Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

João Felipe Wallig

Online residens 4 augusti – 31 oktober 2020

João Felipe Wallig. Född 1987 i São Paulo, Brasilien. Bor och arbetar i: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien.

Arkitekt och urbanist med intresse för inkluderande multidisciplinära verk och kunskapsutbyte genom samarbete mellan skillnader, betraktar processen som en grundläggande del av lärande, experiment som forskning och lärande genom att göra prototyper. Hans verk befinner sig i gränslandet mellan konst och arkitektur, process och projekt, görande och hantering. Den samtida storstadens komplexitet ger näring åt tanken.

Foto: João Felipe Wallig

Planen för arbetsvistelsen på Iaspis är att forska om multidisciplinära arrangemang där människor når sina sociala mål, en process som inbegriper konst som språk, arkitektur som avsikt. Det kan vara en process som utspelar sig utifrån och in eller inifrån och ut, exogent eller endogent, men som av nödvändighet berättar om mångfalden av människor och tankar om städer i syfte att fånga skärpan i de relationerna. Målet är att dela resultaten med lokala medborgare och andra intresserade parter så att en konstnärlig intervention eller utställning kan äga rum där forskningen kopplas till andra liknande globala erfarenheter som aktiverar sambandet mellan individer och storstäder världen över.

Utbildning och arbete:
Arkitekt och stadsplanerare, examen 2012 från Escola da Cidade – AEAUSP (högskolan för arkitektur och urbanism i São Paulo, Brasilien); masterexamen i region- och stadsplanering från PROPUR /UFRGS (federala universitetet i Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasilien); medgrundare av arkitekt- och designbyrån Goma Oficina Collaborative Platform (São Paulo, Brasilien); viceordförande i kulturföreningen Vila Flores (Porto Alegre, Brasilien).

Senaste utställningar och utmärkelser:
Passageiro, presentation på Virada sustentável de Porto Alegre 2018; Prêmio Brasil Criativo-utmärkelsen i arkitektur 2017; tredjepris i Obra do Ano 17 i brasilianska ArchDailys tävling 2017; Insieme/Juntos, Brasiliens paviljong, arkitekturbiennalen i Venedig 2016, utställning; Lanterna Viva, urban intervention på Virada Cultural i São Paulo 2014; Cartão Postal SP, CCBB, urban intervention på Mostra Urbe de Arte Urbana de São Paulo 2012.

vilaflores.org

gomaoficina.com

 

English

João Felipe Wallig

Online residence 4 August – 31 October 2020

João Felipe Wallig. Born 1987 in São Paulo, Brazil. Lives and works in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.

Architect and urbanist interested in participative multidisciplinary works and exchange of knowledge through collaboration between differences, considers the process as a fundamental part of learning, experimentation as research and learning by prototyping. His work is somewhere in between of art and architecture, process and project, making and managing, having the complexity of contemporary cities as sustenance to reflection.

For the IASPIS residence the plan is to research multidisciplinary arrangements of people to achieve their social objectives, a process that contains art as a language, architecture as an intention. It can be a process that happens from the outside in or from the inside out, exogenous or endogenous, but that necessarily talks about the diversity of people and thoughts on cities, with the purpose of captioning the acuity of these relations. Aiming to share the results with local citizens and other interested parts, an art intervention or exposition could take place relating the research to other globally alike experiences that instigates the connection of individuals and cities around the world.

Education and work:
Architect and Urban Planner graduated in 2012 by the School of the City – AEAUSP (Association of Teaching Architecture and Urbanism São Paulo – Brazil); Master Degree in regional and urban planning  by PROPUR /UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre – Brazil); Co-founder of architecture and design firm Goma Oficina Collaborative Platform (São Paulo – Brazil); Vice president of the Cultural Association Vila Flores (Porto Alegre – Brazil).

Latest Exhibitions and Awards:
‘Passageiro’ presentation at Virada sustentável de Porto Alegre 2018; ‘Prêmio Brasil Criativo’ award on architecture in 2017;  third place in ‘Obra do Ano 17’ at brazilian archdaily award in 2017;  ‘Insieme/Juntos, Brazil pavilion, Biennale di Architettura Venezia 2016’ exhibition; ‘Lanterna Viva’ , urban intervention at virada cultural São Paulo 2014; ‘Cartão Postal SP, CCBB’ urban intervention at Mostra Urbe de Arte Urbana de São Paulo in 2012.

vilaflores.org

gomaoficina.com