Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Hero Bakgrundspattern

Utredningen om konstnärers möjlighet till ersättningsrätt i den digitala miljön och stärkt förhandlingsposition bör göras om

Betänkandet En oavvislig ersättningsrätt (SOU 2022:23) behandlar centrala frågeställningar för att underlätta tillgången av skyddade verk samtidigt som en skälig ersättning ska säkras dem som skapat verken och prestationerna. Utredningen fick också i uppdrag att se över behovet av en alternativ tvistelösning. 

Oavvislig ersättningsrätt

Konstnärsnämnden anser att betänkandet inte bör ligga till grund för en fortsatt beredning. I stället bör regeringen tillsätta en ny utredning med ett bredare och tydligare uppdrag. Utredningens förslag är otillräckliga och saknar tillfredställande analys av hur verkligheten för upphovspersoner och utövande konstnärer ser ut. Konstnärsnämnden menar att det är självklart att den som har haft intäkter från användningen av ett verk eller prestation ska betala ersättning. Detta oavsett om man står i direkt avtalsrelation eller inte till upphovspersoner och utövande konstnärer.

Alternativ tvistelösning

Konstnärsnämnden anser även att regeringen bör initiera en ny och bredare beredning av frågor rörande en alternativ tvistelösning. Syfte med en ny utredning bör vara att finna lösningar som stärker upphovspersoner och utövande konstnärers möjligheter att få sina rättigheter prövade. Målsättningen bör vara att förstärka deras förhandlingsposition och att underlätta möjligheten att lösa tvister genom en ekonomisk, praktisk och juridisk bindande lösning.

I vår kartläggning om Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor framkommer tydligt att upphovspersoner och utövande konstnärer har grundläggande behov av stärkta ersättningar och förhandlingsmöjligheter i den digitala miljön.