Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus i Albanien

ArtNexus lanserades i Albanien 2021. Programmet arbetar tillsammans med albanska konst- och kulturutövare, statliga aktörer och civilsamhället för att stärka konstnärlig frihet och konstnärers rättigheter. För att uppnå dessa mål använder vi oss av en rad verktyg, bland annat:

  • Kapacitetsbyggande workshops inom immateriell rätt och självorganisering
  • Nätverk av internationella och nationella experter
  • Verktyg för programutveckling

ArtNexus bidrar till förbättrade förutsättningar för konstnärer och kulturutövare att utöva och leva av sin konst. Detta sker genom utbildningsinsatser och stötta utvecklingen av statliga regelverk att bättre iaktta och inkludera konstnärers- och kulturutövares behov.

Kapacitetsbyggande insatser 2022-2023

Dialogsamtal
I januari 2022 höll ArtNexus sitt första dialogsamtal mellan konstnärer, kulturutövare, statliga aktörer och civilsamhället i Tirana, Albanien. Dialogmötet syftade till att stärka tilliten mellan konstnärer- och kulturutövare samt beslutsfattare inom statliga institutioner. Mötet bidrog till fördjupad förståels bland statliga aktörer för konstnärer och kulturutövares behov. Diskussionerna kretsade kring frågor och metoder för att stärka konst- och kulturutövares fri- och rättigheter på bred front, bland annat genom kapacitetsbyggande workshops och skapandet av inkluderande miljöer där marginaliserade konst- och kulturutövare kan uttrycka sina viljor och behov.

Kapacitetsbyggande insatser 2022-2023
Under det andra verksamhetsåret anordnades två  insatser för konstnärer och kulturutövare. En serie workshops fokuserade på upphovsrättsfrågor inom offentlig konst, film och skrivande. Bland deltagare lyftes immaterialrätt som ett huvudområde att arbeta långsiktigt för stärkande av konstnärers och kulturutövares rättigheter. Under workshopparna fick deltagare diskutera konstnärers socioekonomiska förutsättningar med representanter från det albanska kulturdepartementet. God kunskap om äganderätten till sina konstverk och bestämmanderätt över hur de visas stärker konst- och kulturutövares status var en huvudpunkt på agendan. ArtNexus ämnar arbeta vidare med att stärka konstnärers självbestämmande som ett sätt att öka rimlig ekonomisk kompensation för konstnärligt arbete.

Under 2023 har ArtNexus arbetat tillsammans med sina lokala partners och svenska aktörer för att stärka kunskaper om självorganisering bland konstnärer och kulturaktörer i Albanien.

Delegation i Stockholm 8-15 maj

I syfte av att stärka självorganiseringen bland kulturaktörer i Albanien bjöd ArtNexus en delegation av albanska kulturverksamheter till Stockholm mellan 8-15 maj 2023. Ett veckolångt program togs fram i dialog med svenska kulturaktörer och ArtNexus resursgrupp.

Syftet med delegationen var att fördjupa kunskaper inom självorganisering, ge stöd och verktyg till kulturverksamheterna att ta med till Albanien samt utöka deras nätverk och kontakter i Sverige.

Programmet bestod av workshops och möten med svenska kulturaktörer samt besök av konstmässor, bland annat med Konstnärernas Riksorganisation, Bildkonst Sverige, Statens Konstråd, Filmform, Stockholm Art Fair och Supermarket Art Fair. Workshops fokuserade på vikten av att organisera sig för att bättre representera målgruppen inför beslutsfattare och få sina röster hörda för att driva samhällsförändring.

Målet med resan var att stötta verksamheterna att börja utveckla Albaniens första intresse- och expertorganisation inom konstnärers rättigheter. På sätt kan kulturaktörer sätt driva sina rättigheter i form av en gemensam röst. Delegationsveckan följdes upp med ett första samtal i Tirana mellan kulturverksamheterna som besökte Stockholm. Där utbyttes erfarenheter och samtal  om nästa steg för att skapa en gemensam organisation

Den albanska delegationen bestod av:

 

Filmfestivalen Ekrani i Artit

Mellan den 31a maj och 2a juni befann sig ArtNexus på filmfestivalen Ekrani i Artit i Shkodër, Albanien.
Festivalen fokuserade på experimentell film och en dag av programmet dedikerades till film- och videokonst från Sverige.

Den sverigebaserade kuratorn och konstkritikern Edi Muka var konstnärlig ledare för årets festival tillsammans med Adrian Paci, konstnärlig ledare för Art House i Shkodër.

I samband med detta arrangerade ArtNexus ett samtal i Tirana den 31a maj på Destil Creative Hub. Under samtalet presenterade Joanna Sandell, chef för Liljevalch, viktiga ståndpunkter och verktyg om att curera i tider av konflikt. Hon betonade bland annat vikten av inkluderande dialog mellan samtliga samhällsgrupper och om kulturens roll i demokratiska processer. Samtalet bestod även av en presentation av Filmform som framförde sin verksamhet och lyfte vikten av bevarande av kulturella arv.

Bland de 50 närvarande fanns nationella och internationella kulturaktörer, konstnärer samt representanter från civilsamhället. Samtalet fokuserade på kulturens roll i demokratiska processer och deltagare diskuterade frågan om att stärka internationella program för synergier mellan olika konstnärsgrupper i Albanien.

ArtNexus Resurscenter

Arbetet med en digital plattform för albanska konst- och kulturutövare är igång och kommer att pågå under 2023. ArtNexus arbetar med sina nationella partners Destil Creative Hub och United Nations Association Albania, för att ta fram artiklar och podcasts om olika ämnesområden rörande Albaniens kulturscen, bland annat inom utbildning-och distributions frågor. Hemsidan ämnar bli ett digitalt resurscenter där konstnärer- och kulturutövare kan komma i kontakt med internationella experter samt söka information om internationella stipendier och bidrag tillgängliga för verksamma i Albanien.  Plattformen kommer även samla information om kulturverksamheter i Albanien samt publicera en kalender där olika aktiviteter och utställningar i landet presenteras.

ArtNexus workshop i Tirana november 2022

Mellan den 23–24 november 2022 anordnade ArtNexus tillsammans med Destil Creative Hub en workshop med fokus på upphovsrättsfrågor inom film och skrivande i Tirana. Den två dagar långa workshopen ägde rum på plats i Tirana och online, totalt med 48 deltagare.
Deltagare diskuterades bland annat nationella lagar och ramverk, EU-direktiv inom förvaltningsrätt och dess implementering. Föredragshållarna lyfte insikter och lärdomar från Storbritannien och EU. Programmet byggde vidare ArtNexus behovskartläggningar bland konstnärer och kulturutövare som visat på önskan om fler kapacitetsbyggande insatser inom immaterialrätt och möten med statliga representanter.

Den ledande experten inom kollektiv förvaltning och upphovsrätt Mats Lindberg var koordinator för workshopen som gästades av sju talare med olika erfarenheter inom ämnet.

Från workshopen tar ArtNexus med sig att interaktiva workshops och nationella talare är ett lyckat tillvägagångssätt samt att det finns ett stort intresse av fördjupad kunskap kring immaterialrätt. Därför kommer ArtNexus att under 2023 fokusera sitt arbete på fler insatser inom området. Bland annat genom “ArtNexus Rescource Center”, där albanska konstnärer och kulturutövare får möjlighet att ta del av ett internationellt nätverk och information om internationella program och bidrag.

ArtNexus’ nationella partners i Albanien

Destil Creative Hub är ett projekt som kombinerar arkitektur, kulturella initiativ och hållbar ekonomi. Projektets lokal fungerar som ett multifunktionellt center med fokus på sociala, kulturella och konstnärliga event. Projektet har som mål att skapa förutsättningar för samarbeten mellan konstnärer, företag, teknik och social innovation.

Läs mer om Destil Creative Hub här.

United Nations Association Albania är en civilsamhällesorganisation vars syfte är att mobilisera kring FN:s värderingar samt skapa förutsättningar för multilateralism och strukturerad dialog på regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer om UN Association Albania här.

ArtNexus i framtiden

Under 2023 arbetar ArtNexus vidare i Albanien med sina partners i form av kapacitetsbyggande insatser för att stärka kulturaktörers rättigheter. Programmet kommer att fortsätta arbeta för fördjupad självorganisering bland kulturaktörer och ökad information om kulturscenen, till exempel i form av artiklar och podcasts på ArtNexus resurscenter.

Under hösten startas även ”Toolkit for Emerging Artists”, ett program som ska ge unga konstnärer ett forum för att stärka sina färdigheter och möjligheter att försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.

Dialogsamtal (på engelska)

Läs mer om dialogsamtalet på Sveriges ambassad – Sweden Abroad.

Sidas arbete i Albanien

Sidas reformsamarbete syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Läs om Albanien

Information från Sveriges ambassad i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör i Albanien är Elsa Håstad.