Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bedömningsmodell

Hur fungerar Kulturbryggans bedömningsmodell?

Vi har sedan lång tid tillbaka använt oss av en bedömningsmodell med operationaliserade bedömningsgrunder. Nedan förklarar vi ingående hur vi har utvecklat den och hur vi tillämpar den inom ramen för vår bidragsgivning.

Vi har utvecklat vår bedömningsmodell på följande sätt:

 1. Identifierat centrala begrepp i Kulturbryggans bidragsförordning.
 2. Formulerat syften för respektive program med utgångspunkt i dessa begrepp.
 3. Dekonstruerat begreppen till mindre beståndsdelar.
 4. Formulerat fem frågeställningar per program utifrån dessa mindre beståndsdelar.
 5. Inbördes viktat de fem frågeställningarna för respektive program i fallande ordning från den viktigaste till den minst viktiga.
 6. Lagt till korrelerande numeriska värden för respektive frågeställning, vilket gör att den viktigaste frågeställningen påverkar utfallet fem gånger så mycket som den minst viktiga.
 7. Formulerat svarsalternativ på en sex-gradig skala för var och en av frågeställningarna från mest positiva omdöme till minst positiva omdöme.
 8. Lagt till korrelerande numeriska värden för respektive svarsalternativ där det mest positiva omdömet har värdet 5 och det minst positiva har värdet 0.
 9. Detta resulterar i att en enskild bedömning får en poäng mellan 15 och 75, och att två sammanvägda bedömningar får ett spann mellan 30 och 150 poäng.

Modellen tillämpar vi vid bedömning, beslut och återrapportering enligt följande:

 1. Inför varje utlysning säkerställer vi att vi har tillräckligt många bedömare med dokumenterad sakkunskap inom Kulturbryggans 14 olika sakkunskapsområden.
 2. Vi tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån sökandens val av sakkunskap.
 3. Bedömarna besvarar fem frågor med sex förutbestämda svarsalternativ, vilket genererar en viss poäng per bedömare.
 4. Vi summerar sedan båda bedömarnas poäng till en totalpoäng.
 5. Denna totalpoäng dividerar vi sedan med högsta möjliga totalpoäng för en bedömning, dvs. 150 poäng.
 6. Resultatet omvandlar vi sedan till en procentsats vilket blir det vi benämner som Ändamålsenlighet.
 7. Ett exempel: Om den ene bedömarens bedömning genererar 59 poäng, och den andre bedömarens bedömning genererar 45 poäng, blir totalpoängen 104. Om vi dividerar 104 med 150 får vi en ändamålsenlighet på 69,3 procent.
 8. Inför beslut skapar vi en rangordning utifrån respektive ansökans uppnådda ändamålsenlighet.
 9. Rangordningen använder vi för att avgöra nivån för vilka projekt som är aktuella för bidrag i en utlysning. Inför beslut är det Kulturbryggans ordförande som avgör denna nivå. Att vara aktuell för bidrag innebär att en ansökan även granskas av Kulturbryggans ledamöter.
 10. En ansökans ändamålsenlighet är vägledande, men inte avgörande, för vilka beslut Kulturbryggans ledamöter fattar.
 11. Efter beslut sammanställer vi hur ändamålsenlig bidragsgivningen har varit, både på en övergripande nivå samt inom respektive program.
 12. För att visa på hur Kulturbryggan uppfyller sitt uppdrag återrapporterar vi detta till regeringen i myndighetens återredovisning.