Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden har svarat på betänkandet – Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Konstnärsnämndens yttrande av betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten är nu inlämnat

Det är positivt att utredningen ger förslag som stärker den ideella rätten men beklagligt att inte detsamma görs för den ekonomiska rätten. Konstnärsnämnden menar att upphovspersoner och utövare i högre utsträckning borde ha rätt till ersättning för den ekonomiska skada varje inskränkning innebär.

Konstnärsnämnden vill särskilt understryka betydelse av AI och dess påverkan på upphovsrätten. Där den ekonomiska skadan för rättighetshavare accelererat över tid och där en ny normalitet riskerar att etableras. Därför måste nya ställningstaganden göras till de nuvarande inskränkningsbestämmelsernas utformning eftersom förutsättningarna för dem ändrats. Konstnärsnämnden vill understryka behovet av att regeringen skyndsamt utreder AI:s påverkan i förhållande till det upphovsrättsliga skyddet.

Den snabba digitala utvecklingen har bidragit till att många inskränkningar idag oskäligt inkräktar på upphovspersonernas och utövarnas legitima intressen. Konstnärsnämnden vill här särskilt hänvisa till vår rapport Digitaliseringens konsekvenser som pekar på att lagstiftning behövs för att minska den ekonomiska skadan för upphovspersoner och utövare med anledning av den digitala utvecklingen.