Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Trygghetssystemen när du arbetar utomlands

När du ska jobba utomlands gäller vissa regler som är bra att känna till, läs mer om det här.

Här hittar du information om trygghetssystem och sjukersättning samt vad du behöver tänka på och göra när du ska arbeta utomlands.

Samordningsreglerna för sjukersättning

Samordningsreglerna för sjukersättning skiljer mellan förmåner av två slag:

Kontantförmåner: Kontantförmåner ersätter normalt sett ett inkomstbortfall.

Vårdförmåner: Vårdförmåner innefattar hälso- och sjukvård, läkemedel och sjukhusvistelse, samt direkta betalningar för att ersätta kostnader.

Anmäl din utlandsvistelse till Försäkringskassan

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska det anmälas till Försäkringskassan så fort som möjligt.

Kontakta Skatteverket när du kommer hem

När du flyttar hem igen efter en längre tids utlandsvistelse ska du kontakta Skatteverket omedelbart. Skriv in dig i Sverige om du varit utskriven.

Regler för dig som är anställd

Här gäller de regler som finns i det land du arbetar i. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård på samma villkor som övriga medborgare i det land du arbetar i. Detsamma gäller motsvarigheten till sjukpenning eller sjukersättning. Från den dag du börjar jobba i annat EU eller EES-land och i Schweiz har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige.

Observera: Ersättningar vid sjukdom skiljer sig åt mellan länderna, till exempel vad gäller antal karensdagar. Ta reda på vad som gäller i just det land du kommer att arbeta i. Ersättning för en arbetsskada utgår från den arbetsskadeförsäkring som gäller i det land du arbetar i.

Regler för dig som är utsänd av din arbetsgivare och egenföretagare

Huvudregel: Du är försäkrad i det land du arbetar i oavsett du är anställd eller egenföretagare.

Undantag: Om din svenska arbetsgivare har sänt dig till annat land för att utföra arbete för arbetsgivarens räkning gäller fortfarande den svenska socialförsäkringen inklusive arbetsskadeförsäkringen. För att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det utsändande landets lagstiftning ska arbetstagaren ha omfattats av det landets lagstiftning 1 månad före utsändning. Detta gäller även egenföretagare som istället kan sända ut sig själva under en begränsad period.

Anställd – krav för att du ska vara försäkrad i Sverige

För att du som är anställd ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige ska följande krav vara uppfyllda:

  • Arbetet utomlands ska vara tillfälligt. Utsändningsreglerna fastställer att en utsändningsperiod ska pågå i längst 24 månader. Det ska inte finns några möjligheter till förlängning utöver dessa 24 månader.
  • Det ska finnas ett direkt anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär till exempel att det är den sändande arbetsgivaren som ansvarar för och styr arbetets art.
  • För att en arbetstagare ska kunna kvarstå i det sändande landets lagstiftning krävs att arbetstagaren omfattats av det landets lagstiftning en månad i förväg.
  • Du får inte sändas ut för att ersätta någon annan utsänd person.

Egenföretagare – krav för att du ska vara försäkrad i Sverige

För att du som egenföretagare ska kunna vara fortsatt försäkrad i Sverige ska följande krav vara uppfyllda:

  • Arbetet utomlands ska var tillfälligt, i första hand inte längre än 24 månader.  Det är möjligt att dela upp de 24 månaderna i mindre delar, vilket innebär att man kan ansöka om en förlängning upp till de 24 månaderna.
  • Du ska i betydande omfattning ha varit verksam som egenföretagare i Sverige under minst 2 månader innan arbetet påbörjas utomlands.
  • Omfattningen och tiden för utlandsarbetet ska vara bestämt på förhand och ska kunna styrkas genom relevanta avtal.
  • Det arbete du kommer att utföra utomlands ska likna det arbete du utför i Sverige.
  • Din egen verksamhet i Sverige ska upprätthållas, så att det finns möjlighet att återuppta den efter utlandsarbetet.

Observera: Om du som egenföretagare inte uppfyller dessa kriterier anses du bedriva verksamhet som egenföretagare i medlemsstat och omfattas av den statens lagstiftning. Ta reda på vad som gäller i just det land du kommer att arbeta i.

Ytterligare villkor att vara medveten om

Utsändningen innebär att de rättigheter och skyldigheter som personen, arbetsgivaren eller egenföretagaren har i det utsändande medlemslandet kvarstår. Det gäller till exempel skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter för det arbete som utförs, men även rätten att få förmåner från medlemslandet. Det gäller om personen uppfyller bestämmelserna enligt de nationella förmånsreglerna.

Ett annat villkor är att du har fått ett intyg från Försäkringskassan som visar att du inte ska betala sociala avgifter i det land du arbetar i. Myndigheterna i det land du arbetar i måste också godkänna att du undantas från landets egen försäkring.

Du behöver EU-kortet eller ett intyg från Försäkringskassan

Om du är försäkrad i Sverige behöver du det europeiska sjukförsäkringskortet för att kunna få nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukförsäkringssystem.

Observera: Om du är ute längre än 12 månader behöver du istället för EU-kortet ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Om du får pension från Sverige

Om du får pension från Sverige och bosätter dig utomlands så tillhör du ändå den svenska socialförsäkringen. För att få vård i bosättningslandet måste du få ett intyg från Försäkringskassan. När detta intyg är registrerat i bosättningslandet har du rätt till det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som medborgarna i EU-landet.