Till Startsidan(Snabbkommando: Alt+ 1)
Startsida /

Välkommen till Konstnärsguiden

Information till dig som är yrkesverksam konstnär med anledning av covid-19

Här är en sammanställning av de åtgärder som vidtas i samband med coronakrisen och som berör konstnärer, både anställda och företagare. Observera att förslag och beslut kan komma att ändras, så du bör gå in på den här hemsidan då och då för att se den aktuella situationen.

Den aktuella sammanställningen är från 2021-02-04

Om du hittar något fel eller saknar någon information kontakta då Stefan Ahlenius.

Rådgivning och stöd i din region eller kommun

Vill du diskutera ditt företags situation med en rådgivare så finns det flera organisationer och myndigheter som i sin ordinarie verksamhet kan erbjuda information, stöd och rådgivning till företag.

Läs vidare på Tillväxtverket.

Inkomster

Avtal med uppdragsgivare

Det är viktigt att du inte tappar mer inkomster än nödvändigt. Därför är det viktigt att du tecknar skriftliga avtal med dina uppdragsgivare. Ett avtal behöver inte vara så märkvärdigt och det är viktigare att ha ett avtal över huvud taget än att det är professionellt utformat. Ur bevissynpunkt är det bäst om avtalet är skriftligt. Det behöver inte nödvändigtvis vara undertecknat av båda parter; en mejlkonversation kan fungera som ett avtal, men se till att spara dessa.

Ett arrangemang kan ställas in på grund av att bestämmelser på grund av corona hindrar genomförandet. Det kan också ställas in på grund av att någon av parterna tycker att det är olämpligt att genomföra arrangemanget även om det i och för sig är möjligt att genomföra.

Det är bra om avtalet innehåller en klausul om vad som händer ifall ett arrangemang blir inställt från uppdragsgivarens sida, men även från din sida.

Om ett arrangemang ställs in är det viktigt att du kommunicerar med uppdragsgivaren och att ni försöker komma överens om en kompromiss ifall ni är oense. Det är värdefullt om du kan bibehålla en bra relation med uppdragsgivaren inför framtiden.

Statlig företagsakut för lån

Regeringen har förlängt Företagsakuten som en del av stödet till små- och medelstora företag under 2021.Stödet har införts för att göra det lättare för företag att låna pengar i bank. Företagsakuten innebär att staten ska ta 70 procent av risken vid långivning, genom en statlig lånegaranti. Sammanlagt 50 miljarder kronor kan lånas ut till små och medelstora företag. Varje företag får låna maximalt 75 miljoner kronor under högst tre år. Den långivande banken ska betala garantiavgift enligt andra liknande stödsystem. Låntagaren får uppskov med räntan de första 12 månaderna av låneperioden.

Almi har fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Har du ett Almi-lån kan du få uppskov med amorteringar av lånet. PÅ grund av corona har det införts ett nytt brygglån för små och medelstora företag.

Programmet innebär att statliga kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021.

Läs mer på Almi.

Läs mer på Riksgälden om företagsakuten.

Lär mer på Regeringens hemsida

Omställnings- och omsättningsstöd

Förlängt omställningsstöd

Omställningsstödet infördes i juni i år. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större ju mer omsättningen minskar. Syftet är göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Omställningsstödet förlängs nu med januari-februari 2021. För att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att minskningen ska räknas jämfört med 2019 (och inte 2020) är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Omställningsstödet till mindre företag ges nu med högst 90 procent av vissa fasta kostnader. Med mindre företag menas företag som har färre än 50 anställda och en balansomslutning eller omsättning på högst 100 miljoner kr.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter stödperiodens utgång. Målsättningen är ett ikraftträdande 1 mars 2021.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – oktober 2020 och går att söka på Boverkets webbplats. Stödet föreslår förlängt så att omsättningsminskningar under november – december 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd.

För att få rätt till stöd för november – december 2020 krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 180 000 kronor (sänkt från 200 000 kr) för 2019.

Ansökan ska göra senast den 31 januari 2021 på Boverket hemsida.

Stödet förlängs året ut och under januari - februari 2021. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Följande förutsättning gäller för att få omsättningsstöd:

 • Du bedriver enskild näringsverksamhet.
 • Du är godkänd för F-skatt (även F-skatt med villkor går bra).
 • Din nettoomsättning för räkenskapsåret 2019 var minst 200 000 kr.
 • Du har under stödperioden inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
 • Du har uttömt möjligheterna till att få ut eventuell försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning.
 • Nedgången i din nettoomsättning är så gott som uteslutande orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19.

Förlängning av omsättningsstödet samt även till handelsbolag

Regeringen har föreslagit att detta stöd förlängs så att omsättningstappet som har skett under augusti 2020 - februari 2021 också ska ligga till grund för stöd. Regeringen har även meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, det vill säga, mars 2020 till februari 2021. Regeringen har även meddelat att stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Dock har inget beslut tagits om detta än. Sidan kommer att uppdateras när regeringen har beslutat och först då kommer det gå att söka stöd för denna period.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Särskilda kulturstöd

Konstnärsnämndens Krisstipendium 3 går att söka mellan den13 januari  – 3 februari 2021. 

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.

Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. Vi kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang perioden 1 oktober – 31 december 2020.

Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Filminstutet har några covid-19-relaterade stöd som går att söka fram till 1 maj 2021.

Läs mer på Filminstitutets hemsida.

Sjukpenning

Anställda

För dig som är konstnär med anställning gäller följande: De första 14 dagarna i varje sjukdomsfall ska arbetsgivaren betala sjuklön. Denna redovisas separat i den månatliga arbetsgivardeklarationen. Försäkringskassan betalar ut ersättning till arbetsgivaren för en utökad andel av detta (den del som överstiger den normala). Bestämmelserna gäller till och med 28 februari 2021.

Enskild firma eller handelsbolag

Yrkesverksamma konstnärer som har enskild firma eller handelsbolag har som huvudregel 7 dagars karens, men 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens finns som alternativ.

På grund av corona har Försäkringskassan infört nya regler. De innebär att oavsett hur många karensdagar du har anmält får du en schablonberäknad sjukpenning på 810 kronor före skatt per dag under de första 14 sjukdagarna. Under 2020 var beloppet 804 kronor. Du kan begära denna ersättning retroaktivt från och med 11 mars 2020 om du har missat det tidigare. Dessa regler har förlängts fram till och med 28 februari 2021.

Du behöver inte sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att ansöka om ersättning för karensdagar eller karenstid. Om du vill ansöka om sjukpenning gör du sjukanmälan som vanligt.

Eget aktiebolag

Du som är konstnär med eget aktiebolag där du tar ut lön räknas som vilken anställd som helst och du får ingen sjukpenning de första 14 dagarna då det är meningen att ditt aktiebolag ska betala sjuklön. Se under rubriken Anställda hur aktiebolaget kan få ersättning för denna.

Sjukanmälan ska göras till Försäkringskassan precis som vanligt, alltså om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar.

Ersättning till riskgrupper

Om du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillhör till en riskgrupp för corona har du rätt till sjukpenning i förebyggande syfte om du helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att bli smittad av Covid – 19. Ersättning är ett schablonbelopp på som mest 810 kronor (804 kronor under 2020) före skatt för högst 184 dagar. Detta gäller i första hand fram till 31 december 2020, men regeln förväntas bli förlängd till och med den 30 april 2021.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Förlängningar i ersättningen för vård av sjukt barn

 • Ersättning för vab vid skolstängning.
 • Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka.
 • För föräldrar till barn som fyllt 12 år men inte 16 år så kan barnets vård- eller tillsynsbehov även styrkas med andra underlag än läkarutlåtande.

Dessa åtgärder förlängs till och med den 30 april 2021.

Smittbärarpenning

Om du i och för sig kan arbeta men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra kan du få smittbärarpenning som är högst 804 kronor per dag. Det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. Du behöver inte skicka in något provsvar.

Lär mer på Försäkringskassan hemsida om vad som gäller dig med enskild firma eller är anställd.

Läkarintyg

Normalt kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från den sjunde sjukdagen. På grund av corona har reglerna ändrats.

Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden. Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 behöver du inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när du ansöker om sjukpenning. Dessa bestämmelser har förlängts till och med den 30 april 2021.

En person som är deltidssjukskriven och blir sjuk i högre omfattning måste lämna ett läkarintyg från den 8:de dagen.

Läs mer på Försäkringskassan för dig som är anställd eller är egenföretagare.

A-kassan

Förbättringar i A-kassan

Kraven för att få a-kassa sänks, både vad gäller hur mycket du behöver ha arbetat och hur länge du behöver ha varit medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning.

Vilande företag

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också ska undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under 2021.

De aviserade förslagen kommer tidigt under 2021 att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Fastän företaget är vilande får du presentera följande på din webbplats och på sociala medier:

 • Information om att det inte bedrivs någon verksamhet.
 • Information om när verksamheten kan komma att återupptas.
 • Kontaktinformation för att kunna ha viss begränsad kund- eller leverantörkontakt.

Det tillfälliga regelverket gör det även möjligt att söka ersättning vid vilande verksamhet flera gånger än en enda. Det går dock inte att, såsom en anställd kan göra, deltidsarbeta i din egen verksamhet.

Utgifter

Avtal med underleverantörer

Även när det gäller underleverantörer som du anlitar för ett uppdrag är det viktigt att du har ett motsvarande avtal med dem som du har med uppdragsgivarna. Annars riskerar du att stå utan inkomst medan utgifterna ändå ska betalas.

Konstnärernas riksorganisation har en checklista för krishantering i coronatider.

Teaterförbundet för scen och film har information om inställda föreställningar och produktioner.

SAMI har information om utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar.

Sveriges författarförbund har information om inbokat framträdande och force majeure.

Skulder

Studieskulder

Kontakta CSN, det går att få nedsättning och betala mindre under en tid med hänsyn till din inkomst eller synnerliga skäl.

För att underlätta för studerande att gå in och arbeta inom vården eller andra samhällsviktiga funktioner har fribeloppet tagits bort under 2020. Regeringen har föreslagit att detta även ska gälla fram till 30 juni 2021.

Läs mer på CSN:s hemsida.

Regeringen föreslår att tilläggslånet höjs under 2021 och 2022 samt att åldersgränsen höjs från 56 till 60 år.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Banklån

Enligt Finansinspektionen är inkomstbortfall kopplat till coronaviruset ett särskilt skäl för att amorteringskravet ska kunna minskas eller pausas. Detta gäller både privatlån, exempelvis för boende, och företagslån. I första hand gäller detta till och med juni 2021.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida.

Bestämmelser om skatter mm

Anstånd med skatter och avgifter

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kan företag få tillfälligt anstånd i ett år med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Detta gäller samtliga företagsformer.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Regeringen föreslår att anståndstiden förlängs ytterligare ett år.

Läs Regeringens pressmeddelande.

Byte av redovisningsperiod för moms

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande där man anser att coronaviruset är särskilda skäl vid byte av redovisningsperiod för moms mm. Detta gäller under förutsättning att årsomsättningen (momsfri och momspliktig sammanlagt) är högst 3 miljoner koronor.

För en momsregistrerad konstnär innebär det en längre kredittid för betalning av momsen om redovisningsperioden förlängs.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Moms på kundförluster under coronapandemin

Skatteverket har lättat på kraven för när ett företag ska slippa redovisa moms på en skickad faktura. Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed kan presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Köparen är en beskattningsbar person (ett företag).
 • Fakturan är utfärdad mellan 1 februari 2020 och 31 december 2021.
 • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om det inte på något annat sätt är visat att den aktuella köparen saknar betalningsförmåga.

Om säljaren senare får helt eller delvis betalt ska momsen åter redovisas på den del av betalningen som har kommit in.

Högre periodiseringsfond

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset infördes i april 2020 en retroaktiv rätt till ett förhöjt avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Dessa tillfälliga regler innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr. Denna avdragsrätt gäller bara för beskattningsår som avslutades 2019.

För en konstnär som ser att i den inkomstdeklaration som görs 2021, dvs för inkomståret 2020, ser att den enskilda näringsverksamheten har gått med förlust eller gett ett obetydligt överskott kan det i vissa fall löna sig att ompröva inkomstdeklarationen för inkomståret 2019 och där göra en större avsättning för periodiseringsfond. I årets deklaration kan periodiseringsfonden återföras till beskattning till lägre skatt eller ingen skatt alls. Dessutom är fördelen att egenavgifterna är lägre för 2020 än de var 2019.

Tillfällig skattereduktion för inventarieköp

Regeringen aviserar i en promemoria (Fi2020/04897) tillfällig skattereduktion för företag som investerar i inventarier. Skattereduktionen ska gälla alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Reduktionen föreslås bli 3,9 procent av anskaffningsvärdet och ska gälla för inventarier som köps under 2021. För en konstnär som planerar inventarieinköp framöver kan det löna sig att tidigarelägga investeringen till 2021.

Den här skattereduktionen är inget näringsbidrag, och är därmed inte skattepliktigt.

Nedsättning av egenavgifter

På grund av coronaviruset gäller under 2020 en tillfällig nedsättning av egenavgifterna till 10,21 procent (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor. På resterande belopp är det normala egenavgifter.

Nedsättningen gäller för inkomst av näringsverksamhet under hela 2020. Om en del av beskattningsåret omfattar tid före 1 januari 2020 eller efter 31 december 2020 ska inkomsten proportioneras.

Nedsättningen kan inte kombineras med regionalt stöd. Den del av underlaget som överstiger 100 000 kronorna får dock fortfarande räknas in i underlaget för regionalt stöd.

Om du får nedsättning av egenavgifterna ska även schablonavdraget justeras. Det blir 10 procent schablonavdrag för de första 100 000 kronorna och 25 procent schablonavdrag på resterande belopp.

Sänkningen görs automatiskt vid beräkningen av din slutliga skatt.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag)

I december 2020 lämnade finansdepartementet en promemoria om att införa ett tillfälligt jobbskatteavdrag för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året. Detta ska gälla under 2021 och 2022.

Det handlar inte om så stora belopp. För en konstnär som har en arbetsinkomst på 60 000 – 240 000 kronor per år blir skatteminskningen 1,25 procent av inkomsten i inkomstskiktet. För den som har 240 000 – 300 000 kr blir skattereduktionen 2 250 kr per år eller knappt 200 kr per månad. Skatteminskningen görs automatiskt av Skatteverket.

Anställda

Stöd vid korttidsarbete

Korttidsarbete – ibland kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i både arbetstid och lön på grund av ekonomiska svårigheter för arbetsgivaren med anledning av coronaviruset. Kostnaden delas mellan den anställde, arbetsgivaren och staten.

Stödet gäller anställda konstnärer vars arbetsgivare drabbats av ekonomiska problem, exempelvis teatrar. Det kan också gälla konstnärer, oavsett företagsform, som har anställda, exempelvis i samband med ett projekt. 

Stöd vid korttidsarbete kan idag beviljas under högst nio månader i följd. Regeringen föreslår att stödet för korttidsarbete förlängs med sju månader, och ska gälla som längst t o m 30 juni 2021. Stödet kommer att vara 75 procent av lönekostnaden för arbetstidsminskningen under januari–mars 2021. För perioden april–juni 2021 sänks subventionen till 50 procent. Det föreslås att det ska bli möjligt att minska arbetstiden med 80 procent med 12 procent löneminskning. Tidigare gällde bara nivåerna 20, 40 och 60 procent..

Regeringen föreslår att hanteringen ska bli striktare vid godkännande av stöd. Stöd ska bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stödet. Missbruk av stödet ska förhindras.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.

Ungdomsrabatt på arbetsgivaravgifter

På löner som utbetalas under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 gäller en ungdomsrabatt. Den gäller för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. För dessa personer är arbetsgivaravgiften 19,73 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter som är 31,42 procent. Nedsättningen begränsas till löner på max 25 000 kr/månad – på överskjutande belopp är det ingen nedsättning.

Om man har regional nedsättning (i stödområde) ska den totala nedsättningen inte innebära att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%). 

Övriga bestämmelser som berör alla

Allmänna sammankomster

Från och med 10 januari är det som huvudregel förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förordningen kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt.

Förbudet gäller både tillställningar inomhus och utomhus. Det gäller även danstillställningar.

Ett undantag görs för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget gäller inte borgerliga begravningar eftersom det då inte handlar om religionsutövning.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare kan hållas under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Länsstyrelsen kan dock begränsa antalet deltagare i dessa två undantagssituationer. Det innebär att deltagarantalet kan begränsas ytterligare i de situationer där 20 respektive 300 deltagare är tillåtna.

Läs mer på Polisens hemsida.

In- och utlandsresor

Resor till andra länder

UD avråder från icke nödvändiga resor till Storbritannien och Nordirland. Beslutet gäller tills vidare.

UD avråder från icke nödvändiga resor till övriga samtliga länder utanför EU/EES/Schengenområdet till och med den 31 januari 2021.

Detta kan påverka konstnärer som har resestipendier och som nu inte kan genomföra resan. Stipendiegivaren bör inte av detta skäl begära att stipendiet återbetalas, utan anstånd med resan bör medges.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Inresa till Sverige

Från och med den 6 februari 2021 gäller också ett särskilt inreseförbud vid inresa från EES-stater och vissa andra stater till Sverige. Ett krav på att visa upp negativt covid-19-test för pågående infektion gäller även vid inresa från dessa länder med vissa undantag.

Regeringens tidigare beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark till Sverige har därtill förlängts och gäller för närvarande till och med den 31 mars 2021 eller till dess att annat meddelas.

Läs mer på polisens hemsida.

Läs mer på Regeringens hemsida.

Uppdaterad: 2021-02-04 Tipsa om sidan

 • Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm
 • Telefon: 08 - 506 550 00
 • E-post: info@konstnarsnamnden.se