Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utredning och analys

Aktuella utredningar, rapporter och remissvar om konstnärers ekonomiska och sociala villkor

© Helena Shutrick

En förutsättning för ett levande kulturliv är att konstnärer kan arbeta under rimliga förhållanden. Därför har Konstnärsnämnden i uppdrag att analysera och informera om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt att bevaka trygghetssystemets utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig yrkesverksamhet. 

Vi tar fram rapporter, handböcker och andra kunskapsunderlag samt svarar på remisser. Våra målgrupper är regeringen, berörda myndigheter och organisationer samt konstnärer och verksamma i branschen.

Uppdraget att främja konstnärers ekonomisk och sociala villkor omfattar konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden, även ordområdet.

Utredningar och regeringsuppdrag

Konstnärsnämnden har i uppdrag av regeringen att utreda frågor som rör konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi initierar också egna utredningar inom detta område. Vi sitter även med som expertstöd i vissa statliga utredningar.

Våra rapporter, PM och handböcker

Konstnärsnämnden tar kontinuerligt fram kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor som publiceras i rapporter, PM och handböcker. Löpande återrapporteringar redovisas för det mesta i myndighetens årsredovisning.

Våra rapporter och PM vänder sig till regeringen, andra myndigheter och organisationer vars verksamhet har bäring på konstnärers villkor. Våra handböcker vänder sig direkt till konstnärligt yrkesverksamma i praktiska frågor med koppling till skatte- och trygghetssystemen.

Om våra publikationer

Här kan du läsa om vad våra olika publikationer innehåller och vem de vänder sig till.

Publikationer

Sök bland Konstnärsnämndens samtliga publikationer.

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.

Våra senaste rapporter och PM

Se alla publikationer

EU:s rekommendationer för stärkta villkor för konstnärer

Läs mer

Får företagande konstnärer innovationsmedel?

Läs mer

Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register. En metodstudie utifrån yrkes- och näringskoder

Promemoria

Läs mer

Våra senaste handböcker

Se alla publikationer

Stipendier och bidrag för konstnärligt yrkesverksamma – i förhållande till skatte- och trygghetssystem

Handbok

Läs mer

Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma

Handbok

Läs mer

Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma

Handbok

Läs mer