Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mauricio Corbalan

Residensstipendiat i Stockholm augusti – oktober 2019

Mauricio Fernando Corbalan är född 1968 i La Plata, Buenos Aires, Argentina där han bor och verkar.

Han har läst arkitektur och urbanism vid FADU-UBA. Från 1999 till 2004 var han med i arkitektkollektivet ”m777” och driver sedan 2005 (tillsammans med Pio Torroja) den fristående forsknings- och aktivistgruppen ”m7red”, som är inriktad på att bygga verktyg och metoder för att beskriva komplexa scenarier. Från 2009 till 2014 deltog m7red i ”GarageLab”, ett hackerspace som levererade plattformar för öppen data, för att bekämpa ett stort miljöproblem i Buenos Aires: det förorenade flodområdet Matanzas Riachuelo . För närvarande arbetar m7red, tillsammans med Forensic Architecture, med följderna av fallet Sandra, den första i fångenskap levande orangutangen som fått icke-mänskliga rättigheter i Buenos Aires Zoo, och med att grunda ett laboratorium för territoriella tekniker i en fackföreningslokal i Buenos Aires-området.

 

M7red har också utvecklat projekt och samarbeten tillsammans med Jeanne van Heeswijk, Raumlabor – Berlin, Estudio Teddy Cruz, Transit Labour, Tomas Saraceno och Forensic Architecture. Dessa arbeten har ställts ut på Mercosulbiennalen i Porto Alegre, Brasilien, APAP Project 2010 i Seoul och den tredje Designbiennalen i Istanbul.

m7red:s verksamhet handlar i korthet om hur nutida städer och territorier omorganiseras av data, genus och arter, i stället för av de kategorier som gällde under modernismen. Sammansmältningen av etik och design, den vetenskapliga kunskapens kris och uppkomsten av metadata-samhället har i grunden förändrat vår förståelse av komplexa urbana fenomen.

Vi håller för närvarande på att undersöka några av dessa frågeställningar vad gäller konsekvenserna av att bevilja djur rättigheter eller genomföra kriminaltekniska undersökningar av brott mot naturen i samarbete med grupper som påverkas av dessa brott. Från sammanstrålningen av det skapade och det födda till samförståndet mellan det digitala och det ekologiska delar dessa scenarier några gemensamma drag: osäkerhet, risk och framtid. Vår praktik består i att beskriva och prognosticera hur dessa scenarier utvecklas genom informationsfilosofi, etnografi och postnormal vetenskap. Eftersom dessa scenarier är performativa blir de operationella fält ur vilka nya kunskapssätt kan framväxa och kollektiva aktionsförmågor kan byggas.

Under min ateljévistelse vid Iaspis planerar jag att utforska hur olika urbana miljöer uppfattas av data, genus och arter genom att jämföra vissa specifikt relaterade scenarier mellan Buenos Aires och Stockholm. Jag avser att göra detta genom att konceptualisera trender och kartlägga dem via diagram, intervjuer, rapporter och informella samtal, som blir en del av innehållet i en kommande bok i ämnet. Jag ska utveckla detta i samarbete med forskare i Stockholm som arbetar med dessa frågor och genom att ta kontakt med lokala aktivister.

 

English

Mauricio Corbalan

Studio grant holder in Stockholm August – October 2019

Mauricio Corbalan. Year and city of birth: La Plata, Buenos Aires, Argentina, May 11, 1968. Lives and works in: Buenos Aires, Argentina.

The practice of m7red could be sum up in how cities and territories are nowadays reorganized by data, gender and species. These categories are effectively reorganizing cities instead of those that emerged shaped public space during the age of modernism. The merging of ethics and design, the crisis of scientific knowledge and the raising of the metadata society have radically altered the way of understanding complex urban phenomena.

We are currently exploring some of these issues when figuring out the spatial consequences of granting rights to animals or doing forensics of crimes against nature together with affected stakeholders. From the convergence of the made and the born to the collusion of the digital and the ecological, these scenarios share common features: uncertainty, risk and future. Our practice consists to describe and forecast how these scenarios evolve by means of information philosophy, ethnography and postnormal science. As these scenarios are performative, they become operational fields from which new ways of knowledge could emerge and collective capacities of action could be built. My plan for the IASPIS residence is to explore how certain urban environments are being reorganized by means of data, gender and species by taking specific related scenarios of Buenos Aires and Stockholm. I will do this by conceptualizing trends and mapping them out through diagrams, interviews, reports and informal talks that will be part of the content of a forthcoming book on the issue.

I will try to develop this by collaborations with fellow researchers around Stockholm that are focused on these issues but also by getting in contact with local activists.

Mauricio Corbalan was born in La Plata, Buenos Aires in 1968. He studied Architecture and Urbanism at the FADU-UBA. From 1999 till 2004 he was member of “m777” an architect’s collective and since 2005 he is codirector- together with Pio Torroja- of m7red, an independent research and activist group focused on building tools and methodologies for the description of complex scenarios. From 2009 to 2014, m7red took part in “GarageLab”, a hackerspace delivering open data platforms to tackle Buenos Aires worst environmental issue: the polluted Matanzas Riachuelo river basin. Currently m7red is working, together with Forensic Architecture, on the spatial consequences of the Sandra’s case, the first captive orangutan granted non-human rights at the Buenos Aires Zoo, and in establishing a laboratory for territorial technologies inside an excluded workers union in the Buenos Aires area.

M7red has also developed projects and collaborations with Jeanne van Heeswijk, Raumlabor – Berlin, Estudio Teddy Cruz, Transit Labour, Tomas Saraceno and Forensic Architecture. Its works has been exhibited at the Mercosul Biennale in Porto Alegre, Brazil, The APAP project 2010 in Seoul and the 3d. Design Biennale at Istanbul.