Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ny rapport om hur konstnärer drabbats av Corona-krisen


© Fotograf: Hans AlmEmma Bergmark

De flesta konstnärer som fick Krisstipendium från Konstnärsnämnden hade låga inkomster. Samtidigt gjorde kravet från regeringen att stipendiet skulle täcka ett bevisat intäktsbortfall att flera som ansökt inte kunde få pengar eftersom de saknade avtal. – Det här sätter fingret på en rad problem som finns i branschen, bland annat att det ofta är muntliga avtal och korta ledtider, säger Emma Bergmark, utredare på Konstnärsnämnden och ansvarig för den nya rapporten Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin: Uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgärder.

Konstnärsnämnden har på eget initiativ tagit fram rapporten som följer upp hur pandemin har påverkat konstnärerna och hur de statliga krisstöden har nått ut till yrkesverksamma konstnärer. Rapporten är tänkt att ge kunskap inför att framtida stödåtgärder utformas och vara ett underlag för regeringen, Konstnärsnämnden och andra myndigheter.

– Vi har dragit lärdomar både från vårt eget arbete med att fördela Krisstipendiet och genom att följa upp hur en del av de andra stödåtgärderna påverkade konstnärer. Vi kan se att Krisstipendiet gjort stor skillnad för de nästan 2000 konstnärer som fick det och även att de andra insatserna har varit till viss hjälp. Samtidigt visar den här rapporten att det finns en rad områden där konstnärers villkor behöver stärkas. Som exempel kan nämnas att de olika stöden på näringssidan inte nådde små företag med låg omsättning eller företag i enskild firma. Då enskild firma är den vanligast förekommande organisationsformen bland konstnärer kunde de tyvärr inte ta del av stöden, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Utredaren Emma Bergmark pekar på att de tillfälliga insatserna, som satts in med anledning av Corona-krisen, behöver anpassas och förlängas för att bättre nå konstnärsgruppen. De effekter som pandemin har skapat har tydliggjort svagheter som finns i sektorn.

– De områden som vi ser är långsiktigt viktiga att uppmärksamma för att stärka konstnärers villkor är bland annat avsaknaden av skriftliga avtal, behovet av att se över regler för ensam- och fåmansföretagare i trygghetssystemen och frågan om upphovsrättsersättningar, säger Emma Bergmark.
 

Korta fakta ur rapporten

Konstnärsnämnden fick in 3 327 ansökningar till krisstipendiet och 1 955 ansökningar bifölls. Flest ansökningar kom från musikområdet och därefter från bild och form.

De som passade in på kriterierna och som kunde redovisa uteblivna intäkter, dokumenterade genom skriftliga överenskommelser, fick som regel stöd.

I genomsnitt fick varje person 35 000 kronor och inkomstbortfallet de uppgett i ansökan var i genomsnitt på 90 000 kronor. Det totala inkomstbortfallet för alla sökanden var närmare 300 miljoner kronor.

Genomsnittlig omsättning för konstnärers företag var 220 000 kronor år 2018. Konstnärers företag minskade sin omsättning med 43 procent i april, 67 procent i maj och 62 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande månader 2019.

För mer information om rapporten kontakta
Emma Bergmark, utredare på Enheten för utredning och analys, Konstnärsnämnden: 08-506 550 48, 070-758 21 91 alt.
Emma.Bergmark@konstnarsnamnden.se

Länkar

Rapporten i PDF-format