Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Frågor och svar

Här kan du ta del av frågor och svar kring hur det går till att söka projektbidrag inom något av Kulturbryggans program.

Vanliga frågor och svar

 • Det är du själv som ansvarar för att göra en avvägning kring i vilken fas din idé befinner sig. Med reservation för att varje enskilt fall är unikt, så finns det ett par frågor du kan ställa till ditt projekt:

  • Är det så att du redan har en väl utvecklad idé kring vad det är du vill göra, en genomtänkt plan för hur du ska göra för att nå dit, fastställt vilka personer som ska ingå i projektgruppen samt etablerat samarbeten med aktörer som ska bidra till förverkligandet – då är det sannolikt ett projektbidrag du bör ansöka om.
  • Är det så att du uppfattar att det du vill göra skulle gynnas av att undersökas djupare genom att exempelvis skapa en projektplan, utöka projektgruppen med relevant kompetens och erfarenhet eller att knyta samarbetspartners till det kommande projektet – då är det sannolikt fröpengar du bör ansöka om.

  Vi får även frågor om  hur många gånger man kan ansöka om fröpengar och projektbidrag. Villkoren anger följande:

  Projektbidrag

  • Du kan inte få bidrag för projekt som har genomgått en bedömning vid två tidigare tillfällen.

  Fröpengar

  • Du kan inte få bidrag för förstudier som har genomgått en bedömning vid två tidigare tillfällen.

  Vi gör alltså en distinktion mellan projekt och fröpengar. Det är därför möjligt att ansöka om projektbidrag även om man har fått avslag på sin ansökan om fröpengar vid två tidigare tillfällen. Det vi däremot anser vara orimligt är att om man vid två tidigare tillfällen har fått avslag på sin ansökan om projektbidrag, ansöker om fröpengar för att genomföra en förstudie för samma projekt.

   

 • Hur länge kan ett projekt pågå hänger ihop med hur mycket pengar man söker. Kulturbryggan har ingen bortre tidsgräns men det måste finnas en rimlighet och balans mellan kostnaderna för projektet och hur länge det är tänkt att pågå.

  Om man exempelvis söker 100 000 kronor för ett projekt som ska pågå i tio år så framstår det inte som särskilt seriöst eller trovärdigt.

  De största kostnaderna i ett projekt är oftast löner och arvoden. Använt sunt förnuft och sträva efter att ge dig själv och de medverkande i projektet skäligt betalt.

 • Inom Kulturbryggans fröpengar kan du söka upp till 150 000 kronor och inom våra projektbidrag kan du söka upp till 1 500 000 kronor.

 • En deltagare i en projektgrupp är de personer som dagligdags arbetar med att förverkliga projektet man vill genomföra. De är ofta, men inte alltid, en del av  eller synonym med den sökande parten.

  En samarbetspartner är en extern individ, företag, organisation eller motsvarande som, till skillnad från projektgruppen, varken söker bidraget eller arbetar dagligdags med att förverkliga projektet. De bidrar oftast genom utföra avgränsade eller specifika delar av ett projekt.

 • När Kulturbryggan bedömer projekt tillämpar vi ett nationellt perspektiv. Det innebär att vi inte fäster någon vikt vid om idén redan har prövats utomlands, eller att projektet äger rum på en specifik ort i landet. Ett projekt blir varken bättre eller sämre av att det genomförs på en viss ort i landet.

  Kulturbryggan har inget uppdrag att verka internationellt, samtidigt föreligger det inga hinder att söka för projekt med internationell prägel. Om ett projekt är tänkt att äga rum utomlands har vi olika restriktioner inom de olika bidragsformerna:

  • Inom programmet Konstnärlig förnyelse ger vi inte bidrag till projekt som huvudsakligen ska presenteras utanför Sverige.
  • Inom programmet Nya finansieringsmodeller ger vi enbart bidrag till projekt som har det fria kulturlivet i Sverige som målgrupp.
  • Inom våra fröpengar väljer du själv var i världen du vill genomföra din förstudie.
 • Välj det område som avspeglar projektet bäst. Ibland är det helt självklart, men projekt är ofta interdisciplinära och det kan kännas begränsande att bara kunna välja ett sakkunskapsområde.

  Försök att komma ihåg att vad du gör är att säkerställa att de som ska bedöma ditt projekt får rätt förutsättningar. De ska kunna förstå din projektansökan. Det hjälper kanske att tänka kring hur du skulle beskriva projektet för någon. Vad behöver den här personen ha för slags förförståelse för att hänga med i din beskrivning?

  Du kan också avvakta med att välja sakkunskapsområde tills du känner dig klar med ansökan i övrigt. Eventuellt avslöjar dina egna texter vem som borde bedöma din ansökan.

  Här kan du läsa mer om vad Kulturbryggan menar karaktäriserar de olika områdena.

 • Nej, Kulturbryggan har inga krav på medfinansiering inom något av våra program. För ansökningar om fröpengar och projektbidrag inom Konstnärlig förnyelse är det omvänt. Här finns det restriktioner kring vilken typ av finansiering man kan ha med i ett projekt. Ta del av villkoren under respektive bidragsform för att få reda på vad som gäller.

 • Med offentlig bidragsgivare menar vi en instans under kommunalt, regionalt eller statligt huvudmannaskap som har i uppdrag att fördela skattemedel till olika ändamål. Detta uppdrag är ofta styrkt i förordning eller riktlinjer. Exempel på offentliga bidragsgivare är kommunala och regionala kulturförvaltningar som fördelar bidrag eller statliga myndigheter som exempelvis Konstnärsnämnden eller Kulturrådet.

  Detta gäller uteslutande kontanta medel och inte om en kommun exempelvis går in med tid i form av en tjänst som frigörs för att bidra till att förverkliga delar av ett projekt.

 • Det finns två huvudsakliga skäl till detta. Det första är för att vi vill undvika att våra sakkunniga gör en koppling mellan idén som sådan och de som står bakom den. Eftersom vi har tillämpat ett sådant bedömningsförfarande tidigare vet vi att en bedömning blir mer positiv om en bedömare känner till och gillar en specifik medverkande, än om det inte är så. Detta gynnar i regel mer etablerade utövare, vilket blir fel utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

  Det andra är för att minimera risken för jäv. Om en bedömare inte vet vem som står bakom projektet eller vilka som medverkar, minskar risken för jäv betänkligt.

 • Det finns flera skäl till detta. Det främsta skälet är att Kulturbryggan då måste ha som villkor att samtliga sökande bifogar bilagor till ansökningarna, samt att bilagorna i sig måste vara i samma eller liknande format. Detta för att upprätthålla likabehandlingsperspektivet.

  Det andra skälet är att vi har testat detta tidigare vilket fick som konsekvens att det blev ett betydande merarbete för våra sakkunniga bedömare att gå igenom vitt skilda typer av bilagor.

  För att jämställa möjligheterna så mycket som möjligt och för att minska arbetsbördan för våra bedömare, är det enbart ansökan i sig som ligger till grund för bedömningen.

 • Yes. However, we do not offer application forms in English.

 • Behöver ditt projekt längre tid på sig att förverkligas? Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Projektets diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att projektet är slutfört
  • Ett skäl till varför projektet behöver förlängas
 • Det beror på vad metodutvecklingen avser. Rör det konstnärlig metodutveckling bör du söka inom programmet Konstnärlig förnyelse. I ansökan kan du beskriva vad ditt projekt går ut på under frågan som handlar om projektets innehåll.

  Rör det metodutveckling med avsikt att öka den privata finansieringen till verksamma utövare inom kulturområdet, är det inom programmet Nya finansieringsmodeller du bör ansöka.