Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden har svarat på utredningen Kreativa Sverige

Konstnärsnämndens remissvar över betänkandet Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)

Utredningen föreslår en 10-årig strategi som ska främja företag inom de kulturella och kreativa branscherna. Konstnärsnämnden välkomnar förslaget att den ska utgå från både kultur- och näringspolitik. Vi är också positiva till en interdepartemental samverkan på Regeringskansliet för branschernas utveckling.

Branschernas långsiktiga hållbarhet är beroende av såväl konstnärliga- och kulturella aspekter som av näringslivsaspekter. Därför betonar Konstnärsnämnden i sitt remissvar att den interdepartementala samverkan måste ta jämbördig hänsyn till varje politikområdes förutsättningar och mål.

Konstnärsnämnden anser att strategins bakomliggande analys behöver fördjupas ur ett konstnärsperspektiv. Konstnärer är en stor grupp företagare inom de kulturella och kreativa branscherna. De verk, produkter och tjänster som konstnärer skapar är till stor del en förutsättning för aktörernas affärsmodeller i senare led. De kulturella och kreativa branschernas utveckling och tillväxt är helt beroende av att alla aktörer tillåts växa utifrån sina villkor och behov.

Konstnärsnämnden har i uppdrag att analysera och informera om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi har även specifika regeringsuppdrag att främja deras villkor inom kulturella och kreativa näringar och i den digitala utvecklingen.

– Genom våra uppdrag har vi byggt upp en långtgående kunskap om konstnärer och deras företagande. Det är en kunskap som i mångt och mycket även kan appliceras på andra solo- och mikroföretag inom branscherna. Därför anser vi att det är nödvändigt att Konstnärsnämnden ingår i det samråd på myndighetsnivå som utredningen föreslår, säger Mika Romanus direktör för Konstnärsnämnden.