Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Residens i Vancouver, Kanada – Coastal Jazz and Blues Festival

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens internationella program för musik  har flera internationella samverkansparter för residens runt om i världen.  Utöver en arbetsplats får stipendiaten tillgång till bostad samt ett vistelsestipendium och ersättning för resor.  Konstnärsnämndens residens i utlandet syftar till såväl konstnärlig utveckling som vidgade arbets- och inkomstmöjligheter för stipendiaterna.

Beskrivning av residenset

Ett internationellt musikresidens i Vancouver i Kanada i samverkan med musikfestivalen Coastal Jazz and Blues Festival.
Residenset utlystes första gången 2015.

 • Dessa förutsättningar planeras inför varje enskild vistelse, men boende och arbetsplats finansieras inte av stipendiaten.

 • Baseras på den sökandes önskade vistelsetid och residensets möjlighet att vara värd. Normalt mellan 4-8 veckor.

 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma musikkonstnärer.

 • Stipendiets storlek beror på hur lång vistelsen är och inkluderar förutom vistelsestipendiet en schabloniserad resekostnad. För en vistelse om fyra veckor får stipendiaten 40 000 kronor.

  Konstnärsnämnden täcker kostnader för stipendiet och den internationella samverkansparten bidrar med personella resurser för koordinering och administration för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

 • Samarbetspartens hemsida (Öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom musik som musiker eller komponist.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 200 000 euro under innevarande och de två föregående åren

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

 • Ansökan om utlandsresidens är öppen en gång per år.  Se ansökningstider.

  Du kan beviljas bidrag retroaktivt, under förutsättning att ansökan skickats in innan utbytet/resan äger rum.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga efterfrågade arbetsprover och bilagor. Lägg särskilt märke till att beskrivningen av vistelsen ska skrivas på engelska, så att information kan förstås av våra samverkansparter.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Välj ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år.

  Filformat: mp3, med minst 320 kbit/s bithastighet och 44,1 kHz samplingsfrekvens

  Sammanlagd längd på ljudfiler: minst 20 minuter

  De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om:

  • artist (gruppens namn)
  • album (titel på utgivet fonogram)
  • låttitel
  • genre
  • årtal
  • din roll på ljudprovet

  Partitur: Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i PDF-filen.

  Begränsningar för partitur: max antal filer 3 st

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för musik läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för musik.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för musik

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

 • Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig rapport av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit för det egna konstnärliga arbetet inlämnas till Konstnärsnämnden, i syfte att ligga till grund för vidare utveckling av de internationella kompositionsresidensen. Eventuellt kan parterna begära en delutvärdering.

  Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och den internationella samverkansparten kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av Konstnärsnämnden och samverkansparten, annars kan det innebära att vistelsestipendiet eller en del av det måste återbetalas.

 • Stipendiet är inte skattepliktigt.

Vanliga frågor kring ansökan