Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektbidrag

För dig som är verksam som exempelvis filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare

Hero Bakgrundspattern

Det här bidraget är till för att stödja projekt som främjar konstnärlig utveckling. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål och ha ett tydligt start- och slutdatum.

Du kan söka projektbidrag för produktion av kort- och dokumentärfilm eller för experiment och utvecklingsarbete. Vi kan sällan finansiera hela filmer. Därför kan det vara bra att söka projektbidrag för en viss fas av en produktion, till exempel ett startbidrag för att komma igång med en produktion. Du kan sedan göra en ny ansökan för ett senare skede av produktionen.

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär inom filmområdet.

  Du har en konstnärlig verksamhet som exempelvis filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Yrkeskategorin manusförfattare/dramatiker hänvisas till Författarfonden

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här.

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse

  Endast en person kan stå som sökande för projektet.

  Om projektet involverar flera personer så går det bra att söka för att avlöna även dessa.

  Du kan bara söka bidrag för projekt som planeras att genomföras under nästkommande år

  Du kan enbart söka för kostnader framåt i tiden från det att beslutet fattas. Bidrag betalas inte ut retroaktivt.

 • Ansökan om projektbidrag är öppen en gång per år. Se ansökningstider.

  Du ansöker genom att logga in på ”Mina sidor”.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga arbetsprover.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Arbetsprover är obligatoriska

  Till din ansökan måste minst en filmfil bifogas. Du kan i ansökningsformuläret komplettera med länkar till Vimeo eller Youtube.

  Antal: 1-4 filer
  Filformat: mp4 eller mov
  Storlek filer totalt: 250 mb

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • I ansökan lämnar du en budget för ditt projekt där du anger vilka kostnader du söker stöd för hos Konstnärsnämnden. Det finns inget definierat tak för hur mycket du kan söka. Men titta gärna på tidigare beviljade bidrag för att se vilka nivåer som brukar fördelas.

  Bidraget kan användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor.

  Projektbidraget innehåller inte någon mervärdesskatt vilket innebär att du bör beräkna budgeten inklusive moms.

  Du kan enbart söka för kostnader framåt i tiden från det att beslutet fattas.  Bidraget betalas inte ut retroaktivt.

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller alla formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för teater och film läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst två personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för teater och film.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för teater och film

  Läs om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av ekonomiskt behov, vilket till exempel kan innebära att sökande som nyligen har blivit beviljade andra större bidrag eller stipendier inte prioriteras.

  I urvalet strävar vi efter en spridning av stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck.

 • Projektbidrag ska rekvireras. Om du beviljas ett bidrag får du ett formulär som du ska fylla i och skicka tillbaka till Konstnärsnämnden där du anger hur du vill har pengarna utbetalda.

  Du kan välja om du vill ha bidraget utbetalt till din enskilda firma (F-skatt) eller till dig som privatperson (A-skatt). Projektbidraget kan inte betalas ut till någon annan än den som står som projektägare eller till ett bolag eller en förening.

  Ett projektbidrag måste rekvireras senast den 1 oktober det år det beviljas.

  Läs mer på Konstnärsguiden om du driver ditt projekt inom enskild firma, aktiebolag eller tillsammans med andra.

 • Projektbidrag är en skattepliktig inkomst. Bidraget betalas ut till projektansvarig konstnär som i sin tur är ansvarig för att betala ut eventuellt arvode eller lön till övriga medverkande samt andra omkostnader som material, hyror och dylikt. Konstnärsnämnden skickar kontrolluppgift till Skatteverket på hela beloppet som betalats ut vilket sedan syns i uppgifterna för deklarationen.

  Om du inte hinner förbruka hela projektbidraget under utbetalningsåret kan du kontakta Skatteverket och yrka på att få redovisa den del du inte hunnit förbruka till kommande år för matchning mot framtida utgifter inom projektet.

  Det här gäller om du inte har en enskild firma
  Konstnärsnämnden betalar skatt och sociala avgifter för den del som avser din lön. Den del av projektbidraget som rör omkostnader måste särskilt redovisas med underlag till Skatteverket av mottagaren. Observera att du måste redovisa det ekonomiska resultatet till Skatteverket samma kalenderår som du beviljas bidraget. Den del av bidraget du tar ut som egen lön blir också pensions- och sjukpenninggrundande.

  Läs mer på Konstnärsguiden om hur du deklarerar projektbidraget.

  Det här gäller om du har en enskild firma
  Hela bidraget betalas ut som en klumpsumma och deklareras då inom näringsverksamheten.

  Läs mer på Konstnärsguiden om skatteregler för bidrag.

 • Ja, bidraget ska redovisas senast en månad efter det datum som angetts som slutdatum i din ansökan.

  Skulle projektet försenas ska du kontakta Konstnärsnämnden och begära att projekttiden förlängs.

  Här hittar du formulär för redovisning »

 • Så använder du vår logotype

Kontakt

Vanliga frågor kring ansökan