Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Holes, Spirals & Waves

IASPIS presenterar Holes, Spirals & Waves, ett publikt sommarprogram som äger rum mellan juni och oktober 2022.

Medverkande konstnärer: Denise Ferreira da Silva, Adelita Husni-Bey, Jota Mombaça och Georgia Sagri

Holes, Spirals & Waves. Design Mika KastnerJohnson

Programmet är en inbjudan till forskare, konstnärer och kulturarbetare att ifrågasätta olika former av krononormativitet genom att experimentera med alternativa tidsskalor, fördjupa sig i subjektiva tempon och förnimma diakroniciteter. Holes, Spirals & Waves vill utmana kulturellt konstruerade tidsbegrepp och omvärdera den linjära tidsuppfattningen samt effektivitetens och tidregleringarnas imperativ, som tvingar oss att organisera samhället för att nå maximal produktivitet.

Hur hanterar vi den allmänna känslan av förlamning inför en oundviklig och kontinuerlig destruktivitet – utan att kapitulera inför fantasier om apokalyptiska händelser som ”löser” alla våra aktuella problem? Hur skapar vi mellan- och övermänskliga allianser där tidsbegreppet kan omformuleras för kollektiv överlevnad istället för produktivitet? Hur omformulerar vi föreställningen om framtiden till något annat än ett oskrivet blad eller ännu ett ”förlovat land” att kolonisera? I performance, poesi, film, ljud och rörelser kanaliserar de inbjudna konstnärerna vår syn på det förflutna och ifrågasätter relationerna mellan dåtid, nutid och framtid som sociala och politiska konstruktioner. Strategier för avordning – unwordling – används dessutom ”i en vägran att beteckna eller signifiera i den rådande rumtiden”, för att tala med Denise Ferreira da Silvas ord.

I juni presenterade konstnären Jota Mombaça sitt nya performanceverk What is coming for you is only dawn (Det enda som väntar dig är gryningen), kapitel 2 i ett årslångt forskningsprojekt om vattnets dynamiska egenskaper, rastlöshet inför den planetära katastrofen, sorg och sjunkandets radikala performativitet. I september håller filosofen och konstnären Denise Ferreira da Silva föreläsningen Corpus Infinitum, där hon presenterar en teoretisk bild av tillvaron med utgångspunkt i antagandet att varje existerande människa och icke-människa är en kropp (corpus) utan gränser (infinitum). Därefter bygger konstnären Adelita Husni Bey tillsammans med inbjudna gäster i workshoppen Ecologies of Sustenance (Utkomstekologier) vidare på två års forskning om utvecklingen under pandemin inom området ”samhällsviktigt arbete” samt ”infångningen” av vård- och omsorgsarbete i kapitalistiska ekonomier. Septemberprogrammet fortsätter sedan med Georgia Sagris workshop IASI Stage of Recovery (IASI, stadier av återhämtning; iasi, ίαση, är grekiska för återhämtning) som också gett namn åt hennes långsiktiga forskning om självhjälp och återhämtning. Genom övningar i bland annat kroppsreaktioner och samtal kommer Georgia att bredda sin forskning och analys av vård, självläkning, smärta och trötthet, utmattning och ångest.

Holes, Spirals & Waves bjuder in till en kollektiv omvärdering av de gemensamma infrastrukturer för liv och social reproduktion som bildar de tidsligheter vi bebor – på vägen mot en värld som är socialt, etiskt och ekologiskt önskvärd. Programmet är curerat av IASPIS gästcurator 2022 Valerio Del Baglivo.

Program

2 juni, Jota Mombaça: What is coming for you is only dawn

1 september (online); Denise Ferreira da Silva: Corpus Infinitum Läs mer om Corpus Infinitum

5 – 9 september, Adelita Husni Bey: Ecologies of Sustenance Läs mer om Ecologies of Sustenance

25 – 28 september, Georgia Sagri: IASI Stage of Recovery

English

June-October 2022

Holes, Spirals & Waves

A summer/fall public programme of lectures, workshops and performances

IASPIS announces Holes, Spirals & Waves, a summer – autumn public programme of events. Artists: Denise Ferreira da Silva, Adelita Husni-Bey, Jota Mombaça and Georgia Sagri.

The programme invites researchers, artists and cultural practitioners to question forms of chrononormativity by experimenting with alternative time-scales, diving into subjective tempos and sensing forms of diachronicity. By challenging culturally constructed concepts of time, Holes, Spirals & Waves aims to reconsider the linear sequentiality of time and its direction and the imperative of efficiency and time-regulations to organise society towards maximum productivity.

How to deal with the general sense of paralysis in the face of inescapable and ongoing destruction without surrendering to a fantasy of an apocalyptic event that would “solve” all our current problems and urgencies? How to create alliances between humans and more than humans to reformulate a concept of time for communal preservation instead of productivity? How to reformulate the idea of the future not as a blank page or another “promised land” to be colonised? The invited artists use performance, poetry, film, sound and gestures as channels for understanding the past and as a means to question past-present-future relations as social and political constructions. They also employ strategies of “unwording – finding a refusal to signify in the current space-time dimension”, to borrow the words of Denise Ferreira da Silva.

In June, artist Jota Mombaça presents her new performance What is coming for you is only dawn, the second chapter of a year-long research project on the dynamic qualities of water, restlessness in the face of planetary catastrophe, grieving and the radical performativity of sinking. In September, philosopher and artist Denise Ferreira da Silva presents her lecture Corpus Infinitum, in which she theoretically elaborates an image of existence that begins from the assumption that every existing human and non-human is a body (corpus) without limits (infinitum). Later, artist Adelita Husni Bey invites practitioners to participate in her workshop Ecologies of Sustenance, which expands her two-year research into pandemic-era developments in the field of what is termed “essential work” and into the histories of the capture of care work in capitalist economies. In September, the programme continues with Georgia Sagri’s workshop IASI Stage of Recovery (in Greek ίαση, recovery) which also lends the name to her long-term research practice into self-care and recovery. Through training that includes physical responses as well as conversations, Georgia will further the investigation and analysis of care, self-recovery, pain and fatigue, exhaustion and anxiety.

Holes, Spirals & Waves is an invitation to collectively reimagine communal infrastructures of life and social reproduction that constitute the temporalities we inhabit, towards a world that is socially, ethically and ecologically desirable. The programme is curated by IASPIS 2022 guest curator Valerio Del Baglivo.

 

Programme

2 June, Jota Mombaça: What is coming for you is only dawn

1 September (online), Denise Ferreira da Silva: Corpus Infinitum Read more about Corpus Infinitum

5 – 9 September, Adelita Husni Bey: Ecologies of Sustenance Read more about Ecologies of Sustenance

25 – 28 September, Georgia Sagri: IASI Stage of Recovery