Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden angående krisstipendierna

Det förs en debatt angående det krisstöd som Konstnärsnämnden fick i uppdrag av regeringen att fördela ut. Konstnärsnämnden välkomnar att det förs ett samtal om de stora behov som nu finns inom konst- och kultursektorn och även om det krisstöd som avsatts av regeringen. Vi vill förtydliga vissa delar gällande myndighetens roll och uppdrag. – Att fördela ut krisstöd som syftade till att kompensera för intäktsbortfall var ett direkt uppdrag från regeringen till Konstnärsnämnden som beslutades den 23 april 2020. Regeringen definierade uppdraget i myndighetens regleringsbrev enligt följande: ”Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Medlen ska användas till att kompensera för intäktsbortfall till följd av effekter av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid – 19. Av anslagsposten får högst 1 000 000 kronor användas för Konstnärsnämndens administrations- och förvaltningskostnader.”

– Myndigheten ombads vända sig till en bredare grupp av kulturskapare än dem som vanligen omfattas av myndighetens bidragsgivning, men som nu påverkats och fått ett intäktsbortfall till följd av pandemin.

– Konstnärsnämndens styrelse beslutade om riktlinjer för en rättssäker och rättvis handläggning av krisstipendierna. Bland annat beslutades vilka nivåer stipendierna skulle ligga på. Beslutet var att tre olika summor skulle delas ut, 15 000, 30 000 samt 50 000 kronor. Högsta beloppet lades på 50 000 kronor för att krisstödet skulle kunna fördelas till fler.

– Alla sökande som med tydliga kontrakt har kunnat uppvisa intäktsbortfall till följd av regeringens beslut för att minska spridningen av covid-19 har tilldelats Krisstipendium. 

– Totalt beviljades över 1900 kulturskapare/konstnärer krisstipendier för intäktsbortfall till följd av coronaviruset. De kulturskapare, särskilt inom musikområdet, som varit i fokus i media utgör en liten del av alla dem som fått stöd.

– Vi kan se att medlen nu når många som har drabbats hårt och har stor nytta av stipendiet. Vi kan också se att många som har drabbats hårt under våren inte uppfyller villkoren för stipendiet, och därför inte har kunnat få del av de här medlen.

Vill du veta mer om kriterierna för Krisstipendium samt ta del av dokumenten där uppdraget formuleras av regeringen så hittar du det här på vår hemsida