Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärlig förnyelse

Erick Butler/Unsplash.

Konstnärlig förnyelse

Det här programmet finns till för att förverkliga annorlunda och oprövade idéer inom kulturområdet. Vi fördelar bidrag till projekt som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt.

 • Du kan få bidrag för projekt som:

  • tillämpar oprövade eller annorlunda presentationsformer
  • behandlar nytt eller sällsynt innehåll
  • använder oprövade eller annorlunda metoder
  • innefattar nya eller ovanliga samarbeten, och
  • har underbyggda argument för hur projektet ska genomföras.
 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild person med F/FA-skattebevis (enskild firma)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Din ansökan behöver uppfylla en rad grundläggande villkor för att inte avvisas. Vi avvisar projekt som:

  • har sökt eller beviljats bidrag från andra offentliga bidragsgivare i Sverige
  • avser söka bidrag från andra offentliga bidragsgivare i Sverige under den tid projektet pågår
  • avser eller är del av programverksamhet som finansieras av andra offentliga bidragsgivare i Sverige
  • avser eller är del av ett återkommande arrangemang som genomförts tidigare
  • har som överordnat syfte att uppnå andra mål där konst och kultur uttryckligen används som redskap
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen
  • avslutas inom tre månader efter beslutsdatum
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • saknar tydlig koppling till kulturområdet i Sverige
  • innefattar namngivna referenser i syfte att legitimera projektets förtjänster
  • söker under 100 000 kronor
  • saknar den information som krävs för att kunna bedömas inom vald sakkunskap

  Vi tar inte emot arbetsprover, bilagor eller kompletteringar.  Länkar i ansökan beaktas inte.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via Konstnärsnämndens e-tjänst som du når via Mina sidor
  • För att nå ansökningsblanketten behöver du välja Kulturbryggan under konstnärskategori
  • I blanketten finns det anvisningar för hur du fyller i ansökan och väljer sakkunskap
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna arbetar på egen hand och diskuterar inte ansökan med varandra
  • Bedömarna besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • Bedömarna väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • Bedömarna motiverar vart och ett av sina valda svarsalternativ i ett utlåtande

  Frågeställningar inom programmet

  När vi bedömer din ansökan ställer vi fem frågor till projektet:

  1. Tillämpar projektet oprövade eller annorlunda presentationsformer?
  Med presentationsform menar vi på vilket sätt innehållet i projektet ska förmedlas, gestaltas, eller presenteras. Med oprövad menar vi att presentationsformen aldrig tidigare har prövats inom vald sakkunskap i Sverige.

  2. Behandlar projektet nytt eller sällsynt innehåll?
  Här avser vi det innehåll, tema eller ämne som ska förmedlas, gestaltas eller presenteras inom projektet. Med nytt menar vi att innehållet, temat eller ämnet aldrig tidigare har behandlats inom vald sakkunskap i Sverige.

  3. Använder projektet oprövade eller annorlunda metoder?
  Här avser vi de metoder, processer eller tillvägagångssätt som används i projektet. Med oprövade menar vi att metoderna aldrig tidigare har använts inom vald sakkunskap i Sverige.

  4. Innefattar projektet nya eller ovanliga samarbeten?
  Med samarbeten menar vi att projektgruppen använder sig av externa aktörer för att förverkliga projektet. Med nya menar vi i första hand samarbeten med aktörer och parter inom andra sektorer än kulturområdet.

  5. Är ansökan tillräckligt underbyggd för att projektet ska kunna genomföras?
  Med tillräckligt underbyggd menar vi om ansökan innefattar genomtänkta slutsatser och trovärdiga argument som gör projektet möjligt att genomföra.

 • När bedömarna är klara med sitt arbete är det upp till ledamöterna att fatta beslut. I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån bedömarnas sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden
  • Ledamöterna granskar i första hand den tredjedel av projekten som fått högst sammanvägda omdömen
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka får du ett beslutsmeddelande som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att fylla i en rekvisitionsblankett. Blanketten bifogas i ditt beslutsmeddelande och pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • Du redovisar ett beviljat projekt i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  Ska du redovisa ett beviljat projekt inom någon av våra tidigare bidragsformer – kontakta oss. Kom ihåg att ange ditt diarienummer.