Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

EU:s rekommendationer för stärkta villkor för konstnärer

Otrygga arbetsvillkor med låga och oregelbundna inkomster är vardag för många konstnärer idag. Konstnärsnämndens utredare Stefan Ahlenius har deltagit som en av Sveriges experter i arbetet med en ny EU-rapport. Rapporten presenterar rekommendationer om hur EU:s medlemsländer bör förbättra yrkesvillkoren för konstnärer.

Rekommendationerna är framtagna av en tvärsektoriell grupp med experter från de 27 medlemsländerna genom den öppna samordningsmetoden (OMC, Open Method of Coordination).

I rapporten presenteras rekommendationer och goda exempel med fokus på konstnärers status, tillgång till trygghetssystem, skäliga villkor, livslångt lärande och konstnärliga frihet.

– Behovet att förbättra villkoren för konstnärer är stort. Samhällsförändringar och globala aktörer påverkar konstnärers arbetsförhållanden på en mängd områden, säger Stefan Ahlenius. Min förhoppning är att den här EU-rapporten kommer att bidra till att deras situation stärks långsiktigt.

Övergripande föreslår rapporten att det inrättas ett EU-ramverk för konstnärers yrkesvillkor i syfte att uppmuntra medlemsstater att utveckla insatser som är anpassade till konstnärers särdrag och specifika behov.

De övergripande rekommendationerna i rapporten är:

  • sträva efter en enhetlig lagstiftning som täcker alla områden av konstnärers arbete.
  • främja god praxis genom att införa villkor för beviljande av offentlig finansiering.
  • stödja kompetensutveckling och livslångt lärande.
  • skydda den konstnärliga friheten och samarbeta med ett EU-organ för rätten till konstnärlig yttrandefrihet.

Konstnärers villkor är ett av de prioriterade områdena i EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026. Det planeras bland annat tematiska workshoppar och en digital plattform om konstnärers och kreativa yrkesutövares arbetsvillkor.