Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbetslöshetsförsäkringen

Om hur du ansöker, vad som krävs för att få ersättning och hur mycket pengar du kan få.

Frilansande konstnärer som inte har tillsvidareanställningar har ofta svårare att få a-kassa eftersom de har korta anställningsperioder, flera uppdragsgivare och/eller många gånger enskild firma. När du är mellan jobb och uppdrag kan du få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Du ansöker om ersättningen hos din a-kassa eller Alfakassan.

Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

För att anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning måste du vara arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Är du inte medlem i en a-kassa kan du ändå få en så kallad grundersättning. Den är dock låg, därför är det viktigt att du är medlem i en a-kassa.

Observera: För att få a-kassa måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Registrera dig den första arbetslösa dagen, för du kan inte göra det i efterhand.

Din a-kassa hjälper dig

A-kassornas uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Vänd dig till din a-kassa för mer information och hur du kan beräkna nivån på din a-kassa. Flera a-kassor har avdelningar för egenföretagare. Det är a-kassan som reder ut, beslutar och betalar ut din arbetslöshetsersättning.

Du behöver uppfylla olika villkor

För att du ska anses som arbetssökande och ha rätt till ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring måste du:

 • ha fyllt 20 år
 • vara arbetslös och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • vara arbetsför och oförhindrad att ta jobb minst tre timmar per dag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka
 • aktivt söka arbete
 • medverka till att upprätta en individuell handlingsplan i samråd med Arbetsförmedlingen
 • vara beredd att ta ett lämpligt arbete som Arbetsförmedlingen erbjuder dig.

Uppfyller du arbetsvillkoret?

En förutsättning för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en ramtid som i normalfallet är de 12 månaderna innan du anmälde dig på Arbetsförmedlingen.

Du uppfyller detta om du har arbetat:

 • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller
 • minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader under de senaste tolv månaderna.

Observera: Är du anställd med flera kortare anställningar hos olika arbetsgivare eller om du använder ett faktureringstjänstföretag kan du betraktas som självständig uppdragstagare och inte som anställd.

Alternativ beräkning för konstnärligt yrkesverksamma

Eftersom arbetad tid i samband med förberedelser och repetitioner inte alltid framgår av arbetsgivarintyg eller kontrakt vid tillfälliga uppdrag så finns särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller framförallt konstnärer som har utfört konstnärligt arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete.

Det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete fastställs varje år av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete.

Tid som kan hoppas över

Ibland kan tiden innan arbetslöshet bestå av annat än arbete. I vissa fall kan sådan tid hoppas över. Det innebär att arbetsvillkoret kan vara uppfyllt längre tillbaka i tiden än de senaste 12 månaderna.

Det kan exempelvis gälla om du haft sjukpenning, föräldrapenning eller studerat på heltid med mera.

Medlemsvillkoret

För att få ersättning grundad på inkomsten måste man varit medlem i 12 månader eller mer. Har man varit medlem kortare tid kan man få ett lägre belopp grundat på arbetstiden.

Grundersättning

Om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år kan du få grundersättning. Du kan få högst 11 220 kronor per månad före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Du ska också ha fyllt 20 år.

A-kassa och enskild firma

Om du har haft eget företag som huvudsaklig sysselsättning måste du räknas som arbetslös i försäkringens mening innan du kan få a-kassa. Det gör du om varken du eller någon annan är verksam i företaget. Du intygar själv från och med när det inte längre pågår någon verksamhet i företaget.

Du kan göra ett uppehåll i företaget och få a-kassa när du har intygat att det inte längre pågår någon verksamhet.

Du ses som helt skild från verksamheten när du:

 • inte äger din del i företaget och inte längre är registrerad för F-skatt och moms
 • inte arbetar i företaget
 • inte har väsentligt inflytande över företaget.

Regler för uppehåll i företaget

När ditt företag är vilande kan du inte ha någon pågående försäljning av varor eller tjänster, och du kan inte heller arbeta med offerter eller andra förberedelser inför uppdrag. Om du gör det anser a-kassan att du har återupptagit din verksamhet. Då måste du lägga verksamheten vilande på nytt för att kunna få a-kassa igen.

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga regler som infördes under pandemin för uppehåll i verksamheten för dig med eget företag ska gälla tillsvidare. Det innebär ett undantag från den tidigare regeln om att du behövde ha arbetet i företaget under minst fem år innan du kunde få ersättning från a-kassan om ditt företag lades vilande på nytt.

Kombinera företag och a-kassa

Om du har företag vid sidan om heltidsarbete

Om du har haft ditt företag samtidigt som du har haft ett heltidsjobb kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med ditt företag om du skulle bli av med din anställning när du ansöker om a-kassa. Då kan beslut tas att det är ett godkänt extraarbete.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha haft heltidsjobb och samtidigt arbetat i företaget under minst tolv månader, och
 • du ska ha visat att företaget inte hindrar dig från att ta en heltidsanställning.

Om du har tjänat mer än 3 060 kronor i genomsnitt i veckan i ditt företag kommer avdrag göras av det överstigande beloppet från den ersättning du får per dag.

Företag vid sidan om deltidsarbete

Om du har kombinerat eget företag med att arbeta deltid kan du under vissa förutsättningar få fortsätta med verksamheten under arbetslösheten. Då kan beslut tas att det är ett godkänt deltidsföretag.

För att det ska vara möjligt gäller följande villkor:

 • du ska ha arbetat i företaget max 10 timmar per vecka,
 • du ska ha haft deltidsarbete där du har arbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka,
 • du ska haft företaget och deltidsarbete i minst sex månader före arbetslösheten, och
 • du får inte ha tjänat mer än 3 600 kronor i genomsnitt per vecka i företaget.

A-kassor för konstnärer

Det finns a-kassor med avdelningar för yrkesverksamma konstnärer i olika branscher.

A-kassor för konstnärer

Det finns a-kassor med avdelningar för yrkesverksamma konstnärer i olika branscher.

Handels a-kassa

En a-kassa för musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film och television. Kontakta Handels för att se om deras a-kassa passar just dig.

Alfakassan

Du kan ansöka om enbart grundersättning hos Alfakassan som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer.