Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus

Ett internationellt kultur- och biståndsprogram för att stärka konstnärer och kulturutövares rättigheter i Albanien och Armenien.

Hero Bakgrundspattern

ArtNexus är ett internationellt kultur-och biståndsprogram som verkar för att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska insatser. Programmet ämnar stärka konst- och kulturutövares villkor och rättigheter i Albanien och Armenien.

ArtNexus främjar konst och kultur

ArtNexus-programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för konstnärligt yrkesverksamma att fritt utöva och kunna leva av sin konst, som ett led i ökad demokratisering av de utvalda partnerländerna. Genom utbildning, publika samtal samt påverkans- och policyarbete stödjer ArtNexus sina samarbetspartners i att utveckla en stark konst -och kultursektor.

De övergripande målen för programmet är:

 • En tillgänglig konst- och kulturscen för alla.
 • Konstnärer har starkt inflytande inom kulturpolitiken och har inkomsttrygghet och självförsörjning.
 • Den nationella konstscenen möjliggör för lokala konst- och kulturutövare att verka nationellt och internationellt.

Genom att uppnå dessa mål kommer ArtNexus programmet ha bidragit till en stärkt yttrandefrihet och ökad demokratisering av de samhällen i vilka programmet verkat. Konstnärsnämnden och Sida lanserade programmet ArtNexus under 2020 på uppdrag av regeringen.

 • Den huvudsakliga målgruppen för ArtNexus verksamhet är verksamma konst- och kulturutövare i partnerländerna, då det är dessas villkor som vi ämnar stärka med vår verksamhet. För att uppnå våra slutgiltiga mål arbetar vi emellertid på olika samhälleliga nivåer, och riktar oss då även till:

  • Intresseorganisationer
  • Konstnärliga institutioner
  • Politiker
 • ArtNexus har en resursgrupp bestående av svenska experter och kulturaktörer. Grupperna bidrar med expertis och input till programmets kapacitetsbyggande arbete och består av representanter från:

  • Svenska filminstitutet
  • Riksteatern
  • Svenska PEN
  • Konstnärernas Riksorganisation
  • Musikalliansen
  • Göteborgs universitet
  • Patent-och registreringsverket
  • Unga Klara
  • Statens Konstråd
  • Kulturrådet
 • Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Agenda 2030:s mål och delmål omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  Som internationellt utvecklingssamarbetesprogram bidrar vi på ArtNexus till följande av de 17 globala målen:

  Mål 1; Ingen Fattigdom
  Konst- och kulturutövare tillhör ofta en marginaliserad grupp, underbetalda eller obetalda för sitt konstnärskap och i avsaknad av en samlad röst gentemot politiker och lagstiftare. Genom kapacitetsuppbyggnad och dialogplattformar arbetar ArtNexus aktivt för att vända denna trend, och skapa stärkta villkor och rimliga arbetsförhållanden för konstnärer i partnerländerna.

  Mål 5; Jämställdhet
  Konstnärsnämnden understryker gång på gång vikten av att involvera fler kvinnor i utformningen och genomförandet av programverksamheten inom projekt ArtNexus. Genom vår verksamhet får kvinnor ökad tillgång till och kontroll över aktiviteter inom de kulturella och kreativa sektorerna i Armenien och Albanien. Dessutom strävar ArtNexus efter att säkerställa att statliga aktörer förblir medvetna om betydelsen av genuskänsliga policys och regelverk genom vårat påverkansarbete.

  Mål 10; Minskad ojämlikhet
  ”En tillgänglig konst- och kulturscen för alla” innebär att hela befolkningar har tillgång till att både konsumera och utöva konst och kultur, oavsett funktionsvariation, kön, sexuell läggning eller andra personliga faktorer. Att uppnå detta mål bidrar till minskad ojämlikhet på ett bredare samfälligt plan, bland annat genom ökad representation. En del av vårt arbete riktar sig specifikt till grupper som generellt sett exkluderas från den lokala konstscenen, samtidigt arbetar ArtNexus aktivt med icke-diskriminering i all verksamhetsdesign.

  Mål 16; Fredliga och Inkluderande samhällen
  ArtNexus programaktiviteter verkar för att lindra spänningar och förebygga konflikter i partnerländerna, framförallt genom satsningar på utbildningar i konst och demokrati för barn och unga. Stärkta (kultur)intuitioner är också ett uttalat mål för ArtNexus, vilket vi arbetar mot genom insatser på både politisk och civilsamhällesnivå. Grundandet av intresseorganisationer för att föra konstnärers talan får direkta stärkande effekter på institutioner i partnerländerna samt underlättar för konstnärer att försätta verka som en sanningssägande och kritisk kraft inom samhället.

  Mål 17; Genomförande av globalt partnerskap
  Att skapa nätverk där internationella relationer och partnerskap kan blomstra mellan individer och institutioner leder till goda förutsättningar för närmare bilaterala samarbeten i framtiden. Programmet främjar internationella utbyten mellan konstnärer och kulturutövare samt statliga aktörer. Genom programmet har nära band skapats mellan flera aktörer i Sverige, Albanien och Armenien.

  Alla mål i Agenda 2030, Regeringskansliet.

 • Så arbetar vi med de kulturpolitiska målen

ArtNexus stödjer konstnärlig organisering

Läs mer
Gruppfoto på Art Nexus med delegation från Armenien.

Foto: Niusha Khanmohammadi

Besök i Armenien och kommande delegationsvecka i Stockholm

Läs mer

Aktuellt från ArtNexus, Konstnärsnämndens kulturbiståndsprogram

Läs mer