Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ruangrupa

Residensstipendiater i Stockholm 5 oktober 2019 – 31 oktober 2019

ruangrupa är ett Jakarta-baserat kollektiv som grundades 2000. ruangrupa är en ideell organisation som strävar efter att stödja idén om konst inom urbana och kulturella sammanhang genom att involvera konstnärer och andra discipliner som samhällsvetenskap, politik, teknik, media, etc. Syftet är att ge kritiska observationer och synpunkter på indonesiska urbana samtida frågor. ruangrupa producerar också samarbetsverk i form av konstprojekt som utställningar, festivaler, konstlabbar, workshops, forskning, samt publicering av böcker, tidskrifter och onlinetidskrifter.

 

Som ett konstnärskollektiv har ruangrupa varit involverad i många samarbets- och utbytesprojekt, samt deltagit i stora utställningar som Gwangju Biennale (2002 & 2018), Istanbul Biennial (2005), Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Brisbane, 2012), Singapore Biennale (2011), São Paulo Biennal (2014), Aichi Triennale (Nagoya, 2016) och Cosmopolis på Centre Pompidou (Paris, 2017). 2016 kurerade ruangrupa TRANSaction: Sonsbeek 2016 i Arnhem, NL.

Under 2015-18 utvecklade ruangrupa den kulturella plattformen Gudang Sarinah Ekosistem tillsammans med flera konstnärskollektiv i Jakarta, belägen i Gudang Sarinah-lager, Pancoran, södra Jakarta. Det är ett tvärvetenskapligt utrymme som syftar till att upprätthålla, odla och etablera ett integrerat stödsystem för kreativa talanger, olika samhällen och olika institutioner. Den strävar också efter att kunna skapa kontakter och samarbeta, att dela kunskap och idéer, samt att uppmuntra kritiskt tänkande, kreativitet och innovationer. Resultaten av dessa gemensamma samarbeten är öppna för allmänheten – och presenteras i olika utställningar, festivaler, workshops, diskussioner, filmvisningar, musikkonserter och tidskrifter.

Under 2018, genom sina erfarenhet av att etablera Gudang Sarinah Ekosistem och tillsammans med Serrum och Grafis Huru Hara, saminitierade ruangrupa GUDSKUL: contemporary art collective and ecosystem studies (eller Gudskul, kort sagt, uttalas på samma sätt som ”good school” på engelska). Det är ett offentligt lärande som etablerats för att praktisera en utökad förståelse för kollektiva värderingar, såsom jämlikhet, delning, solidaritet, vänskap och samhörighet.

English

ruangrupa

Studio grant holders in Stockholm 5 October 2019 – 31 October 2019

ruangrupa is a Jakarta-based collective established in 2000. It is a non-profit organization that strives to support the idea of art within urban and cultural context by involving artists and other disciplines such as social sciences, politics, technology, media, etc, to give critical observation and views towards Indonesian urban contemporary issues. ruangrupa also produce collaborative works in the form of art projects such as exhibition, festival, art lab, workshop, research, as well as book, magazine and online-journal publication.

As an artists’ collective, ruangrupa has been involved in many collaborative and exchange projects, including participating in big exhibitions such as Gwangju Biennale (2002 & 2018), Istanbul Biennial (2005), Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Brisbane, 2012), Singapore Biennale (2011), São Paulo Biennial (2014), Aichi Triennale (Nagoya, 2016) and Cosmopolis at Centre Pompidou (Paris, 2017). In 2016, ruangrupa curated TRANSaction: Sonsbeek 2016 in Arnhem, NL.

From 2015-18, ruangrupa co-developed a cultural platform Gudang Sarinah Ekosistem together with several artists’ collectives in Jakarta, located at Gudang Sarinah warehouse, Pancoran, South Jakarta. It is a cross-disciplinary space that aims to maintain, cultivate and establish an integrated support system for creative talents, diverse communities, and various institutions. It also aspires to be able to make connections and collaborate, to share knowledge and ideas, as well as to encourage critical thinking, creativity, and innovations. The results of these joint collaborations are open for public access—and presented within various exhibitions, festivals, workshops, discussions, film screenings, music concerts, and publications of journals.

In 2018, learning from their experience establishing Gudang Sarinah Ekosistem and together with Serrum and Grafis Huru Hara, ruangrupa co-initiated GUDSKUL: contemporary art collective and ecosystem studies (or Gudskul, in short, pronounced similarly like “good school” in English). It is a public learning space established to practice an expanded understanding of collective values, such as equality, sharing, solidarity, friendship and togetherness.