Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vårt uppdrag

Som statlig myndighet har Konstnärsnämnden till uppgift att förverkliga regeringens politik. Vi är den myndighet som främst ansvarar för genomförandet av den statliga konstnärspolitiken.

Här har vi samlat de underlag som är styrande för vårt arbete: myndighetsförordning, förordningar för bidragsgivningen samt våra årliga regleringsbrev. Här kan du även ta del av våra årsredovisningar och budgetunderlag.

Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden

Myndigheternas grunduppdrag formuleras av regeringen i en förordning. Av Konstnärsnämndens förordning framgår att vi är en styrelsemyndighet som har i uppdrag att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling. Myndigheten ska även främja nyskapande kultur. Myndigheten ska vidare analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Konstnärsnämnden har ett främjandeuppdrag

Konstnärsnämndens har i huvudsak ett främjande uppdrag. Vi ska, med hjälp av de ekonomiska och informativa styrmedel som tilldelats oss, stödja konstnärer så att de kan arbeta med sin konst och utvecklas som konstnärer.  Det innebär i praktiken att vi fördelar stipendier och bidrag samt bygger kunskap, samverkar och informerar om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Konstnärsnämndens uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer inom samtliga konstområden:

  • bild och form
  • musik
  • teater
  • dans
  • film
  • cirkus
  • ord

Observera: Bidragsgivningen omfattar konstnärer inom alla områden utom ordområdet, där Sveriges Författarfond har motsvarande uppdrag.

Förordningar för bidragsgivningen

Konstnärsnämnden har i uppdrag av regeringen att fördela stipendier och bidrag inom samtliga konstområden, utöver ordområdet, samt till nyskapande kultur. Regeringen formulerar syfte samt vilka kriterier som ska vara styrande för fördelning i så kallade bidragsförordningar.

Regleringsbrev

Varje år får myndigheten ett regleringsbrev från regeringen. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december och anger de ekonomiska ramarna för verksamheten samt särskilda uppdrag och återrapporteringskrav för myndigheten under det kommande året.

Årsredovisningar

Årsredovisningen är myndighetens årliga återrapportering till regeringen. Redovisningen består av två delar: en verksamhetsdel och en finansiell del. Resultatredovisningen är ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.

Budgetunderlag

Konstnärsnämnden lämnar varje år budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget innehåller myndighetens begäran om finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Kulturpolitiska propositioner och skrivelser

Regeringens skrivelse Politik för konstnärers villkor lämnades till riksdagen den 23 mars 2021. I skrivelsen förklarar regeringen inriktningen för politiken samt vad som görs och bör göras för att stärka konstnärers villkor. Konstnärsnämnden är den myndighet som främst ansvarar för den statliga konstnärspolitikens genomförande och skrivelsen är därför ett viktigt underlag för vårt arbete.

De kulturpolitiska målen

Konstnärspolitiken är en del av kulturpolitiken. I regeringens senaste kulturpolitiska proposition Tid för kultur från 2009, formulerades bland annat de kulturpolitiska mål som fortfarande är styrande för politiken. Målen säger att

  • kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
  • alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet
  • kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Våra senaste publikationer och remissvar

Se alla publikationer

Konstnärsnämndens remissyttrande över betänkandet – Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Läs mer

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag

Läs mer