Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Andra vägar till finansiering

Hero Bakgrundspattern

Här hittar du fler statliga myndigheter och fonder som finansierar projekt och verksamheter inom konst och kultur. Utöver dessa går det ofta att söka finansiering lokalt hos den kommun och region där du är bosatt.

Arvsfonden
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är att utveckla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Boverket
Hos Boverket kan du ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Bidrag kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och tillgänglighetsanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler.

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film.

Kreativa Europa
Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Genom programmet får aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik.

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Enskilda personer, organisationer och föreningar kan söka bidrag ur fonden. Fonden ger också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram som är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Nordisk Kulturfond
Nordiska Kulturfonds syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet
Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer och nätverk mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond
Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Den fördelar även konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en statlig myndighet under regeringen som främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomför strukturfondsprogram.

Vinnova
Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. De stödjer företags och organisationers möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.