärsnämnden i uppdrag av regeringen att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor. I maj 2021 lämnade vi vår rapport till regeringen. Fokus för utredningen var konstnärers möjlighet att få betalt när deras verk nyttjas och sprids digitalt samt ge förslag på praktiska åtgärder.

Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Läs Konstnärsnämndens rapport här

Behov av lagstiftning

För att vända den negativa utvecklingen med minskade ersättningar och för att stärka konstnärers rättigheter är lagstiftning en av de absolut viktigaste åtgärderna. Det är betydelsefullt att EU:s direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter införlivas på ett sådant sätt i svensk lag att konstnärernas ställning stärks. Konstnärsnämnden har fått förslaget på remiss.

Vårt remissvar lämnades till regeringen den 13 december 2021.

Konstnärsnämndens remissvar Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021 30

Läs vårt remissvar här