Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ny rapport – 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

 

Konstnärsnämnden har publicerat en ny rapport om enprocentsregelns tillämpning i kommuner och regioner. Det är en komparativ studie som tagits fram i samarbete med regionala konstkonsulenter. Rapporten belyser utvecklingen mellan 2012 och 2018, en period som präglats av högkonjunktur och ett omfattande byggande runt om i landet samt kultursamverkansmodellens etablerande. På vilket sätt har dessa förändringar påverkat tillämpningen av enprocentsregeln och därmed konstnärers arbetsmarknad?

Regeln är mer livskraftig än den var för sex år sedan. Resultaten visar att tillämpningen av regeln i landets regioner och kommuner har ökat mellan åren 2012 och 2018. Enprocentsregeln tillämpas som regel i 41 procent av kommunerna och 55 procent av regionerna. I jämförelse med 2012 är det en ökning med 8 procent för kommunerna och 18 procent för regionerna. Dessutom har hanteringen av regeln fördjupats och utvecklats när det gäller omfattning och riktlinjer för arbetet.

Rapporten visar även att beställningsbeloppet för gestaltningsuppdrag har ökat från 53 mnkr till 145 mnkr mellan 2012 och 2018 samt att konstnärerna oftare anlitas i ett tidigare skede av byggprojekten. I mer än hälften av svaren framgår också att konstnärer deltar i plan-­ och byggprocesser, vilket är en ökning med 20 procent i jämförelse med 2012.

Konstnärlig gestaltning av offentlig miljö är en viktig del av konstnärers arbetsmarknad. Inför en stundande lågkonjunktur blir frågan om en hållbar och attraktiv livsmiljö allt viktigare. Vi kan se att det behöver utvecklas strukturer för förvaltning av den offentliga konst som enprocentsregeln genererar, men också att fler kommuner och regioner behöver försvara värdet av konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön.

Ladda ner rapporten här (pdf-fil) >>

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip, eller modell, som innebär att en procent av bygg- eller investeringsbudgeten för ett byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning. Enprocentsregeln kan tillämpas av statliga myndigheter, regioner och kommuner. Även privata byggbolag ser ett värde i att integrera konst i exempelvis nya bostadsområden.