Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sista ansökningsdag för arbets- och långtidsstipendium inom dans och cirkus är framflyttad till 6 februari kl 14.00.

Sara Brolund de Carvalho

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Sara Brolund de Carvalho. Född 1974 Göteborg. Uppvuxen i Sverige, Angola och Portugal. Bor och verkar i Stockholm.

Min verksamhet de senaste åren har främst bestått av utställningar, publikationer och event med gruppen Aktion Arkiv som drivs av Helena Mattsson, Meike Schalk och mig. Vårt samarbeta initierades 2014 i samband med utställningen Tensta Museum: Rapporter från nya Sverige på Tensta Konsthall där vi undersökte deltagande processer i bostadsförnyelseprojekt under 80-talet i Tensta och dess påverkan på dagens aktiviströrelser i förorten.

Foto: Sara Brolund de Carvalho

I utställningen använde vi oss metoder som möjliggör en kollektiv forskning vilken inkluderar publiken genom vitnesseminarier, guidade turer och iscensättningar av historiska händelser i svensk bostadspolitik. Vi vill verka för en deltagande historieskrivning genom aktioner som samlar olika aktörer ﴾staden, organisationer, föreningar m fl.) och publiker ﴾boende, brukare, besökare m fl.) kring urbana kulturella, historiska och politiska frågeställningar. Under aktionerna samlas information in genom interaktionen mellan aktörer och publik. Aktion Arkiv tar en uppsökande roll och syftar till att nå platser som ofta ligger utanför historieskrivningens upptagningsområden. Vi påbörjade 2017, som en del av Arkitektur Biennalen i Wien, ett undersökande av koncepten Care+Repair i relation till området Nordbahnhof i Wien och avslutade detta projekt i september i år. 2018/2019 var jag gästforskare på ArkDes och initierade där ihop med Aktion Arkiv ett undersökande om gruppen BiG (Bo i Gemenskap). Vi arrangerade ett vittnesseminarium på ArkDes med BiG som väckte nya spännande frågeställningar kring begreppen gemenskap och kollektivitet.

På Iaspis vill jag ihop med Aktion Arkiv fortsätta att undersöka gruppen BiG och de teman som kommit fram i vårt vittnesseminarium. Vi kommer att pröva re-konstruera historiska objekt, använda storskaliga tidskartläggningar samt använda film i processen.

Magisterexamen i Arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan + Magisterexamen i Konst från Konstfack.

Utställningar och andra projekt med Aktion Arkiv 2018/ 2019:
“Critical Care: Architecture and Urbanism for a Broken Planet” på Arkitekturzentrum Wien, Caring for Communities, Forum teater i Nordbahnhof, Wien + en publikation med samma titel, “Tensta Museum” (hösten 2018) på Public Luxury på ArkDes.

sarabrolunddecarvalho.com

 

English

Sara Brolund de Carvalho

Studio grant holder in Stockholm 1 October 2019 – 31 March 2020

Sara Brolund de Carvalho. Born 1974 in Gothenburg. Grew up in Sweden, Angola and Portugal. Lives and works in Stockholm.

My practice in recent years has consisted mainly of exhibitions, publications and events with the group Aktion Arkiv, which is run by Helena Mattsson, Meike Schalk and myself. Our collaboration began in 2014, in connection with the exhibition Tensta Museum: Rapporter från nya Sverige at Tensta Konsthall, in which we explored participatory processes in housing regeneration projects in the 1980s in Tensta and their effect on today’s activist movements in the suburbs.

In the exhibition, we applied methods that enable collective research and include the audience through witness seminars, guided tours and enactments of historic events in Swedish housing policy. We want to promote participatory history writing through actions that bring together different players (the city, organisations, associations, etc) and audiences (residents, users, visitors and others) in urban, cultural, historical and political issues. Information is collected during the actions, through interaction between these players and the audience. Aktion Arkiv is an outreach project and seeks to penetrate places beyond the usual catchment area of history writing. In 2017, as part of the Architecture Biennale in Vienna, we embarked on a study of the concepts of Care+Repair in the Nordbahnhof area in Vienna and completed the project in September this year. In 2018/19, I was a visiting research fellow at ArkDes, where I initiated an exploration together with Aktion Arkiv of the group BiG (Bo i Gemenskap). We organised a witness seminar with BiG at ArkDes, raising exciting new questions relating to the concepts of community and collectivity.

At Iaspis, I want to pursue our study of BiG together with Aktion Arkiv, along with the themes that emerged in our witness seminar. We will attempt to reconstruct historic objects, using large-scale time mappings and film in the process.

MA in Architecture from the KTH Royal Institute of Technology + MA in Art from the Konstfack University College of Arts, Crafts and Design.

Exhibitions and other projects with Aktion Arkiv in 2018/2019:
“Critical Care: Architecture and Urbanism for a Broken Planet” at Architekturzentrum Wien; Caring for Communities, Forum theatre in Nordbahnhof, Vienna, plus one publication with the same title; “Tensta Museum” (autumn 2018) at Public Luxury, ArkDes.

sarabrolunddecarvalho.com