Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kasra Alikhani

Kasra Alikhani studied Fine Art at HDK-Valand Academy of Art and Design in Gothenburg. He has participated in the following exhibitions: Antingen jag eller antigen, Galleri Cora Hillebrand (2021); Future Watch, Stockholm House of Culture & City Theatre (2021); GIBCA extended, 3:e våningen, Gothenburg (2021); Five Corners, Lilith Performance Studio, Malmö (2021); Borås Art Museum (2021-2022); Analogue Funny Weather, Eldhunden, Stockholm (2020). Film screenings: Göteborg Film Festival (2019); Uppsala International Short Film Festival (2019); New York Indie Short Awards (2021); winner of best art film at Frame Film Festival (2019). Contributions to publications: Paletten no. 326 (2022), ABHIVYAKTI (2021), C-print: The Future Watch Issue (2021).

Residensstipendiat i Stockholm 1 november 2022 – 21 april 2023

Kasra Alikhani är konstnär, baserad i Göteborg, född i Iran och uppväxt i Sverige. Alikhani undersöker en utvidgad idé om scenografi och amatörfilm. Genom iscensättningar försöker han dramatisera hur likformighet/konformitet upprätthålls, och vad som förträngs genom förställningen i vardagens teater. Uttrycken är lånade från masskultur och dokumentära observationer som vävs ihop för att ingjuta det kusliga, lekfulla och absurda i det som känns bekant. Omvägen via fiktion ger ett avstånd från vilket Kasra Alikhanis inre värld lättare kan sippra in och hamna i dialog med den sociala verklighet han översätter.

Antingen jag eller antigen, Kasra Alikhani. Foto: Cora Hillebrand

Under sin tid på IASPIS kommer Kasra Alikhani fortsätta undersöka attityder kring sjukdom och likformighet, genom att undersöka vår relation till smärta. Projektet kommer att utgå från platser för återhämtning som span och gym. Platserna kommer att undersökas som ekon av kurorter och brunnsorter i Sverige, idealiserade landskap som sedan slutet av 1800-talet tilldelats hälsosamma egenskaper. Samtidigt som kurorterna dök upp pågick ett nationalistiskt projekt att formulera en homogen idé om Sverige, där svenska landskap kopplades till både det autentiskt svenska och välmående. Vilka visuella ekon finns det mellan dessa platser? Vad förträngs eller går förlorat i strävan efter frihet från smärta? Vad finns det för relation mellan en önskan om likformighet och hälsa?

Kasra Alikhani har studerat fri konst på HDK-Valand i Göteborg. Han har deltagit i följande utställningar: Antingen jag eller antigen, Galleri Cora Hillebrand (2021); Future Watch, Kulturhuset Stockholm (2021); GIBCA extended, 3:e våningen, Göteborg (2021); Five Corners, Lilith Performance Studio, Malmö (2021); Borås Konstmuseum (2021-2022); Analogue Funny Weather, Eldhunden, Stockholm (2020). Visningar av filmer i Göteborgs filmfestival (2019), Uppsala kortfilmsfestival (2019), New York Indie Short Awards (2021), vinnare av bästa konstfilm på Frame Filmfestival (2019). Bidrag till publikationer: Paletten nr. 326 (2022), ABHIVYAKTI (2021), C-print: The Future Watch Issue (2021).

English

Kasra Alikhani

Artist in Residence, Stockholm 16 November 2021 – 28 February 2022

Kasra Alikhani is an Gothenburg-based artist who was born in Iran and raised in Sweden. Alikhani explores an expanded idea of stage design and amateur film. Through stagings he attempts to dramatise how uniformity/conformity is maintained and what is repressed by the pretence in the theatre of the everyday. Expressions borrowed from mass culture and documentary observations are woven together in order to inject the eerie, the playful and the absurd into that which feels familiar. The detour via fiction provides a distance from which Kasra Alikhani’s inner world can more easily seep in and end up in dialogue with the social reality he translates.

During his time at IASPIS, Kasra Alikhani will continue to investigate attitudes about illness and uniformity by exploring our relationship to pain. The project will start out from places for recuperation such as spas and gyms, which will be examined as echoes of health resorts and spas in Sweden, idealised landscapes, which, since the end of the 19th century, have been assigned healthy qualities. At the same time as the health resorts appeared, a nationalistic project was underway to formulate a homogenous idea of Sweden, which linked the Swedish landscape to both authentic Swedishness and well being. Which visual echoes exist between these places? What is repressed or lost in the pursuit of freedom from pain? What is the relationship between a desire for uniformity and health?

Kasra Alikhani studied Fine Art at HDK-Valand Academy of Art and Design in Gothenburg. He has participated in the following exhibitions: Antingen jag eller antigen, Galleri Cora Hillebrand (2021); Future Watch, Stockholm House of Culture & City Theatre (2021); GIBCA extended, 3:e våningen, Gothenburg (2021); Five Corners, Lilith Performance Studio, Malmö (2021); Borås Art Museum (2021-2022); Analogue Funny Weather, Eldhunden, Stockholm (2020). Film screenings: Göteborg Film Festival (2019); Uppsala International Short Film Festival (2019); New York Indie Short Awards (2021); winner of best art film at Frame Film Festival (2019). Contributions to publications: Paletten no. 326 (2022), ABHIVYAKTI (2021), C-print: The Future Watch Issue (2021).