Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nya finansieringsmodeller

Filipp Romanovski/Unsplash.

Vit pyramidform

Nya finansieringsmodeller

Det här programmet finns till för att på sikt öka den privata finansieringen inom kulturområdet. Vi vill stödja utvecklingen av nya eller annorlunda finansieringsmodeller för konst och kultur.

 • Du kan få bidrag för att utveckla en modell, plattform, metod eller motsvarande  som:

  • har potential att generera privata resurser till kultursektorn,
  • utvecklar oprövade eller annorlunda sätt att finansiera konst och kultur,
  • har en genomarbetad och ändamålsenlig plan för att förverkliga projektet,
  • samarbetar med inflytelserika individer och välpositionerade företag och organisationer, och
  • leds av en projektgrupp med relevant kompetens och erfarenhet.
 • Gå igenom listan nedan för att försäkra dig om att din ansökan inte riskerar att avvisas. Du kan inte få bidrag för projekt som:

  • inte syftar till att öka den privata finansieringen för yrkesverksamma aktörer inom kulturområdet
  • söker under 100 000 kronor
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen
  • avslutas inom tre månader efter beslutsdatum
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • saknar tydlig koppling till kulturområdet i Sverige
  • innefattar namngivna referenser i syfte att legitimera projektets förtjänster
  • saknar den information som krävs för att kunna bedömas inom vald sakkunskap
 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare godkänd för F-skatt)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via Konstnärsnämndens e-tjänst som du når via Mina sidor
  • För att nå ansökningsblanketten behöver du välja Kulturbryggan under konstnärskategori
  • I blanketten finns det anvisningar för hur du fyller i ansökan
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna genomför en videointervju med dig
  • Bedömarna besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • Bedömarna väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • Bedömarna motiverar vart och ett av sina valda svarsalternativ i ett utlåtande

  Frågeställningar inom programmet
  När vi bedömer din ansökan ställer vi fem frågor till projektet:

  1. Har projektet potential att på sikt generera privata resurser till kultursektorn?
  Med privata resurser avser vi likvida medel från den privata sektorn, kunskap kring att öka privata intäkter, tillgång till nätverk av potentiella mecenater, ökade möjligheter att ta betalt för konstnärlig produktion eller motsvarande.

  2. Har projektet potential att bli ett oprövat eller annorlunda sätt att finansiera konst och kultur?
  Här avser vi den finansieringslösning, plattform, metod, nätverk, forskning eller motsvarande som projektet ämnar utveckla. Med oprövad menar vi att finansieringsmodellen aldrig tidigare har utvecklats i Sverige.

  3. Finns det en genomarbetad och ändamålsenlig plan för hur projektet ska förverkligas?
  Med genomarbetad och ändamålsenlig menar vi om planen innefattar: 1) en rimlig tidplan med relevanta aktiviteter och definierade resultat, 2) relevanta antaganden som är styrkta på ett tillfredställande sätt, och 3) en genomarbetad riskanalys.

  4. Samarbetar projektet med inflytelserika individer och välpositionerade företag eller organisationer?
  Med inflytelserik menar vi om dessa individer har kapacitet att fatta beslut som kan underlätta förverkligandet av projektet. Med välpositionerad menar vi om företagen eller organisationerna verkar i sådana sammanhang och har sådana resurser som kan gynna projektets förverkligande.

  5. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppens meriter innebär goda förutsättningar att förverkliga projektet.

 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån bedömarnas sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden
  • Ledamöterna granskar i första hand den tredjedel av projekten som fått högst sammanvägda omdömen
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka efter fattat beslut får du ett mejl som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att fylla i en rekvisitionsblankett. Blanketten bifogas i ditt beslutsmeddelande och pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • Du redovisar ett beviljat projekt i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  Behöver ditt projekt längre tid på sig att förverkligas? Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Projektets diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att projektet är slutfört
  • Ett skäl till varför projektet behöver förlängas
 • Så använder du vår logotyp