Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Deklarera Konstnärsnämndens projektbidrag

Tänk på att du som konstnär är personligt ansvarig för hur projektbidraget deklareras.

© Helena Shutrick

Illustration på en man som spelar instrument

Projektbidrag är i regel en skattepliktig inkomst. Projektbidrag kan sökas från olika instanser på nationell, regional och lokal nivå. Här utgår vi från bestämmelserna om Konstnärsnämndens projektbidrag.

Projektbidraget betalas ut till den sökande konstnären, som i sin tur är ansvarig för att betala ut eventuellt arvode eller lön till övriga medverkande samt andra omkostnader som material, hyror, administrationskostnader, arbetsgivaravgifter med mera. De kostnader projektet har anger du i projektansökan, kom ihåg att alla summor i budgeten ska anges inklusive moms.

Konstnärens ansvar

Det är konstnären personligen som är mottagare av projektbidraget och som ansvarar för hur projektbidraget deklareras. Det kan vara i inkomstslaget tjänst eller i inkomstslaget näringsverksamhet.

Om den konstnärliga verksamheten bedrivs som enskild näringsverksamhet, och projektbidraget har lämnats för något som ingår i näringsverksamheten, blir hela det mottagna beloppet en inkomst i näringsverksamheten.

För konstnärer utan enskild näringsverksamhet kan det vara en lösning att överföra projektbidraget till en juridisk person. Exempelvis en teaterförening eller någon annan kulturorganisation som medverkar till att genomföra projektet. Du som konstnär är dock fortsatt ansvarig för projektet gentemot Konstnärsnämnden.

Projektbidrag som löper över ett årsskifte

Om hela eller delar av projektbidraget ska användas ett senare beskattningsår (än det år det betalats ut) ska konstnären enligt bokföringsmässiga grunder vänta med att redovisa projektbidraget som intäkt till det eller de år som det används. Då ska det redovisas i samma takt som det används, det vill säga då utgifterna uppkommer. Detta gäller även skattemässigt. Ett erhållet projektbidrag som används ett annat år än då det utbetalats är något som kallas förutbetalda intäkter.

Läs mer om projektbidrag från Konstnärsnämnden i handboken Stipendier och bidrag för konstnärligt yrkesverksamma – i förhållande till skatte- och trygghetssystem, som du hittar via länken till höger i den grå rutan.

Gäller även Kulturbryggans program

Det som gäller för Konstnärsnämndens projektbidrag gäller även för dem med enskild näringsverksamhet som har beviljats projekt inom något av Kulturbryggans program.

Skatteverket har rättslig vägledning

På Skatteverkets hemsida kan du finna mer specifik information gällande stipendier och projektbidrag. Länken nedan tar dig till den delen av rättsliga vägledningen som handlar om Konstnärsnämndens olika stipendier och projektbidrag.