Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sonya Blesofsky

Residensstipendiat i Stockholm 22 januari – 28 april 2019

Sonya Blesofsky (USA), född 1978 i Boston, bor och verkar i Brooklyn, New York.

Mina konstverk handlar om stadsförändring – hur stadens flytande natur visar sig som ett oändligt mönster av förfall och tillväxt. Arkitektoniskt förfall och strukturella misslyckande kombinerade med en hyperaccelererad utveckling skapar kontinuerliga och cykliska historiska skikt som fungerar som mitt källmaterial.

Jag är intresserad av frågor som uppstår i och med stadsutvecklingen, som bostadsområdens bräcklighet och förlorade historier, och jag försöker också se till att dess frågor fungerar som metaforer för mer personliga ämnen: minne, övergång, trauma och förlust.

Alla skulpturala konstverk jag skapar är platsspecifika – bokstavligen gjorda av eller fästa vid rummet där de installeras – och är emblematiska för platsens historia. Jag arbetar med en omedelbarhet, improviserar med materialen till hands, som ett sätt att skapa mening och förstå min omgivning och vår aktuella plats i historien. Mina installationer lyfter fram händelser, som betydelsefulla byggnader som brunnit ner genom mordbrand, ett fönster som murats igen under ombyggnation, en dörröppning som vidgats under moderniseringsarbete, eller en historisk struktur som jämnats med marken som ett led av vitalisering av ett bostadsområde, vilket speglar nya prioriteringar. Genom alla arkitektoniska interventioner i rummet försöker jag belysa spår av det förflutna som ett sätt att bevara minnet av det som hände tidigare, rama in det nuvarande och informera framtiden.

Blesofsky har masterexamen från San Francisco Art Institute och kandidatexamen från UC Santa Cruz. Hon har haft residensvistelser på bl.a. Urban Glass, the Lower East Side Printshop, Museum of Arts and Design, Smack Mellon, Dieu Donne, Vermont Studio Center (fellowship) och California Legion of Honor. Blesofskys arbeten har visats på gallerier i New York, Miami, San Francisco, Kansas City och andra städer i USA. Blesofskys arbeten har det skrivits om i The Village Voice, San Francisco Chronicle, New York Times, NYFA Current, Art Fag City och The Brooklyn Rail. Blesofsky var nyligen Fellow vid MacDowell Colony i New Hampshire.

sonyablesofsky.com

Se videointervju med Sonya Blesofsky här

 

English

Sonya Blesofsky

Studio grant holder in Stockholm 22 January – 28 April 2019

Sonya Blesofsky (USA), born 1978 in Boston, lives and works in Brooklyn, New York.

My artwork deals with urban change – how the unfixed nature of the city presents itself as an endless pattern of decline and growth. Architectural decay and structural failure combined with hyper-accelerated development create the continuous and cyclical layering of history that serves as my source material.

I am interested in issues that come with urban development, such as the fragility of communities and lost histories, but I also intend these concerns to serve as metaphors for more personal subjects: memory, transition, trauma and loss.

Each sculptural artwork I create is site-specific – literally made from or attached to the space in which it is installed – and is emblematic of the history of that place. I work in a direct manner, improvising with materials on-site, as a way to make meaning and understand my surroundings and our current place in history. My installations highlight events such as a notable building burnt to the ground by arson, a window bricked-over during redevelopment, a doorway widened during building modernisation, or an historic structure razed in a step towards neighbourhood revitalisation reflecting a community’s changing priorities. Through each architectural intervention in a space, I intend to highlight traces of the past as a way to memorialise what came before, frame the present, and inform the future.

Blesofsky received her MFA from the San Francisco Art Institute and her BA from UC Santa Cruz. She has held numerous residencies including Urban Glass, the Lower East Side Printshop, Museum of Arts and Design, Smack Mellon, Dieu Donne, Vermont Studio Center (fellowship) and the California Legion of Honor. Blesofsky’s work has been shown at galleries throughout New York as well as in Miami, San Francisco, Kansas City and other US cities. Blesofsky’s work has been written about in the Village Voice, San Francisco Chronicle, New York Times, NYFA Current, Art Fag City, and the Brooklyn Rail. Blesofsky was recently a Fellow at the MacDowell Colony in New Hampshire.

sonyablesofsky.com

Watch video interview with Sonya Blesofsky here