Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektbidrag inom Konstnärlig förnyelse

Sök upp till 1 500 000 kronor för att förverkliga projekt som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt.

Susanne Walström

Konstnärlig förnyelse

Det här programmet finns till för att förverkliga annorlunda och oprövade idéer inom kulturområdet. Vi fördelar bidrag till projekt som kan förnya konst och kultur på ett genomgripande sätt.

 • Du kan få upp till 1 500 000 kronor för projekt som:

  • tillämpar oprövade eller annorlunda presentationsformer,
  • behandlar nytt eller sällsynt innehåll,
  • använder oprövade eller annorlunda metoder,
  • leds av en projektgrupp med relevant kompetens och erfarenhet, och
  • samarbetar med relevanta aktörer.
 • Gå igenom listan nedan för att försäkra dig om att din ansökan kommer att bli bedömd. Du kan inte få bidrag för projekt som:

  • innefattar tilltänkt, sökt eller beviljad finansiering från andra offentliga bidragsgivare i Sverige. Vi godtar privat, utländsk och mellanstatlig medfinansiering, liksom stipendier till enskilda individer.
  • avser eller är del av programverksamhet som finansieras av andra offentliga bidragsgivare i Sverige
  • avser eller är del av ett återkommande arrangemang som genomförts tidigare
  • har som överordnat syfte är att uppnå andra mål där konst och kultur uttryckligen används som redskap
  • huvudsakligen ska presenteras utanför Sverige
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen oavsett bidragsform eller program
  • avslutas inom tre månader efter beslutsdatum. För vårutlysningen: inte innan den 1 september samma år. För höstutlysningen: inte innan den 1 mars året därpå.
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • innefattar namngivna referenser
  • saknar den information som krävs för att kunna ges en sakkunnig bedömning

  Du kan inte ansöka om bidrag om du har ett oredovisat projekt som finansierats av Kulturbryggan. Villkoret innefattar inte förstudier som har beviljats Kulturbryggans fröpengar.

  Det går inte att ansöka om både fröpengar och projektbidrag inom samma utlysning för ett och samma projekt. Det går inte heller att ansöka om fröpengar eller projektbidrag i olika program för ett och samma projekt.

  Vi tar inte emot arbetsprover, bilagor eller kompletteringar. Länkar i ansökan beaktas inte.

 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare godkänd för F-skatt)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via vår e-tjänst som du når via Min sida
  • Du skapar ett användarkonto med Bank-ID eller med din e-postadress
  • Tryck på knappen Påbörja en ansökan och välj Projektbidrag inom Konstnärlig förnyelse
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna arbetar på egen hand och diskuterar inte ansökan med varandra
  • Bedömarna besvarar fem frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • Bedömarna väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • Bedömarna motiverar sitt valda svarsalternativ

  Frågeställningar inom programmet
  När vi bedömer din ansökan ställer vi fem frågor till projektet:

  1. Tillämpar projektet oprövade eller annorlunda presentationsformer?
  Med presentationsform menar vi på vilket sätt innehållet i projektet ska förmedlas, gestaltas, eller presenteras. Med oprövad menar vi att presentationsformen aldrig tidigare har prövats inom vald sakkunskap i Sverige.

  2. Behandlar projektet nytt eller sällsynt innehåll?
  Här avser vi det innehåll, tema eller ämne som ska förmedlas, gestaltas eller presenteras inom projektet. Med nytt menar vi att innehållet, temat eller ämnet aldrig tidigare har behandlats inom vald sakkunskap i Sverige.

  3. Använder projektet oprövade eller annorlunda metoder?
  Här avser vi de metoder, processer eller tillvägagångssätt som används i projektet. Med oprövade menar vi att metoderna aldrig tidigare har använts inom vald sakkunskap i Sverige.

  4. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppens sammansättning och meriter innebär goda förutsättningar att förverkliga projektet.

  5. Samarbetar projektet med relevanta aktörer?
  Med relevanta aktörer menar vi externa företag, individer och organisationer som bidrar till att förverkliga projektet.

 • När bedömarna är klara med sitt arbete är det upp till ledamöterna att fatta beslut. I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån bedömarnas sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden
  • Ledamöterna granskar i första hand de projekt som fått högst sammanvägda omdömen
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka efter fattat beslut får du ett mejl som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att på Min sida gå till fliken Utbetalningar och fylla i en rekvisition.

  Pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • För ansökningar som beviljats bidrag 2023 eller tidigare

  Du redovisar ett beviljat projekt i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  För ansökningar som beviljats bidrag från och med 2024

  Du redovisar en beviljad ansökan genom att genom att på Min sida gå till fliken Rapporter och fylla i en redovisning.

  Behöver ditt projekt längre tid på sig att förverkligas?

  Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Ansökans diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att projektet är slutfört
  • Ett skäl till varför projektet behöver förlängas
 • Så använder du vår logotyp