Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Uppdrag om organisationsförändring har lämnats in

Konstnärsnämnden och Kulturrådet överlämnar idag uppdraget om konsekvenserna av en sammanslagning av de båda myndigheterna. I rapporten presenteras de risker och möjligheter som en sammanslagning kan innebära på kort och lång sikt.

Konstnärsnämnden och Kulturrådet presenterar idag en gemensam rapport till regeringen som redogör för risker och möjligheter vid en sammanslagning av myndigheternas uppgifter.

Konstnärsnämnden och Kulturrådet kan se både positiva och negativa konsekvenser med en sammanslagning. Konstnärsnämnden pekar på ett antal risker som långsiktigt kan påverka möjligheterna att nå de kulturpolitiska målen. Bland annat riskerar konstnärspolitikens genomslag i utförandet av den samlade kulturpolitiken att minska. Konstnärernas möjlighet till finansiering för konstnärlig utveckling kan försämras när en stor del av den statliga bidragsgivningen sker i en samlad myndighet.

Organisationsförändringar är både tids- och resurskrävande och kulturlivet står inför stora utmaningar, under de närmaste åren bland annat utifrån ett ansträngt budgetläge. Konstnärsnämnden ser därför att regeringen bör avvakta med beslutet om en sammanslagning och göra en bredare analys av organisationsstrukturen inom kulturpolitikens område.

– En stark konstnärspolitik skapar förutsättningar för ett vitalt kulturliv, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör. Det är angeläget att konstnärspolitiken står fortsatt stark och att den konstnärliga friheten värnas. Konstnärsnämndens verksamhet består av olika insatser som sammantaget stärker konstnärernas villkor och som bidrar till att skapa förutsättningar för konstnärlig utveckling och fördjupning. Det är viktigt att de uppgifter som myndigheten har behålls och att myndighetens kompetens tas till vara även i framtiden.

Initialt innebär en sammanslagning ökade kostnader och även på sikt bedömer Konstnärsnämnden de ekonomiska besparingsmöjligheterna som relativt sett små.

Senast den 1 januari 2026 ska organisationsförändringen träda i kraft om regeringen bedömer att den ska genomföras.

Bakgrund

Regeringens ambition är att minska antalet myndigheter genom att samla uppgifter inom närliggande områden för att uppnå en högre effektivitet och kvalitet. Totalt tio myndigheter har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningar kan genomföras och att analysera konsekvenserna.