Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

coyote

Residensstipendiater i Stockholm, 1 maj – 25 oktober 2023

coyote är ett multidisciplinärt kollektiv baserat i Stockholm. Genom utställningar, konstverk och evenemang, testar de gränser och möjligheter för interventioner i det offentliga rummet. Sedan 2017 fungerar de som en ambulerande och amorf verksamhet, deras gemensamma identitet är en slags trickster som gör uppror mot konventioner och givna territorier. coyotes projekt tar ofta formen av spridda, fragmentariska händelser – urbana och sociala rum undersöks i egenskap av platser för kollektivt minne där litterära och historiska källor omdirigeras för att konfronteras med ett här och nu. Kollektivet coyote verkar parasitiskt och hämtar sin energi från intrikata berättelser inbäddade i specifika platser, inbegripna i våra sociala rutiner och kapade av massdistributionskanaler. Deras praktik kännetecknas av en radikal gästfrihet, där andra konstnärer och röster regelbundet smugglas in i de berättelser och situationer som byggs upp, på så vis förvirras gränserna mellan discipliner och uppdelningar mellan individ och kollektiv. På IASPIS kommer coyote att utforska baren som ett sceniskt utrymme – en plats där ”förförelse” äger rum och muntliga berättelser fortfarande manifesteras, där varje kund är en ”karaktär” som när som helst kan börja berätta en historia. Under sex månaders kommer coyote att rekonstruera scener som återskapar beteendemönster, konventionell retorik och det vardagliga livets oväntade skådespel.

Foto: Anders Edström.

Kollektivet coyote.

coyote är ett multidisciplinärt kollektiv, baserat i Stockholm sedan 2017. coyote har förutom flera egenproducerade utställningar och projekt haft separatutställning på NSFW/SVILOVA, Göteborg (2021) samt deltagit i grupputställningar och filmfestivaler på EMAF, Osnabrück ( 2023), CPH:DOX, Köpenhamn (2023), Norbergfestival, Norberg (2022), KØS – Museum of Art in the public spaces, Køge (2021), Index – Statens Samtidskonstfond, Stockholm (2020) och ISSUES galleri, Stockholm (2019). Under 2022 presenterade coyote ett tillfälligt offentligt konstverk på Slussen, på uppdrag av Stockholm Konst.

English

coyote

Artists in Residence, Stockholm, 1 May – 25 October 2023

coyote is a multidisciplinary collective who test the bounds of possibilities and order through exhibitions, artworks, events, and interventions in public space. United since 2017 as an ambulatory and amorphous enterprise, their communal identity is that of a trickster who rebels
against convention and crosses territories. Their projects often are fragmentary and dispersed events that explore urban and social space as a locus of collective memory and redirect literary and historical sources to confront the here and now. Above all, coyote parasitically feeds off context, drawing their energy from the convoluted stories embedded in curious locations, intervening into social routines, and hijacking channels of mass distribution. Their practice is one of radical hospitality, where other artists and voices are regularly smuggled into the narratives and situations they build, thus confusing boundaries between disciplines and divisions of the individual and the collective. At the IASPIS residency programme coyote will explore the bar as a stagelike space. The bar is a place where “seduction” happens and oral narratives are still being performed, where every customer is a “character” and at any moment might start telling a story. During the six month exploration, coyote will reconstruct scenarios that reenact the behavioral codes, established rhetorics and unexpected spectacle of daily life.

coyote is a multidisciplinary collective based in Stockholm since 2017. In addition to several self-produced exhibitions and projects, coyote has had a solo exhibition at NSFW/SVILOVA, Gothenburg (2021) and participated in group exhibitions and film festivals at EMAF, Osnabrück (2023), CPH:DOX, Copenhagen (2023), Norbergfestival, Norberg (2022), KØS – Museum of art in the public spaces, Køge (2021), Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm (2020) and ISSUES gallery, Stockholm (2019). During 2022 coyote presented a temporary public artwork at Slussen commissioned by Stockholm Konst.