Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden kommenterar regeringens konstnärspolitiska skrivelse

Konstnärsnämnden uppskattar att regeringen tar ett helhetsgrepp för en stärkt konstnärspolitik. I regeringens skrivelse 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor, som publicerades idag den 23 mars 2021, finns delar som vi särskilt välkomnar.Skrivelsen lyfter konstnärers villkor och utveckling, inte minst i relation till de senaste 20 årens stora samhällsförändringar. Digitaliseringen, utvecklingen av Kulturella och kreativa näringar, en förändrad arbetsmarknad och trygghetssystem, som i relation till konstnärers verksamhet innebär stora utmaningar. Allt detta har förstärkts och blivit ännu tydligare genom pandemin och dess konsekvenser.
 
– Vi är glada över att regeringen i skrivelsen uppmärksammar Konstnärsnämndens främjande uppdrag och  myndigheten som huvudsakligen ansvarig för genomförandet av regeringens konstnärspolitik. Konstnärsnämndens verksamhet riktar sig till alla professionellt verksamma konstnärer. En del av dem söker myndighetens olika stipendier och bidrag och en del nås av andra främjande insatser för att stärka konstnärers villkor och utveckling. Vårt främjandeuppdrag är brett och omfattar en rad olika åtgärder och insatser som utgår ifrån konstnärers olika behov och förutsättningar, i olika delar av livet och den konstnärliga utvecklingen, i olika delar av landet, inom olika konstområden och uttryck. Vår målgrupp har alla olika typer av arbets- och anställningsförhållanden, vilket har förändrats över tid, och idag är majoriteten egna företagare, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden. 
 
– Vi välkomnar att regeringen betonar vikten av internationella sammanhang för konstnärers yrkesverksamhet och att man  lyfter Konstnärsnämndens internationella program för bild och form, musik samt dans. Betydelsen av internationell verksamhet ligger i linje med det budgetunderlag som Konstnärsnämnden har lämnat för åren 2022-2024. Vi vill redan under nästa år inrätta internationella program även inom teater, film och cirkus. Det här går alltså  hand i hand med regeringens skrivelse som särskilt lyfter dans och den samtida cirkusen, säger Pernilla Högström avdelningschef, Avdelningen för stipendier och internationella program.
 
Betydelsefullt är att regeringen i skrivelsen framhåller både myndighetens analysuppdrag och uppdraget att sprida kunskap om konstnärers verksamhet och villkor. Konstnärsnämnden förväntas även i framtiden ha en central roll som kunskapsmyndighet på området. Aktuell och relevant kunskap är inte minst viktig i tvärsektoriell samverkan mellan olika politikområden. För att konstnärers villkor ska bli rimliga, så behöver konst och kultur vara en integrerad del av samhället och dess utveckling i stort.
 
– I en tid när samhället står inför nya och stora utmaningar, är det lätt att mobilisera offentligt styrd kultur mot angelägna politiska samhällsmål.  I skrivelsen påpekas att så sker just nu runt om i vår värld. Därför ser vi det som särskilt värdefullt att regeringen uttryckligen värnar konstnärlig kvalitet och principen om armlängds avstånd, med kulturens egenvärde som grund, betonar Anna Söderbäck.
 
 
 

Länkar

Politik för konstnärers villkor, Skr. 2020/21:109