Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Valeria Montti Colque

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Valeria Montti Colque. Född 1978 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

Jag arbetar med berättelser och bygger upp bildvärldar med inspiration från vardagslivet som från myter, religioner, samhället, arv och populärkultur. Mina verk innehåller ofta symboler och metaforer. Jag blandar tekniker, material och uttryck, så som teckning, måleri, performans och jobbar ofta kollektivt. Jag har tänkt fördjupa mig i collage, collagemuraler, utveckla verken Molnskogen, Horisontens Fåglar och Det Svarta Vilda Molnet.

Sten Manne, Foto: Valeria Montti Colque

Det svarta Vilda Molnet tar form av en berättelse som handlar om en transformativ resa om moderskap, socialt arv. Verket tar avstamp i berättelsen om ett barn som följs av ett svart mörkt moln, hur frustration, besvikelse, impulsivitet och känslor blir till ilska. Hur barn kan bära på energi som är svår att kontrollera och som ses som ett opassande beteende i samhällets ögon. Det svarta Vilda Molnet berör hur mönster i vårt beteende skapar närhet och avstånd. Utanförskap skapas av svårigheten att förstå sociala koder och samhällets underförstådda regler. Verket gestaltar känslor och transformation, den eviga förändringen, att utveckling inte kan stoppas, allt förändras beroende på vad som ger näring. Den vackraste blomman växer ur mörker.

Utbildad på KKH i Stockholm, 1998–2004. Har medverkat i en rad utställningar och performance internationellt. 2019 ställde jag ut på Världskulturmuseet, i Södertälje konsthall och Kunsthal 3.14 (Bergen, Norge), SAVVY (Berlin, Tyskland) under Ecologies of Darkness. Performanceverken Building grounds on shifting sands. Horisontens Fåglar Norrabantorget, Konstmaraton har gjorts i samarbete med musikerna Ida Lod och David Heikiinen. 2018 genomfördes offentligt konstuppdrag för Haninge kommun. Under 2020: Österängs konsthall, Hammarkullens konsthall och El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago, Chile).

valeriamontticolque.com

 

English

Valeria Montti Colque

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 31 September 2020

Valeria Montti Colque. Born in Stockholm 1978. Lives and works in Stockholm.

My approach is based on narratives, and I build worlds of imagery inspired by everyday life, along with myths, religions, society, heritage and popular culture. My works often feature symbols and metaphors. I mix media, materials and styles, including drawing, painting and performance, and I often work collectively. I plan to explore collage, collage murals, to expand on my works Molnskogen, Horisontens Fåglar and Det Svarta Vilda Molnet (Cloud Forest, Birds of the Horizon and The Black, Wild Cloud).

The latter takes the form of a story about a transformative journey involving motherhood and social heritage. The work is based on the story of a child that is followed by a large, black cloud, and how frustration, disappointment, impulsiveness and emotions turn to rage. How children can harbour energies that are hard to control and are labelled by society as inappropriate behaviour. The work also touches on how our behavioural patterns generate closeness and distance. Exclusion is caused by difficulties in understanding social codes and society’s tacit rules. The work portrays feelings and transformation, perpetual change, how time cannot be stopped, how everything changes depending on what nourishment it is given. The most beautiful flower grows from darkness.

Studied at the Royal Institute of Art in Stockholm in 1998–2004. Participated in numerous international exhibitions and performances. In 2019, I exhibited at the National Museum of World Culture, Södertälje Konsthall and Kunsthal 3.14 (Bergen, Norway), and SAVVY (Berlin, Germany) under Ecologies of Darkness. The performance works Building Grounds on Shifting Sands. Horisontens Fåglar Norra bantorget, Konstmaraton was performed in collaboration with the musicians Ida Lod and David Heikiinen. In 2018, I was commissioned by Haninge Municipality to create a public work of art. In 2020: Österängs Konsthall, Hammarkullens Konsthall and El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago, Chile).

valeriamontticolque.com