Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Internationellt utbyte och resebidrag

För dig som har en konstnärlig verksamhet som exempelvis filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare.

Hero Bakgrundspattern

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag för internationella utbyten och resor är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragsformen innefattar bidrag för internationellt utbyte i utlandet, internationellt utbyte i Sverige samt resebidrag.

Vilket typ av stöd ska jag söka?

 • För att kunna ansöka om internationellt utbyte krävs att du har en inbjudan från den mottagande samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska det framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (t.ex. arvode/gage, logi, lokal, etc.).

  Formerna för utbytet kan variera. Exempelvis kan utbytet avse en vistelse för att visa din film på filmfestival eller liknande. Du kan även söka för deltagande i någon form av internationellt samarbetsprojekt, för auskultation eller för praktik i utlandet. Observera att du inte kan få stöd för praktik som ingår i en utbildning.

  Du kan även söka bidrag för att som medverkande delta vid ett internationellt seminarium, konferens eller för att genomföra en workshop. Om du ska delta i ett internationellt seminarium, konferens, kurs eller workshop utan att vara inbjuden att leda eller hålla föredrag ska du söka resebidrag.

  Vilka kostnader kan du söka för?
  Du kan främst söka bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle, i vissa fall kan du även söka för transporter och deltagaravgifter. Bidrag till produktionskostnader, arvode eller lön ges inte.

  Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

  Obligatoriska bilagor
  För ansökan om utbyte i utlandet, ska en kopia av inbjudan/bekräftelse bifogas.

 • Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer till Sverige för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Institutioner kan inte erhålla bidrag för arrangemang utan bidragen avser konstnärsdrivna projekt.

  Formerna för utbytet kan variera; du kan exempelvis söka stöd för att bjuda in utländska deltagare till festivaler, seminarier, konferenser och liknande.

  Vilka kostnader kan du söka för?
  Du kan främst söka bidrag för att täcka de inbjudna utländska konstnärernas kostnader för resor och uppehälle.

  Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

  Bidrag till produktionskostnader, eget arvode eller lön ges inte.

 • Resebidrag kan du söka för att resa utomlands under en kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Ingen inbjudan krävs.

  Resan kan till exempel syfta till att göra research, gå en kortare kurs eller workshop, besöka en festival/konferens/evenemang som publik eller träffa samarbetspartner. Resan ska främja din konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter.

  Vilka kostnader kan du söka för?
  Du kan främst söka bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle, i vissa fall kan du även söka för deltagaravgift.

  Bidrag till produktionskostnader, arvode eller lön ges inte.

Ansökan och redovisning

 • Du måste vara yrkesverksam inom filmområdet. 

  Du har en konstnärlig verksamhet som exempelvis filmregissör, filmfotograf, animatör, dokumentärfilmare eller filmklippare.

  För att räknas som yrkesverksam konstnär ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik/konstnärligt sammanhang.

  Yrkeskategorin manusförfattare/dramatiker hänvisas till Författarfonden https://www.svff.se/.

  Du ska vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här.

  Du kan vara utländsk medborgare och söka våra stipendier och bidrag, men du måste vara bosatt i Sverige eller utöva din konst till största delen här. Om du är svensk medborgare men bosatt utomlands måste du kunna visa att du har större delen av din konstnärliga verksamhet i Sverige.

  Du får inte studera på mer än 50 procent när beslut om ansökan fattas.

  Med studier menar vi alla typer av studier från grundutbildning till doktorandstudier och vidareutbildningar.

  Du kan studera när du skickar in din ansökan, men när beslut fattas kan du inte vara inskriven på mer än 50 procent vid en utbildning.

  Du får inte ha några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller vara försatt i konkurs.

  Med skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten menas att du inte kan ha en skuld på ditt Skattekonto som lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten. Det gäller alltså inte andra typer av skulder eller avgifter från det offentliga eller från privata företag.

  Du får inte ha tagit emot “stöd av mindre betydelse” som överstiger sammanlagt 300 000 euro under den senaste treårsperioden.

  Konstnärsnämndens stipendier och bidrag faller under bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om offentliga stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimi-stöd.

  Information om vad som räknas som ett stöd av mindre betydelse.

 • Ansökan om internationellt utbyte och resebidrag kan göras löpande och fördelas fyra gånger per år. Se ansökningstider.

  Du kan beviljas bidrag retroaktivt, under förutsättning att ansökan skickats in innan utbytet/resan äger rum.

  Får du avslag på din ansökan kan du lämna in en ny ansökan, men bara om viktiga förhållanden kring utbytet förändrats efter det första beslutet.

  För att kunna skicka in ansökan behöver du besvara alla frågor som är markerade som obligatoriska i formuläret samt bifoga efterfrågade bilagor.

  Ansökan måste skickas in senast klockan 14.00 den sista ansökningsdagen.

  Kan jag skicka ansökan på papper?

  Vi rekommenderar i första hand vår e-tjänst. Då du får bättre kontroll på att ansökan är registrerad och du kan följa ditt ärende via ”Mina sidor”. För dig som inte har tillgång till en dator finns också möjlighet att att skicka in en ansökan på papper.

  Ansökan på papper

 • Det finns inget fast eller högsta belopp, men vilka slags kostnader du kan söka för är begränsat. Under informationen om de olika bidragstyperna ser du vad gäller. Du redogör för de förväntade kostnaderna under resan/utbytet under budgetposterna i ansökan. Observera att vi efterfrågar beräkningar på faktiska kostnader för boende och uppehälle, inte utlandstraktamente eller liknande.

  Konstnärsnämnden delar inte ut bidrag som är mindre än 5 000 kronor.

 • Är ni flera som ska delta i samma utbyte måste ni lämna in varsin ansökan. Varje ansökan bedöms individuellt.

 • Konstnärsnämnden prioriterar inte bidrag för vistelser i länder eller områden där UD avråder från att resa.

 • När ansökan kommer in till Konstnärsnämnden kontrollerar vi att du uppfyller formella krav.

  Ledamöterna i arbetsgruppen för film och teater läser sedan din ansökan.

  Ledamöterna är utövande konstnärer eller sakkunniga inom konstområdet. Minst tre personer läser varje ansökan. Beslut fattas gemensamt av arbetsgruppen för film och teater.

  Om en ledamot är jävig i förhållande till någon sökande får denne inte vara med i beredning och beslut av den ansökan.

  Så motverkar vi jäv

  Ledamöter i arbetsgruppen för film och teater

  Läs mer om beslutandegruppernas arbete

  Hur sker urvalet?

  Urvalet baserar sig på kvaliteten på den konstnärliga verksamheten och den sökandes ekonomiska behov. Det innebär att vi bedömer kvaliteten på de arbetsprover och det referensmaterial som du skickar in. Samtidigt gör vi också en bedömning av dina ekonomiska behov. Det kan till exempel kan innebära att vi inte prioriterar en sökande som har högre inkomster eller nyligen fått andra bidrag eller stipendier.

  I urvalet strävar vi efter en spridning av stipendierna till konstnärer i olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck.

 • Stipendiet betalas ut till ditt privata konto som du angivit i ansökan senast 6 veckor efter det att beslut meddelats.

 • Bidragen är inte skattepliktiga.

 • Om resan/utbytet ändras väsentligt i förhållande till vad som har angivits i ansökan eller om det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden kontaktas omgående. Observera att ändringar måste godkännas före resan/utbytet, annars kan det innebära att bidraget eller delar av det måste återbetalas.

  Ändringar av ändamål godkänns inte.

  Om du har sökt och beviljats bidrag för samma ändamål som avses med detta bidrag hos någon annan instans, ska du meddela Konstnärsnämnden med vilket belopp det beviljade bidragets ska reduceras. I de fall som kostnader täcks med andra bidragsmedel kan bidraget eller del av det återkrävas.

 • Senast en månad efter att utbytet/resan avslutats ska en skriftlig redovisning lämnas till Konstnärsnämnden på en särskild blankett som kan laddas ned här.

  Om hela bidraget inte har förbrukats kan du behöva återbetala delar av bidraget.

  Vid utebliven redovisning kan Konstnärsnämnden ställa krav på återbetalning och det kan komma att påverka dina möjligheter att få stöd från Konstnärsnämnden i framtiden.

 • Om du beviljas ett residensstipendium skall det i all kommunikation om vistelsen framgå att den genomförts med stöd av Konstnärsnämnden. Använd skrivningen ”med stöd av Konstnärsnämnden” eller ”with support of the Swedish Arts Grants Committee.

  Använd Konstnärsnämndens logotyp i sammanhang där det är lämpligt.

  Så använder du vår logotyp.

Kontakt

Tina Pettersson

Handläggare teater och film, programansvarig för internationella programmet för teater

08-506 550 58 (Opens in a New Window)

Vanliga frågor kring ansökan