Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Filmvisning med panelsamtal: Good Life

Scroll down for English

Varmt välkomna till en visning av dokumentärfilmen Good Life. Efter filmen hålls ett panelsamtal med regissören Marta Dauliūtė, urbanisten Miguel Robles-Durán, arkitekten Tor Lindstrand och sociologen Majsa Allelin om nyliberalismens rum och entreprenöriella framtider. Introduktion och moderation av Elof Hellström och Magnus Ericson.

Program
18:00 Soppa i medborgarhus kafeteria
19:00 Filmvisning: Good Life
20:15 Panelsamtal
Efter samtalet tid för informella samtal och umgänge

Stillbild från Good Life, MDEMC

Good Life (72 min, Sverige, Litauen, Finland, 2022). Visionära idéer för framtiden tar form i ett exklusivt nyliberalt kollektiv där entreprenörskapet kommit att bli något långt mer än implementerandet av en affärsidé. Dokumentärfilmarna Marta Dauliūtė och Viktorija Šiaulytė följer en grupp unga människor i en ”co-living start-up” i centrala Stockholm. Här är kapital synonymt med individens förmåga och innovation det gäckande ledordet. Här kan utvalda entreprenörer hyra en ”pod” att bo i, och i utbyte få inspiration, gemenskap och evig produktivitet. I en tid när vi alla förväntas leva i relation till ett tillstånd som kräver att vi ständigt lyfter fram och förverkligar oss själva, går Good Life in på djupet av vad den entreprenöriella ideologin gör med oss. Vad händer när ett företags narrativ blir del av ens innersta jag och gemenskap blir en produkt?

Evenemanget genomförs i samarbete mellan IASPIS, kursen Tusen kulturhus vid Kungl. Konsthögskolan, MDEMC, Draken film, Konstfrämjandet Stockholm och Hägerstensåsens medborgarhus.

Marta Dauliūtė är en regissör, producent och intimitetskoordinator född i Šiauliai, Litauen. Hon har en MFA i filmregi från Akademin Valand. Sedan 2013 driver hon tillsammans med Elisabeth Marjanović Cronvall och Elin Lilleman Eriksson det oberoende produktionsbolaget MDEMC med säte i Stockholm. Deras fokus är auteurfilmer med hög konstnärlig kvalitet och experimentell estetik. Marta är en av grundarna av Noncitizen, film- och kulturprojekt som syftar till att lyfta fram frågor om nationalitet, medborgarskap och rörelsefrihet.

Miguel Robles-Durán är en urbanist med expertis inom design och analys av komplexa urbana system och urban politisk ekologi. Han är professor i urbanism och programansvarig för urbanprogrammen på The New School / Parsons School of Design i New York City. Han är en av grundarna av Urban Front, ett transnationell konsultplattform med fokus på att hjälpa progressiva offentliga och sociala sektorer att hantera kritiska urbana frågor. Han är också medgrundare av Cohabitation Strategies (CohStra), ett ideellt kooperativ för socio-spatial design och utveckling baserat i New York City och Rotterdam.

Tor Lindstrand är universitetslektor och ansvarig för masterprogrammet Inredningsarkitektur på Konstfack. Han är delägare i arkitektkontoret Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB med inriktning på offentliga projekt. Mellan 2008 och 2018 var han professor på KTH Arkitekturskola. Hans praktik pendlar mellan arkitektur, konst och performance med projekt som presenteras i många kulturella sammanhang. 2004 var han med och grundade International Festival och 2010 Economy, tillsammans med Jessica Watson-Galbraith. Inom forskningsprojektet Space, Power and Ideology har han forskat i historien om alternativa praktiker inom området arkitektur och design.

Majsa Allelin är biträdande universitetslektor vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskningsområden inkluderar social och ekonomisk reproduktion. Hennes nuvarande forskningsprojekt fokuserar på hur de sociala och organisatoriska villkoren påverkar den tekniska utvecklingen. Mer specifikt handlar projektet om hur kunskapsproduktion och entreprenöriellt lärande utvecklas under innovationsarbete.

Elof Hellström är tillsammans med Sebastian Dahlqvist konstnärlig ledare på Hägerstensåsens medborgarhus, där de 2023/2024 driver postmasterkursen Tusen kulturhus som ges av Kungl. Konsthögskolan. Magnus Ericson är programansvarig för IASPIS verksamhet inom formområdet.

English

Film screening and panel discussion: Good Life

Date: Tuesday 7 November 2023
Time: 5:30 – 9 pm
Place: Hägerstensåsens medborgarhus
Address: Riksdalervägen 2, Hägersten
Language: English
Free admission, no reservation needed

Warmly welcome to the screening of the documentary film Good Life. After the film there will be a paned discussion with the director Marta Dauliūtė, urbanist Miguel Robles-Durán, architect Tor Lindstrand and sociologist Majsa Allelin, about spaces of neoliberalism and entrepreneurial futures. Introduction and moderation by Elof Hellström and Magnus Ericson.

Programme
6 pm Soup at Hägerstensåsens medborgarhus, cafeteria
7 pm Film Screening: Good Life
8:15 pm Panel talk
After the panel talk time for informal conversations and mingle

Good Life (72 min, Sweden, Lithuania, Finland, 2022). Visionary ideas for the future take shape in an exclusive neoliberal collective, where entrepreneurship has become something far more than the implementation of a business idea. Documentary filmmakers Marta Dauliute and Viktorija Šiaulytė follows a group of young people in a “co-living start-up” in central Stockholm. Here, capital is synonymous with the individual’s ability and innovation is the elusive watchword. Here, selected entrepreneurs can rent a ”pod” to live in, and in return receive inspiration, community and eternal productivity. At a time when we all expect to live in a condition that requires us to constantly self-promote and realise ourselves, Good Life goes deep into what the entrepreneurial ideology does to us. What happens when a company’s narrative becomes part of one’s innermost self and community becomes a product?

The event is presented in collaboration between IASPIS, the course Tusen kulturhus at the Royal Institute of Art, MDEMC, Draken film, Konstfrämjandet Stockholm and Hägerstensåsens medborgarhus.

Marta Dauliūtė is a director, producer and intimacy coordinator born in Šiauliai, Lithuania. She holds an MFA in film directing from Valand Academy. Since 2013 together with Elisabeth Marjanović Cronvall and Elin Lilleman Eriksson she runs the independent production company MDEMC based in Stockholm. Their focus is auteur films with high artistic quality and experimental aesthetics. Marta is a founding member of Noncitizen, film and cultural project that aims to highlight the issues of nationality, citizenship and freedom of movement.

Miguel Robles-Durán is an urbanist with expertise in the design and analysis of complex urban systems and urban political-ecology. He is an associate professor of urbanism and director of the graduate urban programs at The New School / Parsons School of Design in New York City. He is a founding member of Urban Front, a transnational consultancy focused on helping progressive public and social sectors address critical urban issues. He is also co-founder of Cohabitation Strategies (CohStra), a nonprofit cooperative for socio-spatial design and development based in New York City and Rotterdam.

Tor Lindstrand is a Senior Lecturer and head of the Master Program in Spatial Design at Konstfack, University of Arts, Craft and Design. He is a co-owner of the architecture office Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB specializing on public projects. Between 2008 and 2018) he was associate professor at KTH School of Architecture. His practice oscillate between architecture, art and performance with projects presented in numerous cultural contexts and institutions. In 2004 he co-founded International Festival and in 2010 Economy, together with Jessica Watson-Galbraith. Within the research project Space, Power and Ideology he has researched the recent history of alternative practices in the field of architecture and design.

Majsa Allelin is a Associate Senior Lecturer at the School of Education, Humanities and Social Sciences at Halmstad University. Her research areas include social and economical reproduction. Her current research project focuses on how the social and organizational conditions influence the technological development. More specifically, the project addresses how knowledge production and entrepreneurial learning evolves during innovation work.

Elof Hellström is together with Sebastian Dahlqvist artistic directors at Hägerstensåsens medborgarhus where they during 2023/24 run the Postmaster course Tusen kulturhus at the Royal Institute of Art. Magnus Ericson is Head of IASPIS Applied Arts, responsible for the design, craft, architecture, urban and spatial practice related programme.