Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Linnea Hansander

Residensstipendiat i Stockholm 11 oktober 2021 – 24 april 2022

Linnea Hansander Född 1983 i Uppsala. Bor och är verksam i Stockholm.

Jag arbetar interdisciplinärt med stämningar och människor som ingång, ofta deltagarbaserat eller med inslag av uppträdanden.
Hon förklarar vidare i egna ord: Min första bakgrund är inom scenkonst, och jag tror att det syns i mitt uttryck och mina intresseområden. Jag är ute efter upplevelsen att befinna sig i fantasi, lek eller dröm, och när jag konstruerar installationer, scenografier och iscensättningar för deltagande försöker jag använda jag de överenskommelser kring fiktion/verklighet som gäller i de inte helt vakna tillstånden. Tidigare format jag arbetat med är  t.ex. fester, textila skulpturer, video, uppträdanden, karaoke, högläsning och dockteater. Jag uppskattar och arbetar gärna med inslag av underhållning och populärkulturella element.

See you in heaven tv, Foto: Linnea Hansander

Tematiskt återkommer jag till känslor och deras relation till tiden, (som sorg, minnen, glömska, längtan, ånger) förlust och vad som är förlorat och inte, hur kontakt fungerar och skapas, och de olika utrymmen mellan och inuti människor där känslor och upplevelser utspelar sig. Jag har också startat och är del av gruppen Strong Dreams, som är bildkonstnärer som arbetar kollektivt med teatrala uttryck och föreställningar för t.ex. teaterscenen och för vatten.

Under IASPIS-residenset kommer jag att arbeta med ett projekt om tragedin och förslag på hur man kan hantera och förstå sitt personliga lidande genom gamla mytologier och dramaturgier.

Examen från Konstfack MFA 2018 samt BA (performance studies) Stockholms Universitet. Kommande soloutställning på Index i Stockholm och grupputställning på Malmö konstmuseum 2022. Deltagit i grupputställningar på t.ex Färgfabriken och Inkonst och gjort soloutställningar / beställningsverk för t.ex. Konstfrämjandet och FLOCK plattform för deltagarbaserad konst. Med Strong Dreams bl.a. gjort en föreställning för Strindbergs intima teater.

linneahansander.com

 

English

Linnea Hansander

Studio grant holder in Stockholm 11 October 2021 – 24 April 2022

Linnea Hansander: Born 1983 in Uppsala, Sweden. Lives and works in Stockholm.

I work with an interdisciplinary approach focusing on moods and people, often participant-based with performative elements. In her own words she further decribes: My first background is in performing arts, and I believe this is apparent in my style and sphere of interests. I seek to convey the experience of being in a fantasy, game or dream, and when I design installations, sets and enactments for the participants I try to stick to the agreements on fiction/reality that apply in semi-awake states. Previously I have worked with formats such as parties, textile sculptures, videos, performances, karaoke, readings and puppetry. I appreciate and like working with elements of entertainment and popular culture.

Thematically, I revisit emotions and their relationship to time (e.g., sorrow, memory, forgetting, longing, regret) and what is lost and what isn’t, how contact works and is created, and the various spaces between and inside people where feelings and experiences take place.

I also started and am a member of the group Strong Dreams, with visual artists who work collectively with theatrical expressions and performances for theatre stages and for water.

During my IASPIS residency, I will focus on a project about tragedy and proposals for coping with and understanding our personal pain through old mythologies and dramaturgies.

An MFA from the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in 2018, and a BA in Performance Studies from Stockholm University. Upcoming solo exhibition at Index in Stockholm, and a group exhibition at Malmö Konstmuseum in 2022. Previous participation in group exhibitions include Färgfabriken and Inkonst; previous solo shows and commissioned art include Konstfrämjandet and FLOCK, a platform for participant-based art. Collaborations with Strong Dreams include a performance at Strindbergs Intima Teater.

linneahansander.com