Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

El Ultimo Grito

Residensstipendiater i Stockholm 4 februari – 26 april 2020

El Ultimo Grito (Rosario Hurtado och Roberto Feo).
Rosario Hurtado. Född 1966 i Madrid. Bor och arbetar i London och Genève.
Roberto Feo. Född 1964 i London. Bor och arbetar i London.

Rosario Hurtado och Roberto Feo beskriver sin praktik som ”det vi gör för att förstå världen”. El Ultimo Grito producerar verk som svar på en kontinuerlig undersökning av olika systems egenart och framställning, och hur dessa bygger upp våra föreställningar om verkligheten. Deras konst är både en metod för att analysera och främja deras tankar om ämnet och själva undersökningens föremål. Resultatet är ofta krockar mellan objekt, film, text, ljud, illustrationer och konstruktioner som presenteras i olika sammanhang, till exempel trycksaker och installationer i offentliga rum samt curatorsinriktade, redaktionella och akademiska projekt.

Foto: El Ultimo Grito

I senare verk har El Ultimo Grito utvecklat konceptet med modellen som iscensättning (The Model as Mise-en-Scène). De började med att konstatera att målet för modellen kanske inte längre är att utvärdera idén den gestaltar. Istället ska den fungera som ett sammanhang där betraktaren kan undersöka, ifrågasätta och spekulera kring dess sociopolitiska tidsram, ekologi, stil, artefakter etc. I slutänden ska modellen som iscensättning väcka tankar som inte ingår i dess fysiska gestaltning, till exempel det slutna systemets defekt (The Fallacy of the Closed System), där det rådande politiska och ekologiska tillståndet kritiskt återförkroppsligas i en stor stadslik glasinstallation som ingick i Broken Nature på Milanotriennalen 2019.

El Ultimo Grito ser sin akademiska verksamhet som en breddning av deras offentliga arbete där deras experimentella metod överförs till den akademiska världen. Roberto Feo är professor i designpraktik på Goldsmiths, University of London, och Rosario Hurtado är ansvarig för masterprogrammet Space and Communication på HEAD – Genève. Som ett led i sin nuvarande akademiska verksamhet har de skapat forskningsenheten Vehicles for Experimental Practice som är baserad på Goldsmiths, University of London. Det första resultatet av enheten är Multiplexer, en tidskrift för experimentell praktik.

Deras verk finns i framstående offentliga och privata samlingar, bland annat CNAP (Centre National des Arts Plastiques) i Paris, MoMA (Museum of Modern Art) och MAD (Museum of Art and Design) i New York, Stedelijk Museum i Amsterdam, Museum of Glass i Shanghai och Victoria and Albert Museum i London.

2012 belönades de med prestigefyllda London Design Medal, en utmärkelse som tilldelas individer för unika bidrag till design och London. Och tidigare i år hyllade deras egen stad Madrid deras verk genom att ge dem Madrid Design Award 2019.

Rosario Hurtado
elultimogrito.website
maspaceandcommunication.com

Roberto Feo
elultimogrito.website
gold.ac.uk/design

 

English

El Ultimo Grito

Studio Grant Holders in Stockholm 4 February – 26 April 2020

El Ultimo Grito (Rosario Hurtado and Roberto Feo).
Rosario Hurtado. Born 1966 in Madrid. Lives and works in London & Geneva.
Roberto Feo. Born 1964 in London. Lives and works in London.

Rosario Hurtado & Roberto Feo define their practice as ’the thing we do in order to understand the world’. El Ultimo Grito produces work that responds to an ongoing investigation into the nature and representation of systems, and how these construct our ideas of reality. Their work is as much the means to analyse and advance their ideas in the subject as it is the object of the investigation itself. The outcomes are often collisions of objects, film, text, sound, graphics and constructions, which are presented in various contexts ranging from publications and installations in public spaces to curatorial, editorial and academic projects.

In recent works of El Ultimo Grito have been developing the concept of The Model as Mise-en-Scène. They began by stating that the aim of the model might no longer be the assessment of the idea it represents, but to act as context for the viewer to probe, question and speculate about its socio-political time frame, ecology, fashion, artefacts, etc. Ultimately ‘The Model as Mise-en-Scène’ should prompt ideas not present in its material representation. These includes ”The Fallacy of the Closed System” which presentes a critical rematerialisation of our current political and ecological state of affairs into a large city-like glass installation and was part of Broken Nature at the Milan Triennale 2019.

El Ultimo Grito sees their academic activity as an extension of their public work, bringing their experimental approach into the academic realm. Roberto Feo is Professor of Design Practice at Goldsmiths, University of London and Rosario Hurtado directs the programme MA Space and Communication at HEAD_Genève. As part of their current academic activity they have created the research unit: Vehicles for Experimental Practice, based in Goldsmiths University London, of which the first outcome is the experimental practice journal Multiplexer.

Their work is part of prestigious public and private collections such as the CNAP (Centre National des Arts Plastiques) in Paris, MoMA (Museum of Modern Art) and the MAD (Museum of Art and Design) in New York, Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum of Glass in Shanghai or the Victoria and Albert Museum in London, among others.

In 2012 they were awarded the prestigious London Design Medal, awarded to individuals for their unique contribution to design and the city of London. And earlier on this year their own city of Madrid celebrated their work with the Madrid Design Award 2019.

Rosario Hurtado
elultimogrito.website
maspaceandcommunication.com

Roberto Feo
elultimogrito.website
gold.ac.uk/design