Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Integritetspolicy

Om dataskydd och hur vi hanterar personuppgifter

I Sverige gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som är gemensam för alla EU-medlemsstater. Syftet med den är bland annat att skärpa säkerheten kring enskildas personuppgifter. Vi har också en nationell lagstiftning, Dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen.

Det är centralt för Konstnärsnämnden att du ska känna dig trygg i att vi skyddar din personliga integritet. Det gör vi genom att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har också ett dataskyddsombud som granskar att vi gör det. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst ner på sidan.

Vad menas med personuppgifter och personuppgiftsansvar?

Personuppgifter är uppgifter som på olika sätt kan kopplas till dig. Det kan vara vanliga uppgifter som ditt namn, din mejladress eller postadress, men det kan även vara exempelvis bilder. Konstnärsnämnden är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som vi samlar in.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas när Konstnärsnämnden samlar in, sorterar eller bearbetar uppgifterna på annat sätt. Det kan till exempel vara personuppgifter som lämnas i dessa sammanhang:

Skapande av konto

När du skapar ett konto hos Konstnärsnämnden får du ett e-postmeddelande där du ombeds att verifiera kontot. Konton som inte tagits i bruk raderas efter 90 dagar.

Ansökan

När du skickar in en ansökan till exempelvis ett stipendium blir dina personuppgifter en del av en allmän handling. Det betyder att de aldrig försvinner helt. Vi använder främst uppgifterna till att bereda ansökningar. Konstnärsnämnden har ett ärendehanteringssystem där dina personuppgifter registreras efter att du skickat in en ansökan till oss. Tjänsteleverantörer som har åtkomst till informationen regleras via avtal. Det finns också en intern, gemensam server som delas av de som är anställda på myndigheten, där dina uppgifter tillfälligt kan lagras ibland.
De som kan se dina personuppgifter är antingen anställda på myndigheten eller sitter i någon av våra arbets- eller referensgrupper.
Uppgifterna används också för att ta fram statistik samt analysera och utreda konstnärers villkor. Det gör vi eftersom det är vårt uppdrag som statlig myndighet. I analyser och sammanställningar kan enskildas personuppgifter inte identifieras. Vi delar uppgifter med Statistikmyndigheten och Myndigheten för Kulturanalys.

I det fall du blir beviljad ett stipendium eller bidrag kommer vi att visa på vår hemsida att din ansökan, tillsammans med övriga beviljade ansökningar, fått ett bifall. Dina uppgifter kan komma att överföras till Skatteverket eftersom vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att göra det.

Om du blir beviljad ett nationellt eller internationellt residens överför vi dina uppgifter till mottagande organisation. Mottagande organisation får inte använda dina personuppgifter till något annat än vad som är direkt kopplat till ditt residens.

Förslag

I de fall du lämnar ett förslag på exempelvis en ateljéstipendiat, ett expertbesök eller samverkansprojekt, lagras uppgifterna på samma sätt som för en ansökan, beskrivet ovan. Du är skyldig att meddela de personer du föreslår om att Konstnärsnämnden behandlar deras uppgifter.

Intresseanmälan

Lämnar du en intresseanmälan om att sitta i någon av våra beslutandegrupper sparas dina uppgifter i tre år, sedan raderas de.

Prenumeration av vårt nyhetsbrev

Dina uppgifter sparas bara så länge du är prenumerant och efter givet samtycke. När du tar tillbaka ditt samtycke så raderar vi din e-postadress, både hos oss och hos den leverantör som levererar mjukvaran för utskick av våra nyhetsbrev.

Anmälan till seminarier, konferenser och andra evenemang som Konstnärsnämnden arrangerar

Dina uppgifter sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga tills arrangemanget är genomfört.

Varför behandlar Konstnärsnämnden personuppgifter?

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Våra uppdrag är reglerade i flera olika lagtexter, och därför ligger det i allmänhetens intresse att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete.

Du har rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Skicka en undertecknad begäran till dataskyddsombudet för att ta reda på om Konstnärsnämnden behandlar personuppgifter om just dig. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att begära radering av personuppgifter och begränsning av behandling.
Har du klagomål på hur Konstnärsnämnden hanterar dina personuppgifter lämnar du dessa till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Offentlighetsprincipen

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet och det innebär att många uppgifter som skickas till oss är en del av allmänna handlingar. Det inkluderar bland annat e-postmeddelanden och uppgifter som lämnas i samband med att du söker stipendier eller bidrag.
I de fall som personuppgifter ingår som en del av en allmän handling får vi enligt svensk grundlag inte radera dem. Offentlighetsprincipen bygger på grundlagen Tryckfrihetsförordningen som säger att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Skyddad identitet

Det är viktigt att du som har skyddad identitet eller av någon anledning måste ha skyddade uppgifter tar kontakt med oss om dina uppgifter lämnas till oss i samband med ansökan eller annat ärende.
Det är den enskildes ansvar att upplysa Konstnärsnämnden om exempelvis skyddad identitet. Konstnärsnämnden kontrollerar inte om en person har sekretessmarkering i folkbokföringen. Det är också den enskildes ansvar att själv kontrollera om en uppgift som lämnas till Konstnärsnämnden blir sekretesskyddad.

Kontakta oss

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Telefon: +46 8 506 550 00

Dataskyddsombud: Martina Engsjö Lindgren