Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Fokus på långsiktigt stöd för konstnärer i kulturbudgeten 2023

Konstnärsnämnden kommenterar Budgetpropositionen för 2023 (Prop. 2022/23:1)

– Konstnärsnämnden välkomnar att kulturministern lyfter behovet av långsiktiga stöd för konstnärer. För att de långsiktiga stöden fullt ut ska främja konstnärers utveckling och den konstnärliga förnyelsen är det centralt att yrkesförutsättningarna för konstnärer stärks. Här är även konstnärers företagande och hur det är anpassat till trygghets- och skattesystem avgörande, säger Konstnärsnämndens direktör, Mika Romanus.

8 november 2022 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2023.

I budgetpropositionen föreslås bland annat att anslag 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer ökas med 40 000 000 kronor för 2023 för höjda ersättningar och bidrag till konstnärer. För 2024 respektive 2025 beräknas ökningen till 30 000 000 kronor per år.

Hur medlen fördelas inom anslaget kommer att förtydligas i samband med regleringsbrevet för 2023, då det kommer att framgå hur stor del som tillfaller Konstnärsnämnden. Tidigare beslutade och aviserade anslagsförändringar innebär att anslaget minskas med 75 000 000 kronor fr.o.m. 2023 till följd av att tidsbegränsade medel upphör.

– En höjning av anslaget är bra, men behoven av stöd till konstnärer är fortsatt stora både för konstnärlig utveckling och internationalisering, säger Mika Romanus.

Närbild i färg på Mika Romanu, Konstnärsnämndens direktör Foto Jean-Baptiste Béranger

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör

Fakta om kulturbudgeten

  • Utgiftsområde 17 kapitel 8 handlar om konstnärers villkor: Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trosamfund och fritid (regeringen.se)
  • Till kulturbudgeten räknas områdena: Kulturområdesövergripande verksamhet, Teater, dans och musik, Litteraturen, läsandet och språket, Bildkonst, arkitektur, form och design, Konstnärernas villkor, Arkiv, Kulturmiljö, Museer och utställningar samt Film.
  • 2019: 8,231 miljarder kronor
  • 2020: 8,523 miljarder
  • 2021: 10,016 miljarder
  • 2022: 10,133 miljarder
  • 2023: 9,033 miljarder