Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fröpengar inom båda programmen

Sök upp till 150 000 kronor för att genomföra en förstudie inom något av våra två olika program.

Illustration Emma Hanquist, The Digital Soul.

Illustration för The Digital Soul med en svart boll i mitten omgiven av linjer.

Fröpengar

Kulturbryggans fröpengar finns till för att undersöka och utveckla idéer som senare kan förverkligas inom något av våra två olika program. Vi fördelar bidrag till förstudier som stärker dina möjligheter att utforma ett kommande projekt på ett gediget och genomtänkt sätt.

 • Du kan enbart få bidrag för att genomföra en förstudie som syftar till att skapa en bra grund för att söka vidare finansiering inom något av våra två olika program. Innan du ansöker om fröpengar är det därför viktigt att du är väl införstådd med vad de olika programmen syftar till.

  Förstudien ska kunna ge dig svar på vad som krävs för att utforma det kommande projektet. Det kan exempelvis vara att skapa en projektplan, göra en budget, utöka projektgruppen med relevant kompetens och erfarenhet eller att knyta samarbetspartners till det kommande projektet.

  Du kan få upp till 150 000 kronor för att genomföra en förstudie som:

  • har en idé som tydligt knyter an till syftet med valt program,
  • skapar en bra grund för att söka vidare finansiering inom valt program, och
  • leds av en projektgrupp med relevant kompetens och erfarenhet.
 • Gå igenom listan nedan för att försäkra dig om att din ansökan kommer att bli bedömd. Du kan inte få bidrag för förstudier som:

  • innefattar tilltänkt, sökt eller beviljad finansiering från någon annan än Kulturbryggan
  • ämnar söka vidare finansiering hos någon annan än Kulturbryggan då förstudien är genomförd,
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tidigare tillfällen oavsett bidragsform eller program
  • avslutas inom två månader efter beslutsdatum. För vårutlysningen: inte innan den 1 augusti samma år. För höstutlysningen: inte innan den 1 februari året därpå.
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • innefattar namngivna referenser
  • saknar den information som krävs för att kunna ges en sakkunnig bedömning

  Du kan inte ansöka om bidrag om du har ett oredovisat projekt som finansierats av Kulturbryggan. Villkoret innefattar inte förstudier som har beviljats Kulturbryggans fröpengar.

  Det går inte att ansöka om både fröpengar och projektbidrag inom samma utlysning för ett och samma projekt. Det går inte heller att ansöka om fröpengar eller projektbidrag i olika program för ett och samma projekt.

  Vi tar inte emot arbetsprover, bilagor eller kompletteringar. Länkar i ansökan beaktas inte.

 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare godkänd för F-skatt)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via vår e-tjänst som du når via Min sida
  • Du skapar ett användarkonto med Bank-ID eller med din e-postadress
  • Tryck på knappen Påbörja en ansökan och välj Fröpengar inom båda programmen
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • I korthet går det till så här:

  • Kansliet tilldelar varje ansökan två bedömare utifrån ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna arbetar på egen hand och diskuterar inte ansökan med varandra
  • Bedömarna besvarar tre frågor med fem förutbestämda svarsalternativ
  • Bedömarna väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar vad de anser om projektet utifrån den givna frågeställningen
  • Bedömarna motiverar sitt valda svarsalternativ

  Frågeställningar
  När vi bedömer din ansökan ställer vi tre frågor till projektet:

  1. Är idén ändamålsenlig för valt program?
  Med ändamålsenlig menar vi att idén delar valt programs syfte.

  2. Resulterar ansökan i en gedigen och genomtänkt förstudie?
  Med gedigen och genomtänkt menar vi att ansökan redogör för analyser, aktiviteter och vägval på ett välgrundat sätt.

  3. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppens sammansättning och meriter innebär goda förutsättningar att genomföra förstudien.

 • När bedömarna är klara med sitt arbete är det upp till ledamöterna att fatta beslut. I korthet går det till så här:

  • Kansliet sammanställer en prioriteringsordning utifrån bedömarnas sammanvägda omdömen
  • Ledamöternas underlag består av ansökningar och bedömarnas omdömen och utlåtanden
  • Ledamöterna granskar i första hand de projekt som fått högst sammanvägda omdömen
  • Ledamöterna gör en samlad bedömning och fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Vi beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är rimlig och utan anmärkningar

  Inom en vecka efter fattat beslut får du ett mejl som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att på Min sida gå till fliken Utbetalningar och fylla i en rekvisition.

  Pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • För ansökningar som beviljats bidrag 2023 eller tidigare

  Du redovisar en beviljad ansökan i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  För ansökningar som beviljats bidrag från och med 2024

  Du redovisar en beviljad ansökan genom att genom att på Min sida gå till fliken Rapporter och fylla i en redovisning.

  Behöver du mer tid på dig?

  Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Ansökans diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att förstudien är slutförd
  • Ett skäl till varför förstudien behöver förlängas
 • Så använder du vår logotyp