Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

A TOPOGRAPHY OF EXCESSES: INTERSECTIONAL SPACES IN ART

Välkommen till en kväll med presentationer och diskussioner med konstnären och designern Luiza Prado med gästerna Ece Canli, konstnär och forskare, och Nedine Kachornnamsong, designer.

”A Topography of Excesses” är en samling arbeten, initierade av konstnären Luiza Prado, som sträcker sig över installation, performance och text och som undersöker begreppet ”excess” som en plats för dekolonialt motstånd. Projektet utgår från ett avståndstagande från västerländska kroppsliga topografier och dess taxonomiska tekniker, som är kodifierade i avsikt att behålla kroppar märkta av kolonialiserade processer i underordnade ställningar, och samtidigt beteckna dem som överdrivna — för många, för sensuella, för fruktsamma, för känslofulla, för högljudda, för tvetydiga — och som icke uppfyllande det hegemoniska begreppet ”mänsklig”. I enlighet med den koloniala disciplinens logik måste dessa kroppars excesser tyglas; band måste läggas på deras subversiva potential. Detta kan ta sig olika uttryck: från födelsekontroll riktade mot minoritetsbefolkningar, menstruationsprodukter utformade för att statuera ett imperialistiskt feministiskt projekt, till abortprogram som syftar till att tygla de kolonialiserade subjektens sexuella och kroppsliga funktioner.

Men det är också i excessens marginaliserade utrymme som frigörande praktiker träder fram, och där kroppar kan bryta sig loss ur definitioner etablerade av kolonialiserade processer. Dessa blir till rum av intersektionell solidaritet; rum där kampen kan delas, där pluralistiska världar kan formuleras och nya praktiker uppenbarar sig. ”A Topography of Excesses” undersöker potentialen i att hänge sig åt excess, åt att ta avstånd från kolonial sexualpolitik och istället närma sig frigörande, dekoloniala praktiker.

Som en del av projektet har Prado bjudit in konstnären och forskaren Ece Canli och designern Nedine Kachornnamsong till ett samtal om excessens olika aspekter och vilken typ av praktiker den kan generera.

Ece Canli är forskare, performancekonstnär och musiker född i Turkiet och baserad i Portugal. Hon har masterexamen från Konstfack och doktorsexamen i konst vid Universidade do Porto (Portugal). Hennes arbete undersöker förhållandet mellan materiella praktiker och kroppspolitik ur ett dekolonialt queerfeministiskt perspektiv, med särskilt fokus på klädesmässiga, diskursiva och rumsliga praktiker och deras roll i reproducerandet av privilegierade och förtryckta kroppar. Hon samarbetar ofta med andra akademiker, konstnärer, musiker och aktivister och använder artefakter, text, röst och ljud som sina huvudsakliga verktyg.

Nedine Kachornnamsong är designer och forskare född i Bangkok 1980. Hon har masterexamen i konst från Akademin Valand och masterexamen i IT-produktdesign från Syddansk Universitet i Odense. Genom att främst fokusera på produktionssätt och aktivistiska ingrepp undersöker hennes arbete teknikens synergiska effekt och dess kapacitet för planering av publika rum. Hon arbetar för närvarande för den ideella organisationen Women on Web, som erbjuder en telemedicinsk abortservice för kvinnor i länder där det saknas säkra alternativ.

Luiza Prado de O. Martins är konstnär och forskare född i Rio de Janeiro 1985, fyrahundraåttiofem år efter det att portugiserna invaderade det land som nu kallas Brasilien. Hon har masterexamen från Hochschule für Künste Bremen och doktorsexamen från Universität der Künste Berlin. Hennes arbete undersöker det sätt på vilka koloniala genusskillnader är inristade och påtvingade kroppar genom teknik; under de senaste fyra åren har med hjälp av performance, video och installation undersökt olika födelsekontrollspraktiker.