Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus i Albanien

ArtNexus är ett internationellt kultur-och biståndsprogram som främjar konstnärlig frihet, utveckling och förstärkning av demokratiska processer. ArtNexus implementeras av Konstnärsnämnden och finansieras av Sida.

Om ArtNexus Albanien

ArtNexus är ett behovsbaserat program, vilket innebär att aktiviteter planeras och implementeras utefter behovskartläggningar, dialog och feedback från konst- och kulturutövare samt lokala aktörer. Konstnärsnämnden genomför viktiga delar av programmet i samarbete med svenska ambassader och lokala partners.

ArtNexus-programmet bygger på artikel 27 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskligaga rättigheterna: ”Var och en har rätt till att fritt delta i samhällets kulturella liv…” samt UNESCO:s Rekommendation om konstnärers ställning (1980). Dessa konstaterar att: att uppleva och utöva konst och kultur är en mänsklig rättighet. ArtNexus programidé grundar sig också i antagandet att konst- och kulturutövare kan fungera som förändringsagenter för att skapa mer öppna och rättvisa demokratiska samhällen, med konsten som katalysator för samhällsanalys och debatt. ArtNexus arbetar därför för att stärka konstnärers ställning i Albanien och på så sätt bidra till att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet i landet.

ArtNexus vision:

ArtNexus resulterar i att konst- och kulturutövare får förbättrade villkor, ökad synlighet och stärkt röst. Statliga aktörer i partnerländerna möjliggör och ger ett stöd för utvecklingen av konstsektorn. Därigenom stärker programmet yttrandefriheten och kulturaktörers möjligheter till ömsesidig dialog på ett demokratiskt sätt.

Metod

ArtNexus-programmet lanserades i Albanien 2021. Programmet har sedan dess arbetat tillsammans med albanska konst- och kulturutövare, statliga aktörer och civilsamhället för att stärka konstnärlig frihet och konstnärers rättigheter i landet. För att uppnå dessa mål använder vi oss av en rad verktyg, bland annat:

 • Kapacitetsbyggande workshops.
 • Nätverk av internationella och nationella experter.
 • Verktyg för programutveckling i form av uppstartsstöd.

ArtNexus har även lanserat en online-baserad resursplattform för albanska konst- och kulturaktörer, där konstnärer kan nätverka med nationella och internationella kollegor, få stöd i konstnärligt entreprenörskap, se information om kommande kulturevenemang och hitta nya stipendie- och residensmöjligheter. Länk till plattformen: ARCA.

Dessutom stöttar ArtNexus utvecklingen av statliga regelverk att bättre iaktta och inkludera konstnärers- och kulturutövares behov. Allt detta med målet att stärka konst- och kulturutövares ställning och främja konstnärlig frihet och yttrandefrihet i Albanien.

 • Programmet riktar sig framför allt till konstnärligt och kulturellt yrkesverksamma i Albanien och på Västra Balkan som vill växa inom sin profession och ingå i ett kreativt nätverk. Under 2024 kommer ArtNexus att arrangera sex workshoppar tillsammans med organisationen Creative Mentorship. Tre tillfällen under våren och tre under hösten.

  Workshopparna är online-baserade med föreläsningar och interaktiva övningar ledda av regionala experter inom kultursektorn. Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter inom projektskrivning, retorik och beslutsfattande. Första workshoptillfället kommer fokusera på verbal presentation och retorik. Under andra workshopen lär sig deltagarna att bemästra projektskrivning. Vårens sista workshop kommer handla om karriärscoaching för konstnärligt yrkesverksamma; vilka tuffa beslut behöver jag fatta under mig konstnärliga karriär?

  Anmälan till workshoptillfälle 1, 20 mars 2024 vi länken nedan.

  Anmäl dig senast 15 mars via länken nedan:

  Workshop on Presentation Skills – registration

 • Destil Creative Hub är ett projekt som kombinerar arkitektur, kulturella initiativ och hållbar ekonomi. Projektets lokal fungerar som ett multifunktionellt center med fokus på sociala, kulturella och konstnärliga event. Projektet har som mål att skapa förutsättningar för samarbeten mellan konstnärer, företag, teknik och social innovation.

  Läs mer om Destil Creative Hub på deras hemsida: DESTIL CREATIVE HUB

  United Nations Association Albania är en civilsamhällesorganisation vars syfte är att mobilisera kring FN:s värderingar samt skapa förutsättningar för multilateralism och strukturerad dialog på regional, nationell och internationell nivå.

  Läs mer om UN Association Albania på deras hemsida: UNAA

 • Dialogsamtal

  I januari 2022 höll ArtNexus sitt första dialogsamtal mellan konstnärer, kulturutövare, statliga aktörer och civilsamhället i Tirana, Albanien. Dialogmötet syftade till att stärka tilliten mellan konstnärer- och kulturutövare samt beslutsfattare inom statliga institutioner. Mötet bidrog till fördjupad förståels bland statliga aktörer för konstnärer och kulturutövares behov. Diskussionerna kretsade kring frågor och metoder för att stärka konst- och kulturutövares fri- och rättigheter på bred front, bland annat genom kapacitetsbyggande workshops och skapandet av inkluderande miljöer där marginaliserade konst- och kulturutövare kan uttrycka sina viljor och behov.

  Kapacitetsbyggande insatser

  Under det andra verksamhetsåret anordnades två  insatser för konstnärer och kulturutövare. En serie workshops fokuserade på upphovsrättsfrågor inom offentlig konst, film och skrivande. Bland deltagare lyftes immaterialrätt som ett huvudområde att arbeta långsiktigt för stärkande av konstnärers och kulturutövares rättigheter. Under workshopparna fick deltagare diskutera konstnärers socioekonomiska förutsättningar med representanter från det albanska kulturdepartementet. God kunskap om äganderätten till sina konstverk och bestämmanderätt över hur de visas stärker konst- och kulturutövares status var en huvudpunkt på agendan. ArtNexus ämnar arbeta vidare med att stärka konstnärers självbestämmande som ett sätt att öka rimlig ekonomisk kompensation för konstnärligt arbete.

  Under 2023 har ArtNexus arbetat tillsammans med sina lokala partners och svenska aktörer för att stärka kunskaper om självorganisering bland konstnärer och kulturaktörer i Albanien.

  ArtNexus workshop i Tirana november 2022

  Mellan den 23–24 november 2022 anordnade ArtNexus tillsammans med Destil Creative Hub en workshop med fokus på upphovsrättsfrågor inom film och skrivande i Tirana. Den två dagar långa workshopen ägde rum på plats i Tirana och online, totalt med 48 deltagare.
  Deltagare diskuterades bland annat nationella lagar och ramverk, EU-direktiv inom förvaltningsrätt och dess implementering. Föredragshållarna lyfte insikter och lärdomar från Storbritannien och EU. Programmet byggde vidare ArtNexus behovskartläggningar bland konstnärer och kulturutövare som visat på önskan om fler kapacitetsbyggande insatser inom immaterialrätt och möten med statliga representanter.

  Den ledande experten inom kollektiv förvaltning och upphovsrätt Mats Lindberg var koordinator för workshopen som gästades av sju talare med olika erfarenheter inom ämnet.

  Från workshopen tar ArtNexus med sig att interaktiva workshops och nationella talare är ett lyckat tillvägagångssätt samt att det finns ett stort intresse av fördjupad kunskap kring immaterialrätt. Därför kommer ArtNexus att under 2023 fokusera sitt arbete på fler insatser inom området. Bland annat genom “ArtNexus Rescource Center”, där albanska konstnärer och kulturutövare får möjlighet att ta del av ett internationellt nätverk och information om internationella program och bidrag.

  Delegation i Stockholm 8-15 maj 2023

  I syfte av att stärka självorganiseringen bland kulturaktörer i Albanien bjöd ArtNexus en delegation av albanska kulturverksamheter till Stockholm mellan 8-15 maj 2023. Ett veckolångt program togs fram i dialog med svenska kulturaktörer och ArtNexus resursgrupp.

  Syftet med delegationen var att fördjupa kunskaper inom självorganisering, ge stöd och verktyg till kulturverksamheterna att ta med till Albanien samt utöka deras nätverk och kontakter i Sverige.

  Programmet bestod av workshops och möten med svenska kulturaktörer samt besök av konstmässor, bland annat med Konstnärernas Riksorganisation, Bildkonst Sverige, Statens Konstråd, Filmform, Stockholm Art Fair och Supermarket Art Fair. Workshops fokuserade på vikten av att organisera sig för att bättre representera målgruppen inför beslutsfattare och få sina röster hörda för att driva samhällsförändring.

  Målet med resan var att stötta verksamheterna att börja utveckla Albaniens första intresse- och expertorganisation inom konstnärers rättigheter. På sätt kan kulturaktörer sätt driva sina rättigheter i form av en gemensam röst. Delegationsveckan följdes upp med ett första samtal i Tirana mellan kulturverksamheterna som besökte Stockholm. Där utbyttes erfarenheter och samtal  om nästa steg för att skapa en gemensam organisation

  Den albanska delegationen bestod av representanter från följande organisationer:

  Art House
  Annex
  Bazament
  Bulevard Art and Media Institute
  Destil Creative Hub
  Galeria e Bregdetit
  Tirana Art Lab
  Tulla
  United Nations Association Albania
  Zeta

  Filmfestivalen Ekrani i Artit

  Mellan den 31a maj och 2a juni befann sig ArtNexus på filmfestivalen Ekrani i Artit i Shkodër, Albanien.
  Festivalen fokuserade på experimentell film och en dag av programmet dedikerades till film- och videokonst från Sverige.

  Den sverigebaserade kuratorn och konstkritikern Edi Muka var konstnärlig ledare för årets festival tillsammans med Adrian Paci, konstnärlig ledare för Art House i Shkodër.

  I samband med detta arrangerade ArtNexus ett samtal i Tirana den 31a maj på Destil Creative Hub. Under samtalet presenterade Joanna Sandell, chef för Liljevalch, viktiga ståndpunkter och verktyg om att curera i tider av konflikt. Hon betonade bland annat vikten av inkluderande dialog mellan samtliga samhällsgrupper och om kulturens roll i demokratiska processer. Samtalet bestod även av en presentation av Filmform som framförde sin verksamhet och lyfte vikten av bevarande av kulturella arv.

  Bland de 50 närvarande fanns nationella och internationella kulturaktörer, konstnärer samt representanter från civilsamhället. Samtalet fokuserade på kulturens roll i demokratiska processer och deltagare diskuterade frågan om att stärka internationella program för synergier mellan olika konstnärsgrupper i Albanien.

Sidas arbete i Albanien

Sidas reformsamarbete syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap – genom att utveckla marknadsekonomin, stärka demokratin och minska miljöpåverkan.

Läs om Albanien

Information från Sveriges ambassad i Tirana, Albanien. Sveriges ambassadör i Albanien är Elsa Håstad.