Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Så arbetar vi med de kulturpolitiska målen

Konstnärsnämndens verksamhet ska bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturpolitiken. Målen som har beslutats av regering och riksdag är styrande för politiken och för vårt arbete.

Mål för kulturpolitiken:

  • Självständighetsmålet – Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
  • Delaktighetsmålet – Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  • Samhällsmålet – Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Mer om de kulturpolitiska målen

På regeringens webbplats kan du läsa mer om de kulturpolitiska målen.

Självständighetsmålet och vad som menas med armlängds avstånd

Självständighetsmålet handlar i grunden om den konstnärliga friheten. Målet ligger mycket nära Konstnärsnämndens uppdrag att på olika sätt främja konstnärers villkor och därigenom deras självständighet och oberoende.

Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Samtidigt ska vi som myndighet säkerställa att kulturens innehåll inte riskerar att styras av politiska, ekonomiska eller andra särskilda intressen. Man brukar säga att den politiska styrningen ska ske på ”armlängds avstånd” från kulturen. Det är ett grundläggande förhållningssätt för kulturpolitiken i demokratiska samhällen.

Principen om armlängds avstånd ligger även till grund för hur Konstnärsnämnden är organiserad. Hur vi arbetar och är organiserade kan du läsa mer om i avsnitten Organisation samt Beslutandegruppernas arbete.

Delaktighetsmålet och hur vi arbetar med horisontella mål

De kulturpolitiska målen är vägledande för hur vi utför vårt uppdrag. Myndigheten har även uppdrag som syftar till andra mål än de kulturpolitiska – till exempel målen för jämlikhet och för Agenda 2030.

I frågan om hur vi ska arbeta mot dessa mål är regeringen tydlig:

  1. För det första: Utgångspunkten för kulturpolitiken är kulturens egenvärde. Det betyder att kulturpolitiska insatser inte ska värderas utifrån dess eventuella effekter i förhållande till andra politiska målsättningar.
  2. För det andra: Den konstnärliga friheten är ett centralt begrepp för kulturpolitiken. Den får aldrig bli ett instrument för att nå andra samhällsmål som exempelvis hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

Det betyder att myndighetens arbete och uppdrag som rör horisontella mål måste ske på ett sätt som inte riskerar att styra konstens innehåll. De horisontella målen är dock grundläggande för hur vi arbetar som myndighet. Vi ska motverka alla former av diskriminering och utföra vårt arbete i linje med den statliga värdegrundens principer om likabehandling, saklighet och opartiskhet.

Samhällsmålet och vad som menas med instrumentalisering

Det kulturpolitiska målet att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling syftar på kulturpolitikens bredare genomslag i samhället. För Konstnärsnämnden omfattar det vårt uppdrag att informera om och driva konstnärsperspektivet inom andra områden, det vill säga vårt tvärsektoriella arbete.

En central kvalitetsaspekt i all tvärsektoriell samverkan är den grundläggande principen för kulturpolitiken om kulturens egenvärde. Den innebär för Konstnärsnämnden att den konstnärliga friheten garanteras och att uppdrag inte hanteras instrumentellt i relation till andra politikområdens syften och mål.

Relaterade länkar

Konstnärsnämnden har fem beslutandegrupper

Läs mer om beslutandegruppernas arbete och hur du anmäler ditt intresse att delta som ledamot.

Så fri är konsten

Myndigheten för kulturanalys har analyserat den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. Ta del av rapporten här: