Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Release Nya Småland / New Småland

Välkommen på release för boken Nya Småland – publicerad i två versioner: svenska och engelska!

Bild: Juan-Pedro Fabra Guemberena

Bild Juan-Pedro Fabra Guemberena, Moheda/Portal.

 

Bokens redaktör Jonatan Habib Engqvist presenterar boken och projektet.
Iaspis residensstipendiat Juan-Pedro Fabra Guemberena berättar om portalen i Moheda.

Anna Ekman, Cecilia Järdemar och Freddy Tsimba samtalar om arbetet med det svenska missionsarkivets kongobilder.

Boken Nya Småland, som ges ut av Arvinius+Orfeus Publishing och Linnéuniversitetet, presenterar det pärlband av utställningar som ägt rum 2019-20 inom ramen för Nya Småland. Här reflekteras även över de konferenser, seminarier, residens, workshops, internationella samarbeten mm som ägt rum sedan 2016.

Nya Småland undersöker på olika sätt frågor om entreprenörskap, in- och utvandring samt förhållandet mellan landsbygd och stad. Tre teman kännetecknar såväl den gängse, som den historiska förståelsen av Småland. Projektet undersöker frågor som: Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en region som avfolkas, samtidigt växa och föröka sig? Hur kom centrum att hamna på en åker? Hur ser relationen ut mellan Småland och Minnesota idag? Känner konstnärer och formgivare till den kunskap och potential som finns inom den småländska industrin? Genom att ställa dessa frågor och komma med olika infallsvinklar i dialog mellan internationell samtidskonst och lokal kunskap börjar vi närma oss en uppdaterad bild av Småland.

I den boken presenteras även det pärlband av utställningar som ägde rum 2019-2020 och processerna som ledde dit. Genom texter som reflekterar kring de konferenser, seminarier, residens, workshops och internationella samarbeten som skett i Småland under de senaste fyra åren lyfter boken fram en modell som stödjer långsiktiga relationer och samtidigt tillåter experiment. Den synliggör och engagerar lokala aktörer och lyfter fram samtidskonstens roll i Småland.

Bidrag av: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori & René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Center for Land Use Interpretation, Cristina Bogdan, Curatingpublicspace, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Greece is For Lovers, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Katja Aglert, Katrīna Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius.

Nya Småland består av företrädare från Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum, Växjö konsthall, The Glass Factory och Linnéuniversitet. Projeket har drivits av Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar län med stöd från Statens kulturåd.

I samarbete med Index – The Swedish Contemporary Art Foundation.

English

Welcome to the book release for New Småland – published in two versions: English and Swedish!

The book’s editor Jonatan Habib Engqvist will present the book and the project.

Juan-Pedro Fabra Guemberena, current Iaspis studio grant holder will talk about the portal in Moheda.

Anna Ekman, Cecilia Järdemar and Freddy Tsimba have a conversation about the work with the Swedish mission archive’s Congo images.

The book Nya Småland, which is published by Arvinius + Orfeus Publishing and Linnaeus University, presents the string of exhibitions that took place in 2019-20 within the framework of Nya Småland. This also reflects on the conferences, seminars, residences, workshops, international collaborations, etc. that have taken place since 2016.

New Småland investigates issues of entrepreneurship, immigration and emigration, and looks in various ways at the relationship between the rural and the urban. These three themes characterise both a common and a historical understanding of Småland.

The project examines questions such as: What happens in the transition from glass industry to tourism? How can a region that is depopulated, grow and develop at the same time? How did the centre of town end up in a field? What does the relationship between Småland and ‘Swedish’ Minnesota look like today? Do artists and designers know about the knowledge base and potential that exists in Småland’s industries? Do local manufacturers know which artists and designers that work in the area and what their skills and ambitions are? By asking these questions and developing different approaches to creating a dialogue between international contemporary art and local knowledge, we can start to advance an updated picture of Småland.

The book also presents the string of exhibitions that took place from 2019 to 2020 and the processes that led to them. The texts gathered here reflect on the conferences, seminars, residences, workshops and international collaborations that have taken place in Småland during the past four years, and the book as a whole highlights a model that supports long-term relationships and at the same time allows for experimentation. It emphasises and engages with local actors and accentuates the role of contemporary art in Småland today.

Contributions from: Abraham Hurtado, Anders Sunna, Ane Graff, Ane Hjort Guttu, Ann Mirjam Valka, Anna Ekman, Axel Stratschnoy, Behazad Khosravi Noori & René Léon-Rosales, Caroline Mårtensson, Cecilia Järdemar, Center for Land Use Interpretation, Cristina Bogdan, Curatingpublicspace, Dan Karlholm, Elna Svenle, Éric van Hove, Freddy Tsimba, Frida Sandström, Greece is For Lovers, Joanna Sandell, Jonatan Habib Engqvist, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Katja Aglert, Katrīna Neiburga, Lela Pierce, Maria Lantz, Markus Vallien, Mike Bode, Olav Farmarola Unsgaard, Peter Aronsson, Petri Saariko, Runo Lagomarsino, Stine Marie Jacobsen, SUPERFLEX, Åsa Jungnelius.

New Småland is a collaboration initiated by four art institutions, three regions and one university.

In collaboration with Index – The Swedish Contemporary Art Foundation.