Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vårt remissvar på nytt lagförslag – Ett unikt tillfälle att stärka konstnärers rättigheter på den digitala marknadenUpphovsrättslagen behöver moderniseras för att fungera i den digitala utvecklingen. EU har därför tagit fram ett direktiv för hur medlemsländernas lagstiftning ska harmoniseras. I justitiedepartementets promemoria Upphovsrätten på den digitala inre marknaden lämnas förslag till regeringen på hur det ska gå till.Vissa delar av EU-direktivet är tvingande medan andra delar ger medlemsstaterna en möjlighet att ytterligare bygga ut skyddet. Den möjligheten till förbättringar har, enligt Konstnärsnämnden, inte tagits tillvara i den utsträckning som vi och många andra hoppats på. Konstnärsnämnden menar att promemorian inte tillgodoser syftet att förstärka upphovsrättslagens funktion som skyddslagstiftning för upphovspersoner, utövare och andra rättighetshavare i tillräckligt hög utsträckning.
– Det här är ett unikt tillfälle att i grunden stärka konstnärers ställning och möjlighet att erhålla relevant ersättning för nyttjandet av deras verk, menar Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden. Vi välkomnar många av promemorians förslag, men saknar samtidigt flera av de viktiga åtgärder som EU-direktivet öppnar upp för. Därför lämnar vi i vårt remissvar förslag på åtgärder som stärker konstnärernas position, säger Anna Söderbäck.
Våren 2021 lämnade Konstnärsnämnden utredningen
Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor
till regeringen. Utredningen visar att konstnärers möjlighet att få betalt för sina prestationer försämrats i och med den digitala utvecklingen. En av de viktigaste åtgärderna som föreslogs för att vända den negativa trenden var att införliva EU-direktivet i svensk lag på ett sådant sätt att konstnärernas ställning stärks.

Länkar

Konstnarsnamndens_yttrande_Ds 2021_30.pdf