Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Budgetunderlag med fokus på stärkta villkor

Miljöild från korridor på IASPIS. Verk i olika storlek och uttryck från tidigare stipendiater täcker väggarna.

Konstnärsnämnden har nu skickat budgetunderlaget för kommande treårsperiod till regeringen. Kulturområdet är i behov av långsiktigt trygga ekonomiska och sociala villkor. Både nationellt och internationellt behövs en förstärkt konstnärspolitik för att möta utmaningar som till exempel upphovsrätts- och ersättningsfrågor.

Postpandemi, inflation och sämre ekonomiska förutsättningar för kultursektorn har stor påverkan på konstnärers möjligheter att vara yrkesverksamma och är därför en utgångspunkt för Konstnärsnämndens budgetunderlag för nästa treårsperiod.
Om yrkesverksamma konstnärer ska ha möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap krävs trygga ekonomiska och sociala villkor.

Av Konstnärsnämndens årsredovisning framgår att antalet ansökningar till Konstnärsnämnden och Kulturbryggan har ökat kraftig under det senaste året. Över en femårsperiod har antalet ansökningar inom flera områden fördubblats.

– Vi kan se att yrkesverksamma konstnärer har drabbats ekonomiskt under de senaste åren, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör. Det är en försämring som på sikt kan få konsekvenser för den konstnärliga friheten. I tider av sämre ekonomiska förutsättningar spelar Konstnärsnämndens stipendier och bidrag en viktig roll för att yrkesverksamma konstnärer i hela landet ska kunna bedriva och utveckla sin konstnärliga verksamhet.

Under den kommande treårsperioden är myndighetens mest prioriterade frågor att fortsatt värna den konstnärliga friheten, främja stärkta villkor för konstnärer och verka för en ökad inkludering i konst- och kulturlivet. En viktig del av myndighetens uppdrag är att fortsätta samverkan med andra myndigheter och aktörer, såväl inom som utanför kultursektorn, för att stärka kunskapen om konstnärers situation och för att förbättra möjligheten till insatser för konstnärer.

Konstnärsnämndens äskande i korthet:

  • Ökade resurser för stipendier, bidrag och internationella program för att möta ett kraftigt ökat söktryck och ökade kostnader.
  • Förstärkning av analysuppdraget för att fortsatt följa konstnärers villkor i en förändrad omvärld och möta ökade förväntningar kring Sveriges agerande utifrån den nyligen framtagna OMC-rapporten.
  • Myndighetens verksamhetskostnader bör i högre grad finansieras av förvaltningsanslaget. En ökning är också viktig utifrån nya uppdrag som myndigheten fått. En eventuell sammanslagning av Konstnärsnämnden och Kulturrådet kommer att medföra kostnader som behövs täckning för.