Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Fröpengar inom Nya finansieringsmodeller

Sök upp till 150 000 kronor för att genomföra en förstudie som syftar till att utveckla en finansieringsmodell som gynnar många aktörer inom det fria kulturlivet.

Fröpengar inom Nya finansieringsmodeller

Det här programmet finns till för att öka den privata finansieringen till det fria kulturlivet. Vi vill stödja utvecklingen av finansieringsmodeller som når många aktörer och gynnar olika målgrupper.

 • Du kan få upp till 150 000 kronor för en förstudie som undersöker en idé som:

  • syftar till att generera privata resurser till flera aktörer inom det fria kulturlivet,
  • skapar en bra grund för att ansöka om projektbidrag inom programmet, och
  • leds av en kompetent och erfaren projektgrupp.
 • Gå igenom listan nedan för att försäkra dig om att din ansökan kommer att bli bedömd. Vi avvisar ansökningar om förstudier som:

  • innefattar namngivna referenser
  • inte syftar till att generera privata resurser till det fria kulturlivet i Sverige, dvs. aktörer inom kulturområdet utan statlig, regional eller kommunal huvudman.
  • avser sökandens egen verksamhet eller enbart riktar sig till dess medlemmar
  • innefattar tilltänkt, sökt eller beviljad finansiering från någon annan än Kulturbryggan
  • ämnar söka vidare finansiering hos någon annan än Kulturbryggan då förstudien är genomförd
  • söker via en organisationsform Kulturbryggan inte accepterar
  • söker genom en verksamhet som är inaktiv eller saknar organisationsnummer
  • har genomgått en sakkunnig bedömning vid två tillfällen inom samma bidragsform
  • avslutas inom två månader efter beslutsdatum. För vårutlysningen: inte innan den 1 augusti samma år. För höstutlysningen: inte innan den 1 februari året därpå.
  • avser bedrivas inom ramen för ett lärosäte
  • avser eller är del av examination inom ramen för en utbildning
  • saknar information som gör det möjligt att bedöma ansökan
  • ansöker om projektbidrag för samma projekt
  • ansöker om fröpengar för samma projekt inom ett annat program
  • inte har redovisat ett tidigare beviljat bidrag

  Vi tar inte emot arbetsprover, bilagor eller kompletteringar. Länkar i ansökan beaktas inte.

 • Du kan ansöka om bidrag om du bedriver verksamhet i egenskap av:

  • Enskild firma (enskild näringsidkare godkänd för F-skatt)
  • Förening (ekonomiska och ideella föreningar)
  • Företag (samtliga företagsformer)
  • Stiftelse (stiftare kan inte innefatta offentlig huvudman)

  Privatpersoner utan enskild firma eller stiftelser som stiftats av offentlig huvudman kan inte ansöka om bidrag. Detsamma gäller för kommuner, regioner, statliga institutioner eller offentligägda bolag.

 • Så här gör du för att skicka in en ansökan:

  • Du behöver en e-legitimation och en dator med internetuppkoppling
  • Du ansöker via vår e-tjänst som du når via Min sida
  • Du loggar in med Bank-ID eller e-post. Om du ansöker för första gången behöver du skapa ett konto.
  • Tryck på knappen Påbörja en ansökan och välj Fröpengar inom Nya finansieringsmodeller
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 23.59 den sista ansökningsdagen
 • Vi bedömer din ansökan i två steg. Först använder vi oss av externa sakkunniga bedömare. Deras roll är rådgivande och deras bedömningar vägledande för de beslut våra ledamöter fattar. I korthet går det till så här:

  • Varje ansökan tilldelas två bedömare baserat på ditt val av sakkunskap
  • Bedömarna arbetar individuellt och diskuterar inte ansökan med varandra
  • Bedömarna svarar på tre frågor med sex förutbestämda svarsalternativ
  • De väljer det svarsalternativ som bäst motsvarar deras åsikt
  • Bedömarna motiverar sitt valda svarsalternativ

  När bedömarna är klara med sitt arbete är det ledamöternas tur att granska ansökningar och bedömningar. I korthet går det till så här:

  • Ledamöterna granskar endast ett urval av ansökningarna
  • Urvalet består av de ansökningar med högst medelbetyg från bedömarna
  • Nivån ligger vanligtvis på cirka 70–80 procent av högsta möjliga medelbetyg
  • Ledamöterna besvarar en fråga med sex förutbestämda svarsalternativ och en med två alternativ
  • Ledamöterna motiverar sitt valda svarsalternativ på den första frågan
 • Bedömarna besvarar följande tre frågor:

  1. Har idén potential att generera privata resurser till flera aktörer inom det fria kulturlivet?
  Med privata resurser avser vi icke-offentlig finansiering. Med flera aktörer menar vi god räckvidd och möjlighet att nå målgrupper utanför den egna organisationen. Med det fria kulturlivet menar vi aktörer utan statlig, regional eller kommunal huvudman.

  2. Resulterar ansökan i en ändamålsenlig förstudie?
  Med ändamålsenlig menar vi att ansökan redogör för analyser, aktiviteter och vägval på ett välgrundat sätt som skapar en bra grund för att söka vidare finansiering inom programmet.

  3. Har projektgruppen relevant kompetens och erfarenhet?
  Med relevant kompetens och erfarenhet menar vi om projektgruppens sammansättning och meriter innebär goda förutsättningar att genomföra förstudien.

 • Ledamöterna besvarar följande två frågor:

  1. Har ansökan potential att resultera i en ändamålsenlig förstudie?
  Här menar vi om ansökan syftar till att generera privata resurser till fler aktörer inom det fria kulturlivet och om den tilltänkta förstudien skapar goda förutsättningar för en ansökan om projektbidrag inom programmet.

  2. Vilken av bedömningarna överensstämmer mest med vad du anser om ansökan?
  Här väljer ledamoten antingen den första bedömarens bedömning eller den andre bedömarens bedömning.

 • Våra ledamöter fattar beslut under ett beslutsmöte. Ett beslutsmöte pågår en hel dag och i korthet går det till så här:

  • Ledamöterna anmäler eventuella jäv till beslutsprotokollet. Vid jäv lämnar berörd ledamot rummet.
  • Diskussionen utgår från de svar ledamöterna har gett på frågorna ovan
  • Ledamöterna fattar beslut utifrån projektens förtjänster i relation till programmets syfte
  • Ledamöterna beviljar sökt belopp under förutsättning att budgeten är utan anmärkningar
  • Övriga ansökningar avslås

  Inom en vecka efter fattat beslut får du ett mejl som innehåller detaljer och villkor kring beslutet samt bedömarnas omdömen och utlåtanden. Beslutet går inte att överklaga, utom när felaktiga uppgifter kan antas ligga till grund för en beviljad ansökan.

 • Om din ansökan blivit beviljad måste du rekvirera pengarna genom att på Min sida gå till fliken Utbetalningar och fylla i en rekvisition.

  Pengarna betalas ut inom två veckor från det att vi har fått in en godkänd rekvisition.

 • För ansökningar som beviljats bidrag 2023 eller tidigare

  Du redovisar en beviljad ansökan i en redovisningsblankett. Blanketten hittar du här.

  För ansökningar som beviljats bidrag från och med 2024

  Du redovisar en beviljad ansökan genom att genom att på Min sida gå till fliken Rapporter och fylla i en redovisning.

  Behöver du mer tid på dig?

  Kontakta oss på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se.

  Kom ihåg att ange följande i mejlet:

  • Ansökans diarienummer
  • Ett exakt datum då du beräknar att förstudien är slutförd
  • Ett skäl till varför förstudien behöver förlängas
 • Så använder du vår logotyp