Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Information till dig som är yrkesverksam konstnär med anledning av covid-19

I tider då inkomsterna minskar drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inkomster och samtidigt minska ner på utgifter.

Avtal

Ska du teckna nya avtal/överenskommelser är det viktigt att avtala villkor där riskerna delas mellan båda parterna. Glöm inte avtalen med egna underleverantörer eller andra som kommer att anlitas i uppdraget. Annars kan du stå utan inkomst men ändå behöva betala underleverantörer.

Läs mer om inställda uppdrag på:

Checklista för krishantering i coronatider, Konstnärernas riksorganisation

Inställda föreställningar eller produktioner, Teaterförbundet för scen och film

Lättnader i betalning av skulder

Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

Om du äger ditt boende, kontakta din bank och hör efter om du kan få amorteringsfritt och/eller skjuta upp räntebetalningar under en viss tid. Finansinspektionen har meddelat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset kan utgöra särskilda skäl för undantag från amortering.

Läs mer om nedsättning av studielån hos CSN

Läs mer om amortering och uppskov av räntebetalningar hos Finansinspektionen

Nationella Företagsakuten

Behöver du akut hjälp som företagare? Besök då Nationella företagsakuten som har rådgivning till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19 i hela landet.

Krisstöd på 1,5 miljarder till kulturen 2020

Regeringen har fattat beslut om hur krisstödet till svenskt kulturliv ska fördelas. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier fördelas av Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet och av Konstnärsnämnden när det gäller övriga konstområden.

Läs mer

Läs mer om Konstnärsnämndens krisstipendium 2
Läs mer om Sveriges författarfonds extra utlysning av arbetsstipendier 
Läs mer om Kulturrådets krisstöd 
Läs mer om Svenska filminstitutets krisstöd
Läs Regeringens pressmeddelande

 

Övriga åtgärder med anledning av covid-19.

Här är en sammanställning av de åtgärder som vidtas i samband med coronakrisen och som berör konstnärer, både anställda och företagare. Observera att förslag och beslut kan komma att ändras, så du bör gå in på den här hemsidan då och då för att se den aktuella situationen.

Förbättringar i A-kassan

Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa.

Läs mer om förändringarna

Gå ner i arbetstid - korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet från och med 7 april. Det gäller retroaktivt från och med 16 mars.

Läs mer på om korttidsarbete

Säga upp personal

Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personal

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Nya regler vid sjukdom

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader från och med april. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Läs mer om nya regler vid sjukdom

Ersättning för riskgrupper som inte kan arbeta på grund av covid-19

På Försäkringskassan kan du nu ansöka om ersättning om du behövt avstå  arbete på grund av att du tillhör en definierad riskgrupp för covid-19. Det är möjligt att söka denna ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli och fram till den 30 september.

Läs mer på Försäkringskassan

Anstånd med betalning av skatt och moms

För att bättra på likviditeten i ditt företag kan du få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, egenavgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. De nya reglerna gäller från den 7 april.

Läs mer om anstånd med betalning av skatt och moms

Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Reglerna trädde i kraft den 6 april.

Läs mer om nedsättning av socialavgifter

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt.

Läs mer om avsättning till periodiseringsfond

Statlig företagsakut

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

Läs mer om statens stödpaket

Omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni.

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Syftet med omställningsstödet är att ersätta vissa fasta kostnader som företag har haft. Däremot kunde företag inte få ersättning för till exempel löner.

Läs på Skatteverkets hemsida

Utökning av perioden
Regeringen föreslog den 7 september att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj-juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Läs regeringens pressmeddelande.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs Regeringens pressmeddelande.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet gäller från 1 april – 30 juni och kan sökas i efterhand.

Läs Regeringens förslag om vilka branscher som ska kunna ta emot hyresstöd. Bland annat nämns stödtjänster till artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserter och konserthus. 

Läs på Regeringens hemsida

På Länsstyrelsen Västra Götaland hittar du mer detaljerad information

Rådgivning och stöd i din region eller kommun

Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare så finns det flera organisationer och myndigheter som i sin ordinarie verksamhet kan erbjuda information, stöd och rådgivning till företag.

Läs mer om rådgivning i din region eller kommun

Export och import

Har du frågor om hur tullhanteringen kan påverkas av coronaviruset och vilka stöd och insatser som finns.

Läs mer om export och import

Allmänna sammankomster

Förbud råder mot allmänna sammankomster över 50 personer. Förbudet trädde i kraft den 29 mars.

Läs mer hos Polisen och Folkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang

Lättnader i förordningen
Regeringen har remitterat två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Lättnaderna är tänkta träda ikraft 15 oktober.

Läs mer på Regeringens hemsida

Avrådan från icke nödvändiga resor

UD har hävt avrådan från icke nödvändiga resor till ett flertal länder inom EU. För länder utanför EU gäller fortfarande en avrådan  till och med 15 november.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Inreseförbud

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 31 oktober. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen.

Läs mer om inreseförbud på Regeringens hemsida.

Samlingssidor

Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se

Vanlig frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

 

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då. Stefan Ahlenius

Uppdaterad: 2020-10-12 Tipsa om sidan

  • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
  • Telefon: 08 - 506 550 00
  • E-post: info@konstnarsnamnden.se