Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remissvar

Pågående remissarbete och aktuella remissvar

Konstnärsnämnden svarar varje år på flera remisser från regeringen och andra instanser. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på olika förslag som har bäring på konstnärers villkor. Här kan du läsa mer om några av våra större remissvar.

Regeringen remitterar återstartsutredningens betänkande

Restriktionerna under pandemin hade omfattande konsekvenser för Sveriges kulturliv.  För att möjliggöra en positiv utveckling och återstart för kulturen tillsatte regeringen en utredning. Under hösten 2021 lämnade utredningen sitt betänkande till regeringen: Från kris till kraft – återstart för kulturen.

Läs om utredningens förslag samt Konstnärsnämndens synpunkter på förslagen i remissvaret (1 mars 2022).

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Konstnärsnämndens utredning om Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor visar att konstnärers möjlighet att få betalt för sina prestationer minskat med den digitala utvecklingen. Hur direktivet implementeras i svensk lag har därför stor betydelse för konstnärers villkor och möjlighet att vara yrkesverksamma.

Läs mer om förslaget om hur direktivet ska implementeras i Sverige samt Konstnärsnämndens synpunkter på förslagen i remissvaret till regeringen (13 december 2021).

Våra senaste remissvar

Se alla publikationer

Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98)

Remissvar

Läs mer

Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU2021:77)

Remissvar

Läs mer

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds2021:30)

Remissvar

Läs mer