Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om våra publikationer

Många av de publikationer vi tar fram är en central del av uppdraget att sprida kunskap om konstnärers villkor och trygghetssystemens utformning. Vi publicerar även tematiska skrifter med koppling till konstområdena. 

Här kan du läsa om vad våra olika publikationer innehåller och vem de vänder sig till.

Handböcker

Konstnärsnämnden har i uppdrag att bevaka och informera om skatte- och trygghetssystemens funktion i relation till konstnärers verksamhet. Våra handböcker vänder sig direkt till yrkesverksamma konstnärer med vägledande information i olika frågor. Handböckerna är en del av vår information till konstnärer genom Konstnärsguiden.

Konstnärsguiden

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, hur du startar företag och deklarerar.

Rapporter och PM

Konstnärsnämnden har i uppdrag att analysera och informera om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt följa upp den egna verksamheten och bidragsgivningen. Utredningar och uppföljningar publiceras i form av rapporter och promemorior (PM). Våra målgrupper är regeringen, andra myndigheter och organisationer.

Skrifter

Konstnärsnämnden publicerar tematiska skrifter med texter av externa skribenter. Texterna speglar skribentens perspektiv, och inte nödvändigtvis myndighetens. Skrifterna har en bred målgrupp, men vänder sig vanligtvis till konstnärer och andra verksamma på kulturområdet.

Årsredovisningar

Årsredovisningen är myndighetens årliga återrapportering till regeringen om verksamhetens resultat.

Budgetunderlag

Konstnärsnämnden lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.

Aktuella publikationer

Se alla publikationer

Kartläggning av musiksektorn i Albanien

Hur den albanska musiksektorn är finansierad, hur den är organiserad och vilka utbildningar som finns inom musikområdet.

Läs mer

Förstudie om villkoren för befintliga och nya kollektiva förvaltningsorganisationer i Albanien

Om villkoren för befintliga och nya förvaltningsorganisationer i Albanien

Läs mer

Konstnärsnämndens remissvar över betänkandet En oavvislig ersättningsrätt (SOU2022:23)

Läs mer