Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remissvar

Pågående remissarbete och aktuella remissvar

© Helena Shutrick

Konstnärsnämnden svarar varje år på flera remisser från regeringen och andra instanser. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på olika förslag som har bäring på konstnärers villkor. Här kan du läsa mer om några av våra större remissvar.

Konstnärsnämndens remissvar på Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Remissvaret i korthet

Konstnärsnämnden tillstryker förslagen i betänkandet rörande en stabil, effektiv och hållbar yrkeshögskola och har inga övriga synpunkter att tillägga.

Konstnärsnämndens remissvar över betänkandet En oavvislig ersättningsrätt (SOU2022:23)

Remissvaret i korthet

Mot bakgrund av utredningens syfte och hur verkligheten ter sig för upphovspersoner och utövande konstnärer ser Konstnärsnämnden utredningen som ett misslyckande. Bristen på fakta och genomarbetade undersökningar medför att utredningen främst blir lagtekniskt teoretisk och spekulativ. Utredningen landar olyckligtvis i slutsatsen att det inte behöver göras något utöver föreslagen i propositionen gällande införandet av DSM i svensk lag, trots att delar av bakgrundstexterna tydligt redogör för omständigheter som pekar i motsatt riktning.

  • Konstnärsnämnden anser att utredningen inte bör ligga till grund för en fortsatt beredning av en oavvislig ersättningsrätt. Istället bör en ny utredning tillsättas med ett bredare och tydligare uppdrag.

Om en alternativ tvistelösning
Konstnärsnämndens anser att utredningen har fått ett för snävt direktiv när det gäller förslaget om en alternativ tvistelösning. Även med detta i beaktande är förslaget att ta fram en lista med intresserade medlare otillräckligt. Det främsta skälet med att utreda en alternativ tvistelösning är, enligt Konstnärsnämnden, att förbättra upphovspersoner och utövande konstnärers möjlighet att få rättslig prövning vid avtalstvister.

  • Konstnärsnämnden anser även i denna fråga att regeringen bör initiera en ny och bredare beredning av dessa frågor med syfte att finna lösningar som stärker upphovspersoner och utövande konstnärers möjligheter att få sina rättigheter prövade.

Regeringen remitterar återstartsutredningens betänkande

Restriktionerna under pandemin hade omfattande konsekvenser för Sveriges kulturliv.  För att möjliggöra en positiv utveckling och återstart för kulturen tillsatte regeringen en utredning. Under hösten 2021 lämnade utredningen sitt betänkande till regeringen: Från kris till kraft – återstart för kulturen.

Läs om utredningens förslag samt Konstnärsnämndens synpunkter på förslagen i remissvaret (1 mars 2022).

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Konstnärsnämndens utredning om Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor visar att konstnärers möjlighet att få betalt för sina prestationer minskat med den digitala utvecklingen. Hur direktivet implementeras i svensk lag har därför stor betydelse för konstnärers villkor och möjlighet att vara yrkesverksamma.

Läs mer om förslaget om hur direktivet ska implementeras i Sverige samt Konstnärsnämndens synpunkter på förslagen i remissvaret till regeringen (13 december 2021).

Nytt statligt stöd för produktion av audiovisuella verk

Konstnärsnämnden har yttrat sig om förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserier och dokumentärserier. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Vi välkomnar naturligtvis förslaget. Fler produktioner i Sverige skapar fler arbetstillfällen för konstnärer samt utvecklar filmbranschen.

Konstnärsnämnden vill särskilt betona att produktionsstödet ska fungera som ett komplement till befintliga filmpolitiska stödstrukturer. Film som konstform kan ses ur ett kulturpolitiskt perspektiv, men är samtidigt en del av de kreativa näringarna. Den är viktig för regional tillväxt och av ekonomisk betydelse för verksamheter långt utanför filmbranschen. Svenska filminstitutets och Konstnärsnämndens anslag främjar filmen som konstform och ska därför inte påverkas av att produktionsstödet införs. Detta är framför allt viktigt för att ge möjlighet till mindre filmproduktioner och nyskapande filmkonst.

Remissvar över Hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Konstnärsnämnden har fått Hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken på remiss och lämnar härmed sitt yttrande.

Konstnärsnämnden uttalar sig endast om de statistikfrågor som berör kulturområdet med anledning av vårt uppdrag att bevaka och analysera konstnärers ekonomiska och sociala situation i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Våra senaste remissvar

Se alla publikationer

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Läs mer

Konstnärsnämndens yttrande över Nya mervärdesskatter för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (Fi 2023/02694)

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Läs mer